Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Αριθμός ορόφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τον ισχύοντα εκάστοτε ανώτατο αριθμό ορόφων περιλαμβάνεται και το ισόγειο (Σχήμα 49).

 

bd.9.8.55.49

Σχήμα 49

 

Το υπόγειο εφόσον περιλαμβάνει μόνον διαμερίσματα βοηθητικής χρήσεως ή και μαγειρείον δεν προσμετράται ως όροφος προς έλεγχο της τηρήσεως του μεγίστου αριθμού ορόφων, άλλως προσμετράται ως όροφος ελαττώνοντας αντιστοίχως κατά ένα τον αριθμό των υπολοίπων ορόφων.

 

Ωσαύτως δεν προσμετρώνται ως όροφοι τα υπόγεια ειδικών κτιρίων ή κτιρίων κειμένων εις ειδικές θέσεις, δι' άτινα ως εκ του ειδικού αυτών προορισμού ή της θέσεως αυτών κρίνεται αναγκαία ή ενδεδειγμένη ή ύπαρξις οιωνδήποτε υπογείων εγκαταστάσεων.

 

Διαμερίσματα υπό τον πρώτον όροφο και προς το εσωτερικόν του οικοπέδου κείμενα, προκύπτοντα δε λόγω της κλίσεως του εδάφους προς το εσωτερικόν του οικοπέδου δεν προσμετρώνται ως όροφος και δεν συνεπάγονται μείωσιν του υπέρ αυτό επιτρεπομένου μεγίστου αριθμού ορόφων. Τούτο όμως είναι δεκτό μόνον εφόσον επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, ήτοι εφ όσον πρόκειται περί φυσικής κλίσεως του εδάφους ή και περί εκσκαφής γενομένης δια την τυχόν αναγκαία ισοπέδωση της αυλής ή και την κατάλληλη αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και ουχί προς τον σκοπόν της δημιουργίας τοιούτου προσθέτου κατωτέρου ορόφου χάριν επαυξήσεως του ισχύοντος βαθμού οικοδομικής εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου.

 

Εξώστες ανοικτοί εντός υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως του κοινού δι' αναψυχή ή εργασίαν (π.χ. κέντρα συγκεντρώσεως του κοινού, καταστήματα πωλήσεως, κτίρια τραπεζών κ.λ.π.), εφ' όσον δεν καλύπτουν πλέον του ημίσεος της εκτάσεως της αιθούσης και επί πλέον εφ' όσον η κατασκευή και η διάταξις αυτών ανταποκρίνεται στην χρήσιν των μόνον ως παραρτημάτων των εν λόγω αιθουσών και ουχί εις άλλη αυτοτελή χρήσιν, δεν λογίζονται ως ιδιαίτεροι όροφοι. Εις περίπτωσιν χρήσεως των εξωστών ως αποθηκών επιτρέπεται αύξησις της εκτάσεως των εξωστών μέχρις 75% της εκτάσεως της αιθούσης. Η προσπέλαση προς τον ανοικτό εξώστη επιτρέπεται μόνο δια κλίμακας κειμένης απαραιτήτως εντός του χώρου του καταστήματος ή της αίθουσας στον οποίο ευρίσκεται ο ανοικτός εξώστης. (Σχήμα 50)

 

bd.9.8.55.50

Σχήμα 50: (α-β-γ-δ) = αίθουσα συγκέντρωσης κοινού

Αν (α-ε21-α)≤1/2(α-β-γ-δ-α) τότε: το (α-ε21-δ-α) δεν λογίζεται ως όροφος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 167/Δ/1959) και με το άρθρο 2 του από 14-09-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1960).

 

2. Εις περίπτωσιν κατασκευής ορόφου κατά το σύστημα Duplex (υποδιαίρεση τμήματος ενός και του αυτού ορόφου καθ' ύψος εις δύο αλληλοϋπερκείμενα τμήματα μικρότερου ύψους) τα ενδιάμεσα τμήματα δεν προσμετρώνται μεν ως ιδιαίτεροι όροφοι προς έλεγχο της τηρήσεως του μεγίστου αριθμού ορόφων, προσμετρώνται όμως η ολική επιφάνεια αυτών (μετά των παχών όλων των τοίχων) δια τον έλεγχο του συντελεστού της κατ' επιφάνεια εκμεταλλεύσεως, ο όποιος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον μέγιστον τοιούτον τον προκύπτοντα εκ του ισχύοντος ποσοστού καλύψεως επί τον ισχύοντα μέγιστο αριθμό ορόφων (Σχήμα 51).

 

bd.9.8.55.51

Σχήμα 51

 

Η υποδιαίρεση ορόφου κατά το σύστημα Duplex επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση καθ' ην το ύψος αυτού είναι τουλάχιστον 5,00 m και υπό τον όρο όπως, η επιφάνεια του μέρους του ορόφου που υποδιαιρείται σε δύο τμήματα (του ενός υπερκειμένου του ετέρου), είναι το πολύ ίση προς τα 50% της επιφανείας του όλου τούτου ορόφου.

 

Ομοίως δεν προσμετρώνται ως ιδιαίτεροι όροφοι διαμερίσματα βοηθητικής μόνον χρήσεως της οικοδομής ή δωμάτια υπηρεσίας κατασκευαζόμενα υπέρ τον ανώτατον επιτρεπόμενο όροφο, άλλα μόνον εφ' όσον δι' αυτών δεν γίνεται υπέρβασις του μεγίστου συντελεστή της κατ' επιφάνεια εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου ουδέ του ανωτάτου επιτρεπομένου ύψους οικοδομής (άρθρο 29). Το αυτό ισχύει και δια τυχόν διαμερίσματα του αυτού είδους εντός στέγης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 06-03-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 31/Δ/1962).

 

3. Απαγορεύεται η υπέρβασις του ισχύοντος μεγίστου αριθμού ορόφων έστω και δια της προσθήκης τμήματος μόνον επί πλέον ορόφου, έστω και αν δια τούτου δεν προκύπτει υπέρβασις του ισχύοντος μεγίστου ύφους της προσόψεως ή του ανωτάτου ύψους της οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.