Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων στα οικοδομικά συστήματα ασυνεχές, μικτό και πανταχόθεν ελεύθερο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το ασυνεχές οικοδομικό σύστημα, εφ' όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως, το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου περιορίζεται, κατ' αρχήν, μεταξύ του προσώπου του οικοπέδου, των πλαγίων οικοδομήσιμων ορίων άτινα διήκουν παραλλήλως έκαστον προς το αντίστοιχο πλάγιο όριο του οικοπέδου σε απόσταση απ' αυτού τουλάχιστον 2,50 m και του οπισθίου οικοδομήσιμου ορίου, όπερ διήκει παραλλήλως προς το οπίσθιο όριο και σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 m απ' αυτού (Σχήμα 28).

 

bd.9.8.55.28

Σχήμα 28: Π≥2.5 m, Ο4-Ο1 παράλληλη α-β, Ο1-Ο2 παράλληλη β-γ, Ο2-Ο-3 παράλληλη με γ-δ, Ο5-Ο8 παράλληλη με ο-γ, Ο5-Ο6 παράλληλη με γ-ζ και Ο6-Ο7 παράλληλη με ζ-ε

(α-β-γ-δ-Ο3-Ο2-Ο1-Ο4-α)≥40%(α-β-γ-δ-α)

(Ο1-Ο2-Ο3-Ο4-Ο1)≤60% (α-β-γ-δ-α)

(δ-γ-ζ-ε-Ο7-Ο6-Ο5-Ο8-δ)≥40%(δ-γ-ζ-ε-δ)

(Ο8-Ο5-Ο6-Ο7-Ο8)≤60%(δ-γ-ζ-ε-δ)

 

2. Εις το μικτό οικοδομικό σύστημα εφ' όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως, το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου περιορίζεται, κατ' αρχήν, μεταξύ του προσώπου του οικοπέδου, του πλαγίου ορίου του οικοπέδου προς το όποιον εφάπτεται η οικοδομή, του οπισθίου οικοδομήσιμου ορίου όπερ διήκει παραλλήλως προς το οπίσθιο όριο του οικοπέδου και σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 m απ' αυτού και του πλαγίου οικοδομήσιμου ορίου όπερ διήκει παραλλήλως προς το αντίστοιχο πλάγιον όριον του οικοπέδου και σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 m απ' αυτού (Σχήμα 29).

 

bd.9.8.55.29

Σχήμα 29: Οικόπεδο (α-β-γ-δ-α), Α≥2.5 m

η-ε παράλληλη με ο-ς-α-δ, ε-ζ παράλληλη με ο-ς-δ-γ

(ε-ζ-β-η-ε)≤60%(α-β-γ-δ)

Οικόπεδο (β-γ-κ-λ-β), Β≥2.5 m

ζ-θ παράλληλη με κ-γ, ι-θ παράλληλη με κ-λ

(β-ι-θ-ζ-β)≤60%(β-γ-κ-λ-β)

 

3. Εις το πανταχόθεν ελεύθερον οικοδομικό σύστημα, εφόσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου περιορίζεται μεταξύ της οικοδομικής γραμμής ήτις διήκει παραλλήλως προς το πρόσωπον και εις βάθος 3 m απ' αυτού, των πλαγίων οικοδομήσιμων ορίων άτινα διήκουν παραλλήλως έκαστον προς το αντίστοιχο πλάγιον όριον του οικοπέδου και εις απόσταση τουλάχιστον 2,50 m απ' αυτού και του οπισθίου οικοδομήσιμου ορίου όπερ διήκει παραλλήλως προς το οπίσθιο όριον του οικοπέδου και εις απόσταση τουλάχιστον 2,5 m απ' αυτού (Σχήμα 30).

 

bd.9.8.55.30

Σχήμα 30: Οικόπεδο (α-β-γ-δ-α), οικοδομήσιμο τμήμα (ε-ζ-η-θ-ε)≤50%, Α≥2.5 m, Π=3 m

Τα ανωτέρω ισχύουν δι' ύψος οικοδομής Υ≤9 m, ε-ζ παράλληλη α-β, ζ-η παράλληλη β-γ, η-θ παράλληλη γ-δ και θ-ε παράλληλη α-δ

 

4. α) Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 3 ελάχιστες αποστάσεις των πλαγίων και οπισθίων οικοδομήσιμων ορίων από των αντιστοίχων ορίων του οικοπέδου ισχύουν δια ύψος κτιρίου μη υπερβαίνον τα 9 m μετρούμενο από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους των οικοδομών (άρθρο 30).

 

Δια μεγαλύτερο τυχόν επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου οι ως άνω ελάχιστες αποστάσεις αυξάνονται κατά την αναλογία των 0,30 m ανά 1 m επί πλέον των 9 m ύψος κτιρίου (μετρούμενο από της νομίμου ως άνω αφετηρίας του κτιρίου) εφαρμόζονται δε από της στάθμης του εδάφους.

 

β) Όπου δι' ειδικών διατάξεων επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 και στην περίπτωση της επομένης παραγράφου 6 η μείωση ή και η κατάργηση των πλαγίων ή και οπισθίων ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων του ασυνεχούς μικτού και πανταχόθεν ελεύθερου συστήματος δομήσεως προς εξασφάλιση ορισμένων ελαχίστων διαστάσεων του κτιρίου, αυτή ισχύει δι' ολόκληρο το ύψος του κτιρίου, επιτρεπομένης της εφαρμογής και επί των ομόρων οικοπέδων και επί ίσου μήκους αντιστοίχου πλαγίας όψεως οικοδομής των αυτών όρων δομήσεως των εφαρμοζομένων κατά τις αντίστοιχες πλευρές των κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων οικοπέδων που οικοδομούνται, τηρουμένου πάντως του επιτρεπομένου ποσοστού καλύψεως και του μεγίστου συντελεστή δόμησης αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

5. Εάν εις την περίπτωσιν οιουδήποτε των τριών ως άνω οικοδομικών συστημάτων το κατά τ' ανωτέρω περιγραφόμενον ως κατ' αρχήν οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου έχει εμβαδόν μεγαλύτερο του αντιστοιχούντος εις το ανώτατον ποσοστόν καλύψεως αυτού, τότε η επί πλέον διαφορά αφίεται υποχρεωτικώς ως ακάλυπτος εν γένει χώρος εν συνεχεία των ως άνω πλαγίων ή οπισθίων οικοδομήσιμων ορίων ελευθέρως εις οιανδήποτε θέσιν αυτών αναλόγως των αναγκών φωτισμού, αερισμού ή επικοινωνίας της οικοδομής (Σχήμα 31).

 

bd.9.8.55.31

Σχήμα 31: Έστω 9 m (Y=12.4 m)

A=2.5 m + ((12.40 m - 9.00 m) x 0.30 m) = 3.52 m, Π=3 m

 

Εάν αντιστρόφως το κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενον δια των οικοδομήσιμων ορίων κ.λ.π. οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου έχει εμβαδόν μικρότερο του αντιστοιχούντος στο ανώτατο ποσοστό κάλυψης αυτού τότε ως οικοδομήσιμο τμήμα λαμβάνεται αυτό τούτο το ούτως περιγραφόμενο τμήμα πλην της περιπτώσεως της ακολούθου παραγράφου.

 

6. α) Εις περίπτωση οικοπέδων του ασυνεχούς του μικτού ή του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος των οποίων το οικοδομήσιμο τμήμα, κατ' εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου έχει διαστάσεις κατά μεν το πρόσωπο μικρότερο των 8 m κατά δε το βάθος μικρότερο των 12 m επιτρέπεται προς εξασφάλιση των ως άνω ελαχίστων διαστάσεων του κτιρίου ελάττωση του πλάτους της οπίσθιας και των πλαγίων αυλών ή και κατάργηση τινών εξ αυτών ή και η εφαρμογή του συνεχούς οικοδομικού συστήματος, συμφώνως προς τα στα επόμενα εδάφια β', γ' και δ' οριζόμενα άνευ υπερβάσεως του κατά περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως των οικοπέδων.

 

β) Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εξ 8 m προσώπου, απομένον συνολικό πλάτος πλαγίων αυλών είναι μικρότερο του 1 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου.

 

Εάν το αυτό πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m και μέχρι 3,50 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής μόνον προς το ένα οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων, αφιεμένης ακαλύπτου αποστάσεως προς το έτερο όριο ίσης προς το απομένον ως άνω πλάτος. Εάν δε το αυτό ως άνω απομένον πλάτος, είναι μεγαλύτερο των 3,50 m, τότε η οικοδομή οφείλει να ισαπέχει των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.

 

γ) Εάν το, μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εκ 12 m βάθους και του τυχόν προβλεπομένου προκηπίου, απομένον πλάτος οπισθίου ακαλύπτου χώρου είναι μικρότερο του 1 m επιτρέπεται επαφή της οικοδομής προς το οπίσθιο όριο του οικοπέδου.

 

Εάν δε το αυτό ως άνω πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m, τότε η οικοδομή οφείλει να απέχει του οπισθίου ορίου κατά το πλάτος τούτο.

 

δ) Τα αυτά ως άνω ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου περί γωνιαίων οικοπέδων, όταν μετά την αφαίρεση των τυχόν προβλεπόμενων προκηπίων και των πλαγίων ακαλύπτων αυλών των αυτών ως άνω οικοδομικών συστημάτων προκύπτει οικοδομήσιμο τμήμα κατά το ένα πρόσωπο έλασσον των 8 m, η κατά το έτερον έλασσον των 12 m.

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται απολύτως ελάττωση του πλάτους της κατά το πρόσωπο του οικοπέδου υποχρεωτικής τυχόν πρασιάς προς εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου.

 

ε) Πάσα συναφής διάταξη ειδικού κανονισμού αντικειμένη στην παρούσα παράγραφο καταργείται και αντικαθίσταται υπό αυτής.

 

Οικοδομές που ανεγέρθηκαν βάσει προϊσχυουσών περί παρεκκλίσεων διατάξεων θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες επιτρεπομένης προσθήκης καθ' ύψος και κατ' επέκταση αυτών, οι δε σε αυτές όροι δομήσεως που εφαρμόστηκαν, εφαρμόζονται και στις όμορες προς αυτές οικοδομές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968). Το ακόλουθο Σχήμα 32 αναφέρεται στην παλαιά (πριν την αντικατάσταση) μορφή της παραγράφου 6.

 

bd.9.8.55.32

Σχήμα 32: Α≥2.5 m, Π=3 m

Οικόπεδο (α-β-γ-δ-α) μικτού οικοδομικού συστήματος

Αν το οικοδομήσιμο τμήμα (η-ζ-ε-δ-η)>60% (α-β-γ-δ-α), τότε:

(η-ζ-ε-δ-η)=60%(α-β-γ-δ-α)=τ=(ε-θ-ι-κ-ε)=(ζ-ε-λ-μ-ζ)

και μειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα (η-ζ-ε-δ-η) κατά τ, αφιεμένων ανοικτών αυλών (ε-θ-ι-κ-ε) ή (ζ-ε-λ-μ-ζ) εν συνεχεία των πλαγίων ή οπισθίων ορίων

Οικόπεδο (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4) Πανταχόθεν ελεύθερου οικοδομικού συστήματος

Αν το οικοδομήσιμο τμήμα (δ12341)

A=2.5 m + ((12.40 m - 9.00 m) x 0.30 m) = 3.52 m, Π=3 m

 

7. Όταν το πλάγιο ή οπίσθιο όριο οικοπέδου είναι τεθλασμένο ή και καμπύλο, η δε προς αυτό όψις της οικοδομής επιβάλλεται όπως αφίσταται αυτού προς τήρηση οικοδομικού συστήματος ασυνεχούς, μικτού ή πανταχόθεν ελεύθερου, επιτρέπεται όπως η όψις αυτή της οικοδομής τοποθετείται κατά μέρη αυτής συνολικώς ουχί μείζονα του ημίσεος του μήκους αυτής, εις απόσταση από του τοιούτου ως άνω ορίου, ελάσσονα της δια των ως άνω γενικών διατάξεων (παράγραφοι 1, 2, 3, 4) ή δι' ειδικών τυχόν τοιούτων, οριζόμενης ελαχίστης αποστάσεως υπό τον όρο πάντοτε όπως κατά τα υπόλοιπα μέρη αυτής η αυτή όψις τοποθετείται εις απόσταση μείζονα της ως άνω οριζόμενη και δη τόση ώστε η μέση απόστασις της όλης όψεως από του ορίου, λαμβανομένης αναλόγως του μήκους εκάστου τμήματος αυτής και της αποστάσεως του από του ορίου, να μη υπολείπεται του διπλασίου της απαιτουμένης δια την τήρηση του επιβεβλημένου οικοδομικού συστήματος, ελαχίστης αποστάσεως. Σε κάθε δε περίπτωση δεν επιτρέπεται ελάττωσις της αποστάσεως κάτω του 1,00 m (άρθρο 23 παράγραφος 1) (Σχήμα 32Α).

 

bd.9.8.55.32aΣχήμα 32Α

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.