Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Σύσταση και χρήση κοινών αυλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον το σχέδιον της πόλεως ή κώμης ή ειδικός κανονισμός προβλέπουν κοινές αυλές (άρθρο 5), εις το εσωτερικόν του οικοδομικού τετραγώνου, απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον περίφραξις των επιμέρους τμημάτων των συν-αποτελούντων την κοινή αυλή καθώς και οιαδήποτε οικοδομική εργασία επ' αυτών, της κοινής αυλής προοριζομένης μόνον δι' αερισμό, φωτισμό και περίπατο.

 

2. Οι γενικές δαπάνες επιστρώσεως (άρθρο 61) και διαμορφώσεως της αυλής βαρύνουν όλους τους περί αυτήν ιδιοκτήτες, αναλόγως της εκτάσεως της πραγματικής ή εξ αδιαιρέτου μερίδος έκαστου εν τη αυλή.

 

3. Επιτρέπεται η δια κοινής συμφωνίας των ενδιαφερομένων σύστασις κοινών αυλών, υπό τύπον δουλείας συνισταμένης εις την οικειοθελή παραίτηση ενός έκαστου τούτων, εκ πάντων των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος του οικοπέδου του που εμπίπτει στην αυλή. Η σύμβασις αυτή συνάπτεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 76, υπόκειται δε εις τις διατάξεις του άρθρου 75 του παρόντος. Δι' όμοιας συμφωνίας κατά τον αυτόν τρόπον συναπτόμενης δύναται να συσταθεί και διέξοδος κεκαλυμμένη, (ή και ακάλυπτος), της κοινής αυλής προς κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν αποκλείεται τούτο εξ άλλων διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.