Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Υπόγειες προεξοχές υπό κοινόχρηστους χώρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό τους κοινοχρήστους χώρους και τις υφιστάμενες οδούς επιτρέπονται διαπλατύνσεις των θεμελίων μέχρι 0,30 μέτρου από του κατακόρυφου επιπέδου της ρυμοτομικής γραμμής. Οι διαπλατύνσεις δύνανται να διήκουν καθ' όλον το μήκος της προσόψεως (Σχήμα 88).

 

bd.9.8.55.88

Σχήμα 88

 

2. Εντός της κατά την προηγούμενη παράγραφο λωρίδας των 0,30 m δύνανται να διαταχθούν και φωταγωγοί υπογείων, των τοιχωμάτων επενδύσεως αυτών περιλαμβανομένων εξ ολοκλήρου εντός του πλάτους της λωρίδας ταύτης. Οι φωταγωγοί αυτοί πρέπει να καλύπτονται κατά την στάθμη του πεζοδρομίου δι' υαλόλιθων, δυναμένης της Αρχής να επιτρέψει και την κάλυψη αυτών εν μέρει δια σιδηράς εσχάρας επαρκώς πυκνής και απολύτως αμετακίνητου εκ κατασκευής. Η επικάλυψις αυτή πρέπει να είναι απολύτως ομαλή και ακίνδυνος δια την κυκλοφορία των διαβατών (Σχήμα 89).

 

bd.9.8.55.89

Σχήμα 89

 

3. Εις εμπορικές οδούς και εφ' όσον το πλάτος του πεζοδρομίου δεν είναι μικρότερο των 2.50 m δύναται ή Αρχή να επιτρέψει κατ' εξαίρεση εφ' όσον λόγοι κυκλοφορίας δεν αποκλείουν τούτο, την κατασκευήν ανοικτών φωταγωγών προ των προθηκών καταστημάτων συνεχιζόμενων και εις το υπόγειον.

 

Οι φωταγωγοί αυτοί περιβάλλονται δια κιγκλιδώματος ύψους 1 m υπέρ την στάθμη του πεζοδρομίου και περιλαμβάνονται μετά των τοιχωμάτων επενδύσεως αυτών και του κιγκλιδώματος εξ ολοκλήρου εντός λωρίδας 0,50 m από της οικοδομικής γραμμής (Σχήμα 90).

 

bd.9.8.55.90

Σχήμα 90

 

4. Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις των κατά το άρθρο τούτο φωταγωγών προς κάθοδο από του κοινοχρήστου χώρου εις το υπόγειον.

 

Απαγορεύονται οποιεσδήποτε άλλες υπόγειοι προεξοχές υπό τους κοινοχρήστους χώρους ή τις υφιστάμενες οδούς.

 

Όπου επιβάλλεται ή τοποθέτησις των τοίχων των προσόψεων των ισογείων εσώτερο της εγκεκριμένης οικοδομικής γραμμής, προς διαμόρφωση κατά μήκος των πεζοδρομίων κοινοχρήστου στοάς, επιβάλλεται όπως οι τοίχοι των τυχόν υπογείων, οι αντιστοιχούντες εις τις προσόψεις των οικοδομών τοποθετούνται εξ ίσου τουλάχιστον, εσώτερο της οικοδομικής γραμμής. Η υποχρέωσις αυτή εκτείνεται μόνον μέχρι βάθους 3 m υπό την στάθμη του πεζοδρομίου. Υπό το δάπεδον των τοιούτων ως άνω στοών και μέχρι βάθους 3 m υπό την στάθμη του πεζοδρομίου, όσον άφορα τις οικοδομές, επιτρέπεται ή κατασκευή μόνον των κατά τις προηγούμενες παραγράφους προεξοχών ως προς κοινοχρήστους χώρους. Πάντως εις τον χώρο αυτόν μέχρι βάθους 3 m επιτρέπεται ή εγκατάστασις σωληνώσεων, αγωγών εν γένει και φρεατίων δια ύδρευση, φωτισμό, αποχέτευση, τηλεφωνική σύνδεση και παροχές εν γένει κοινής εξυπηρετήσεως, ως και η κατασκευή υπό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος, ως η θέση και έκταση ορίζεται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

Ο ως άνω περιορισμός χρήσης του υπό τη στοά υπογείου δεν ισχύει όταν έξω της εγκεκριμένης οικοδομικής γραμμής του σχεδίου ρυμοτομίας έχει καθοριστεί κατά τις περί κατασκευής πεζοδρομίων διατάξεις πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον ίσο προς το εύρος της στοάς και έχει εν τ' αυτό κατασκευαστεί εν τοις πράγμασι το πεζοδρόμιο αυτό.

 

Επί κοινοχρήστων χώρων εκτάσεως τουλάχιστον 10.000 m2 δεν ισχύει ο ως άνω περιορισμός χρήσεως του υπό την στοά υπογείου όταν έξω της εγκεκριμένης οικοδομικής γραμμής του σχεδίου ρυμοτομίας έχει κατασκευασθεί πεζοδρόμιον κατόπιν εγκεκριμένης υπό της αρμοδίας Αρχής μελέτης, πλάτους τουλάχιστον ίσου προς το πλάτος της στοάς.

 

bd.9.8.55.91

Σχήμα 91: α = πλάτος στοάς, ΑΒΓΔΑ = χώρος προς εγκατάσταση κοινόχρηστων σωληνώσεων ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφώνων, αποχετεύσεων, κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του από 05-07-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 140/Δ/1969), με το άρθρο 3 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 67/Α/1959), με το άρθρο μόνο του από 15-06-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 91/Δ/1964) και με το άρθρο μόνο του από 15-02-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 23/Δ/1962).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.