Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Αρχιτεκτονικές προεξοχές άνωθεν κοινοχρήστων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπονται οι ακόλουθοι αρχιτεκτονικές προεξοχές επί των προσόψεων των οικοδομών, άνωθεν των κοινοχρήστων χώρων ή υφισταμένων οδών, μετρούμενες από της κυρίας επιφάνειας της προσόψεως:

 

α) Οριζόντιες προεξοχές προς επίτευξη αρχιτεκτονικών μορφών (γείσα) μέχρι 0,30 m εξαιρέσει της ανωτάτης κατά την επίστεψη της οικοδομής κορωνίδας ή προεξοχής στέγης ήτις, δύναται να γίνει και μεγαλύτερα.

 

Εφ' όσον οι προεξοχές αυτές, κατά το χαμηλότερον σημείον αυτών απέχουν του πεζοδρομίου λιγότερο των 2,00 m, δεν πρέπει να εξέχουν πλέον των 0,15 m. Οι προεξοχές αυτές δύνανται να διήκουν καθ' όλο το μήκος της προσόψεως.

 

β) Τοπικές προεξοχές (π.χ. περιθώρια θυρών και παραθύρων, παραστάδες κ.λ.π.) ελευθέρως επί οιουδήποτε σημείου της προσόψεως κείμενες, μέχρι 0,15 m. (Σχήμα 78)

 

bd.9.8.55.78

Σχήμα 78: Εφόσον Κ ≥ 2.00 m, Π1 ≤ 0.30 m

Π2 ≤ 0.15 m εφόσον Κ ≤ 2.00 m

Π3 ≤ 0.15 m

 

2. Εις τον περιορισμό προεξοχής της παραγράφου 1 περίπτωσις β' υπάγονται και τα οιοιδήποτε εξώφυλλα παραθύρων (συνήθη ή ρολά) οι κινητές σκιάδες των παραθύρων (τέντες) τα κιγκλιδώματα ασφαλείας αυτών και τα κατά των εντόμων πλέγματα εφ' όσον ή ελαχίστη καθ' ύψος απόστασις αυτών από του πεζοδρομίου είναι μικρότερα των 2.00 m. (Σχήμα 79)

 

bd.9.8.55.79

Σχήμα 79: Οι εξοχές ε και ε1 από του δαπέδου του πεζοδρομίου μέχρι ύψους 2.00 m δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0.15 m.

 

3. Κατά παρέκκλιση από των στο εδάφιο α της παραγράφου 1 και προκειμένου περί ειδικών κτιρίων ή Αρχή δύναται κατά την κρίσιν της να επιτρέψει και μεγαλύτερες ή άλλως διατεταγμένος αρχιτεκτονικός προεξοχές εις τις περιπτώσεις όπου ιδιαίτεροι λόγοι αρχιτεκτονικής διαμορφώσεως της προσόψεως απαιτούν τούτο, λαμβάνουσα υπ' όψιν της το πλάτος της οδού και του πεζοδρομίου και την αξίαν των αισθητικών πλεονεκτημάτων της τοιαύτης διαμορφώσεως.

 

4. Διακοσμητικές κιονοστοιχίες (πέργολες) επιτρέπονται μόνον εφ' όσον δεν υπερβαίνουν το κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 13 επίπεδον ανωτάτου ύψους της οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.