Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέση της πρόσοψης των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κυρία επιφάνεια της προσόψεως επιβάλλεται κατ' αρχήν να τοποθετείται ολόκληρος επί της υπό του σχεδίου του οικισμού οριζόμενης προς τους κοινοχρήστους χώρους οικοδομικής γραμμής, δυναμένων να επιτραπούν μόνον των κατά τα επόμενα παρεκκλίσεων.

 

2. Εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από της ανωτέρω παραγράφου 1 εις τις ακολούθους περιπτώσεις τοποθετούμενης της προσόψεως εν όλω ή εν μέρει εσώτερο της οικοδομικής γραμμής.

 

α) Εφόσον πρόκειται περί κτιρίου, του όποιου η πρόσοψις είναι διατεταγμένη κατά τμήματα (επίπεδα ή καμπύλα) εις διάφορα επίπεδα, δια σοβαρούς λόγους λειτουργικούς ή αισθητικούς κατά την κρίσιν της Αρχής.

 

β) Εφόσον ασχέτως της διαμορφώσεως της προσόψεως, πρόκειται περί ειδικού κτιρίου δια το όποιον, κατά την κρίσιν της Αρχής, λειτουργικοί λόγοι απαιτούν την τοιαύτη παρέκκλιση και δεν προκύπτει εκ ταύτης απαράδεκτος αισθητική ζημία. Εις την περίπτωσιν ταύτη το βάθος της προσόψεως από της οικοδομικής γραμμής δεν δύναται να είναι μικρότερο των 3 m. Κατ' αμφοτέρας τις ως άνω περιπτώσεις παρεκκλίσεως, ο οικοδομών, υποχρεούται να διαμορφώσει αρχιτεκτονικά τα προς τον κοινόχρηστο χώρο τμήματα της όψεως των γειτονικών μεσοτοίχων κατά τις υποδείξεις της Αρχής.

 

H κατά τα ανωτέρω κατά παρέκκλιση τοποθέτησις της οικοδομής γίνεται πάντοτε εντός του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, εις ουδεμίαν περίπτωσιν συνεπαγόμενη προώθησα του οπισθίου οικοδομήσιμου ορίου εις βάρος του εις το εσωτερικόν του οικοδομικού τετραγώνου μη οικοδομήσιμου τμήματος.

 

3. Εις το κατά πτέρυγες οικοδομικό σύστημα επιτρέπονται πάντοτε παρεκκλίσεις από της παραγράφου 1.

 

4. Εις το ασυνεχές και εις το μικτό οικοδομικό σύστημα δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από της παραγράφου 1 υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις υφ' ας και εις το συνεχές (παράγραφος 2).

 

Πάντως κατ' αυτές τις περιπτώσεις όχι μόνον απαγορεύεται όπως η οπίσθια όψις υπερβεί το κατά τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 19 ακρότατο οπίσθιο όριον αλλά επί πλέον και ολόκληρος ή κατά το πρώτον εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 τυχόν υπεροχή μεταξύ του εμβαδού της επιφανείας ην περιγράφουν τα ακρότατα οικοδομήσιμα όρια του συστήματος και του εμβαδού του κατά το ποσοστόν καλύψεως προκύπτοντος οικοδομήσιμου τμήματος, αφίεται ακάλυπτος προς το οπίσθιο απαραιτήτως όριον του οικοπέδου, μη επιτρεπομένης της τοποθετήσεως της οπίσθιας όψεως της οικοδομής πέραν της θέσεως της αντιστοιχούσης εις τοιαύτη διάταξη της εν λόγω υπεροχής.

 

5. Εις το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα επιτρέπεται οπωσδήποτε παρέκκλισις από της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 αλλά εντός των απαραιτήτων ορίων προς ικανοποίηση των αναγκών των περιπτώσεων αυτών. Επιτρέπεται επίσης παρέκκλιση δια την διάταξη των κατά το άρθρο 39 προεξοχών άλλα μόνον κατά το απαραίτητον προς τούτο μέτρον και μη υπερβαίνουσα πάντως το ήμισυ του βάθους της υποχρεωτικής πρασιάς (Σχήμα 33).

 

bd.9.8.55.33

Σχήμα 33: Π = βάθος βεράντας, ΑΒΓΔ = ανοικτή βεράντα, ΔΕ = ΓΖ ≤ Π/2

 

Στο σύστημα αυτό, επιτρέπεται όπως, η τυχόν υπεροχή του εμβαδού της επιφάνειας ην περιγράφουν τα ακρότατα οικοδομήσιμα όρια του συστήματος έναντι του εμβαδού του κατά το ποσοστό κάλυψης προκύπτοντος οικοδομήσιμου τμήματος, αφίεται ακάλυπτος σε οποιαδήποτε θέση, τοποθετούμενου πάντως τμήματος τουλάχιστον της κύριας επιφάνειας της πρόσοψης της οικοδομής επί της οικοδομικής γραμμής, εκτός εάν πρόκειται περί οικοπέδου εμβαδού 1.000 m2 τουλάχιστον, οπότε η οικοδομή δύναται να τοποθετείται ελεύθερα εντός του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, τηρούμενων όμως ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ αυτής και των ορίων του οικοπέδου 6 m. Το ύψος της οικοδομής ταύτης μετρείται από της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος αυτήν φυσικού εδάφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 23-02-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 25/Δ/1967) και με το άρθρο 5 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν και όταν πρόκειται περί συμπλέγματος περισσοτέρων συνεχόμενων οικοδομών ανεγειρομένων επί ανεξαρτήτων αλλήλων οικοπέδων, εφ όσον αυτές αποτελούν, ως προς την αρχιτεκτονική εμφάνιση, ενιαίο σύνολον. Ωσαύτως οι αυτές διατάξεις εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν και οσάκις ή οικοδομή ή το ως άνω σύμπλεγμα οικοδομών έχει περισσότερος της μιας προσόψεις (π.χ. γωνιαία οικόπεδα) ως προς τις όποιας πρόκειται να γίνει παρέκκλισις από των διατάξεων της παραγράφου 1. Εάν το σύμπλεγμα περιβάλλεται πανταχόθεν υπό κοινοχρήστων χώρων (αποτελεί ολόκληρον οικοδομικό τετράγωνον) τότε τα της παρεκκλίσεως υπόκεινται εις την έγκριση της αρμοδίας Αρχής, δυναμένης να αναγνώριση ταύτα εφόσον σοβαροί αισθητικοί λόγοι επιβάλλουν τούτο.

 

7. Κατά τις παρεκκλίσεις από των διατάξεων της παραγράφου 1 οι κύριες επιφάνειες των προσόψεων πρέπει να διατάσσονται κατ' αρχήν παραλλήλως προς την οικοδομική γραμμή. Παρέκκλισις από του όρου τούτου δύναται να επιτραπεί μόνον εφόσον αυτή είναι αρχιτεκτονικά ή κτιριολογικά (π.χ. προσανατολισμός κ.λ.π.) αιτιολογημένη, που δεν παραβλάπτει αισθητικά το σύνολον.

 

8. Εις περίπτωσιν γωνιαίων οικοδομών, όταν οι οικοδομικές γραμμές συναντώνται υπό αισθητά οξεία γωνία δύναται να επιτραπεί απότμηση της γωνίας ταύτης και εσώτερο της υπό του σχεδίου της πόλεως προβλεπομένης θέσεως μέχρις οιουδήποτε βάθους από του σημείου συναντήσεως των οικοδομικών γραμμών. (Σχήμα 34)

 

bd.9.8.55.34

Σχήμα 34: Επιτρέπεται η απότμηση α-β.

 

Εάν το οικόπεδο έχει τρία πρόσωπα, ήτοι η επ' αυτού ανεγειρόμενη οικοδομή έχει δύο γωνίας, τότε η μεταξύ τούτων όψις αυτής δύναται να επιτραπεί όπως τοποθετηθεί εσώτερο της οικοδομικής γραμμής άνευ μεν τηρήσεως των κατά τις προηγούμενες παραγράφους περιορισμών, πάντως όμως υπό την έγκριση της αρμοδίας Αρχής ως προς την θέσιν και τον παραλληλισμό της όψεως. (Σχήμα 35).

 

bd.9.8.55.35

Σχήμα 35: Επιτρέπεται τοποθέτηση της οικοδομής σε Β' Γ' κατόπιν έγκρισης της Αρχής.

 

9. Κατά τις περιπτώσεις παρεκκλίσεως των παραγράφων 2, 3, 4, 7, 8 του άρθρου τούτου ή Αρχή δικαιούται να απαίτηση οποτεδήποτε (προ ή και μετά την ανοικοδόμηση) την κατασκευήν έ πι της οικοδομικής γραμμής περιφράγματος και να ορίσει τα της κατασκευής αυτού, εφ' όσον κατά την κρίσιν αυτής, τούτο είναι αναγκαίο είτε δια λόγους ασφαλείας των διαβατών, είτε δια λόγους καθαριότητος είτε δια λόγους αισθητικής ή ευπρεπείας.

 

Ωσαύτως ή Αρχή δύναται οποτεδήποτε να απαγόρευση την εκ των ύστερων χρησιμοποίηση του κατά παρέκκλιση αφεθέντος ανοικοδόμητου κατά το πρόσωπον χώρου προς ανέγερση κτισμάτων ή εκτέλεσιν εγκαταστάσεων, εάν ή ανέγερσις ή εκτέλεσις τούτων παραβλάπτει αισθητικώς την εμφάνιση του κυρίως κτιρίου ή του τμήματος της πόλεως ή κώμης ή είναι ασυμβίβαστος προς τον χαρακτήρα ή την λειτουργία του κτιρίου τούτου.

 

Οι κατά την παρούσα παράγραφο υποχρεώσεις και περιορισμοί, αποτελούν όρους υφ' ους και μόνον δύνανται να επιτραπούν οι κατά τα άρθρον τούτο παρεκκλίσεις και ισχύουν αυτοδικαίως έστω και αν δεν γίνεται μνεία αυτών εν τη χορηγούμενη άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.