Βασιλικό διάταγμα 8/2/67

ΒΔ 08-02-1967: Περί προσθήκης εδαφίου στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 08-02-1967: Περί προσθήκης εδαφίου στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 13/Δ/1967), 11-02-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 64/1966 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, την υπ' αριθμόν 34/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αυτή αντικαταστάθηκε με το από 09-12-1965 βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως κ.λ.π.(ΦΕΚ 207/Δ/1965) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Κατά παρέκκλιση, από της άνω διατάξεως εάν το ούτως εκτεινόμενο δια μέσω του οικοδομικού τετραγώνου οικόπεδο:

 

α) κείται επί οικοδομικού τετραγώνου μέσου πλάτους 25 m το πολύ,

β) έχει σχήμα τετράπλευρο μέσου πλάτους ουχί μείζονος των 10 m και

γ) υφίσταται με τις ίδιες διαστάσεις κατά την δημοσίευση του παρόντος,

 

δύναται ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος ν' αφίεται ολόκληρος κατά το εν των δύο προσώπων του οικοπέδου, παραλλήλως προς την οικοδομική γραμμή, και επί πλέον της τυχόν υφιστάμενης πρασιάς, υπό τον όρον ότι, ο ούτω επί πλέον αφιέμενος ακάλυπτος χώρος, δεν θα ληφθεί υπ' όψιν δια τον καθορισμό του επί της προσόψεως επιτρεπομένου αριθμού ορόφων.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 08-02-1967.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.