Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Ύψος των περιφραγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα διαχωριστικά περιφράγματα δεν επιτρέπεται να έχουν ύψος μεγαλύτερο των δύο και ήμισυ μέτρων (2.50). Το όριον τούτο ισχύει τόσον δια τα μεταξύ κοινοχρήστων χώρων και Ιδιοκτησιών περιφράγματα όσον και δια τα μεταξύ των ιδιοκτησιών διαχωριστικά τοιαύτα. Επίσης ισχύει και αν ακόμη τα περίφραγμα περιλαμβάνεται εντός μιας και της αυτής ιδιοκτησίας.

 

2. Τα ύψη των περιφραγμάτων μετρώνται από της στάθμης του πέριξ εδάφους. Ειδικώς τα ύψη των μεταξύ ιδιοκτησιών και κοινοχρήστων χώρων περιφραγμάτων μετρώνται από της στάθμης του πεζοδρομίου. Πάντως εις περίπτωσιν αμφιβολιών ως προς την ακρίβεια της αφετηρίας μετρήσεως ρυθμίζει το ζήτημα ή Αρχή κατά την κρίσιν της και ούτως ώστε να αποφεύγεται συστηματική υπέρβασις των εν τοις ανωτέρω οριζομένων ορίων.

 

3. Έκαστος Ιδιοκτήτης δικαιούται να κατασκευάσει το περίφραγμα του οικοπέδου του προς πάσας τις πλευράς αυτού μέχρι του εν λόγω ύψους.

 

4. Περιφράγματα ή οιοιδήποτε διαχωριστικοί τοίχοι που διαχωρίζουν ακάλυπτα υπό οικοδομών τμήματα οικοπέδων, ή επί του ετέρου των όποιων οικοδομή χρησιμοποιείται δι' ετέρας, πλην της κατοικίας σκοπούς, ήτοι ως εργοστάσιον, σταθμός αυτοκινήτων, εργαστήριον μετά κινητήρων, τυπογραφείον και εν γένει δια σκοπούς που επάγονται ως εκ της φύσεως των θορύβους ή αναθυμιάσεις ή οχλήσεις εν γένει δια την γειτονική οικοδομή, επιτρέπεται να υπερυψώνεται από 1.0 m μέχρι 2.50 m υπέρ την οροφή του δι' άλλον σκοπόν, πλην της κατοικίας, χρησιμοποιουμένου ορόφου, δικαιουμένου μόνον του οχλούμενου να προβεί εις την υπερύψωση ταύτη.

 

5. Εάν ή επιφάνεια από της στάθμης της όποιας μετράται το ύψος των περιφραγμάτων παρουσιάζει κλίση κατά την έννοια του μήκους αυτών, τα περιφράγματα υποδιαιρούνται εις τμήματα και το ανωτέρω ύψος μετράται εις το μέσον εκάστου τοιούτου τμήματος.

 

Τα τμήματα κανονίζονται ούτως ώστε κατά το υψηλότερο σημείο αυτών να μην υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος περισσότερο των 50 cm (Σχήμα 100).

 

bd.9.8.55.100

Σχήμα 100

 

Το μήκος των τμημάτων δύναται πάντοτε να είναι 4 m μη απαιτουμένων βραχύτερων τμημάτων, όση και αν είναι η κλίση του εδάφους, έστω και αν ή διαφορά είναι μείζων των 50 cm.

 

6. Εν περιπτώσει διαφοράς στάθμης μεταξύ δύο παρακειμένων οικοπέδων, εφόσον μεν αυτή κατά το κοινόν όριον είναι ουχί μείζων του ενός μέτρου, το μέγιστον ύψος του περιφράγματος λαμβάνεται 2,50 m από του χαμηλότερου οικοπέδου μετρούμενο, εφ' όσον δε είναι μείζων του 1 m χωρίς να υπερβαίνει τα 2.00 m το περίφραγμα κατασκευάζεται με ύψος 1.5 m από του υψηλότερου οικοπέδου.

 

Εάν ή διαφορά υπερβαίνει τα 2.00 m, τότε το μέγιστον ύψος του περιφράγματος είναι πάλιν 1.50 m από του υψηλότερου οικοπέδου, άλλα τα 0,50 m κατασκευάζονται συμπαγή (τοιχοποιία), το δε υπόλοιπο κιγκλιδωτό δικτυωτό (Σχήμα 101).

 

bd.9.8.55.101

Σχήμα 101: ΔΣ = διαφορά στάθμης όμορων αυλών, ΥΠ = ύψος περιφράγματος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.