Βασιλικό διάταγμα 9/12/65b

ΒΔ 09-12-1965: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 09-12-1965: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 207/Δ/1965), 31-12-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 παράγραφος 2 αυτού, την υπ' αριθμόν [Α] 93838/14-10-1965 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 695/Β/1965) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 30/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 974/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Εις την περίπτωση οικοπέδων εκτεινόμενων δια μέσου του οικοδομικού τετραγώνου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης (που διαιρούν δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο σε δύο) και εχόντων ως εκ τούτου δύο πρόσωπα χωρίς να είναι γωνιαία, (διαμπερή οικόπεδα), η βάσει του μεγίστου επιτρεπόμενου ποσοστού καλύψεως προκύπτουσα ως επιφάνεια του οικοπέδου που δεν καλύπτεται, διατάσσεται σε πάσα περίπτωση παρά τις πλάγιες πλευρές αυτού, κατά τρόπο ώστε να συμβάλει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση του στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου των ομόρων ιδιοκτησιών, είτε ενιαία παρά την μία πλευρά είτε και εις δύο τμήματα, ανά ένα παρ' εκάστη πλαγία πλευρά, ουχί δε κατά το ένα ή τα δύο πρόσωπα του οικοπέδου ή κατά το εσωτερικόν της οικοδομής.

 

Επί των ούτω αφιεμένων υποχρεωτικών ακαλύπτων χώρων έχουν προσέτι εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 09-12-1965.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.