Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 70

Άρθρο 70


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών, παρά κοινοχρήστους χώρους (οδούς, πλατείες κ.λ.π.) επιβάλλεται ή επένδυσις της περιοχής του οικοπέδου εν ή εκτελούνται οι εργασίες προς προστασία του κοινού. Τέτοιες επενδύσεις, πρέπει να γίνονται οριζοντίως κάτωθεν των προεξεχόντων ικριωμάτων ή και κατά τις δύο διευθύνσεις αναλόγως των περιπτώσεων. Οι οριζόντιες επενδύσεις δεν επιτρέπεται να γίνονται εις ύψος έλασσον των 2,50 m από του πεζοδρομίου κατά το χαμηλότερον σημείον αυτού.

 

Εάν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ή κατακόρυφη επένδυση, που εντοπίζουν σαφώς την ζώνη κινήσεως των τροχοφόρων, το όριον των 2,50 m αυξάνεται εις 3,50 m.

 

Η προεξοχή των οριζοντίων επενδύσεων πέραν του προσώπου του οικοπέδου και το μέρος που περιφράσσεται δια κατακόρυφου επενδύσεως πέραν του προσώπου αυτού καθορίζονται εκάστοτε υπό της Αρχής αναλόγως του έργου, του πλάτους και της κυκλοφορίας της οδού. Οι οριζόντιες επενδύσεις φέρουν στηθαίον εκ σανίδων ύψους τουλάχιστον 0,30 m προς συγκράτηση των υλικών και εργαλείων.

 

2. Άπαντα τα εργοτάξια και οι αποθήκες υλικών κατά την ανέγερση οικοδομών δύνανται εν ανάγκη να εγκαθίστανται εντός της κατά την προηγούμενη παράγραφο περιφραγμένης περιοχής.

 

Απαγορεύεται οπωσδήποτε η απόθεσις προϊόντων εξορύξεως ή οιωνδήποτε υλικών έκτος των κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 περιφραγμένων χώρων. Μόνον στιγμιαία τοιαύτη κατά την προσκόμιση και αποκόμιση των υλικών δύναται να επιτραπεί, πάντως δε άνευ παρακωλύσεως της κυκλοφορίας και οχλήσεως των διαβατών.

 

3. Η υποστήριξις ετοιμόρροπων οικοδομών δια στηριγμάτων προεξεχόντων της οικοδομικής γραμμής επιτρέπεται μόνον κατά τον απολύτως αναγκαίο χρόνο προς ενίσχυση ή κατεδάφιση της οικοδομής. Πάντως προς τούτο απαιτείται άδεια της αρμοδίας Αρχής, επιτρεπομένης της παραλείψεως ταύτης εις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγουσας φύσεως και υπό τον όρον της εκ των υστέρων λήψεως αυτής.

 

4. Κατά την εκσκαφή υπογείων και θεμελίων οι παρειές εν γένει των ορυγμάτων ιδίως δε προς το μέρος των κοινοχρήστων χώρων πρέπει να υποστηρίζονται καλώς, αναλόγως της φύσεως του εδάφους και του βάθους της εκσκαφής.

 

5. Η αρχή κατά την χορήγηση άδειων ανεγέρσεως οικοδομών και εν γένει εκτελέσεως οιωνδήποτε εργασιών δομήσεως, δι' ας εκ της φύσεως αυτών επιβάλλεται ή κατασκευή ικριωμάτων εξεχόντων του προσώπου του οικοπέδου, ή η κατάληψις μέρους των πεζοδρομίων ή οδών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων, καθορίζει εν τη άδεια την αναγκαία προθεσμία δια την αποπεράτωση των περί ων οι εκδιδόμενες άδειες εργασιών. Παρερχόμενης τυχόν απράκτου της προθεσμίας ταύτης, επιβάλλεται ή υπό του ενδιαφερομένου άρσις των προεξεχόντων ικριωμάτων και των πάσης φύσεως υλικών κ.λ.π., άτινα καταλαμβάνουν κοινοχρήστους χώρους. Εν περιπτώσει δυστροπίας των ενδιαφερομένων δια την τοιαύτη άρση ενεργείται αυτή αναγκαστικός υπό της Αρχής.

 

Παράτασις της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας επιτρέπεται μόνον εφ όσον εξαιρετικοί κατά την κρίσιν της Αρχής λόγοι καθιστούν ταύτη δικαιολογημένη και απαραίτητη.

 

6. Κατά τα λοιπά εις την ανέγερση των οικοδομών εφαρμόζονται οι περί ικριωμάτων ισχύουσες εκάστοτε σχετικές ειδικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.