Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Στηθαία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μεταξύ των ιδιοκτησιών διαχωριστικά περιφράγματα δέον να κατασκευάζονται εις πάσα περίπτωσιν συμπαγή (τοίχοι) καθ' όλον το σώμα αυτών, πλην αν συντρέχει τις των εις τις επόμενες υπ' αριθμούς 3 ή 4 παραγράφους του παρόντος άρθρου αναφερομένων περιπτώσεων.

 

Η κατασκευή περιφραγμάτων δι' ωμοπλινθοδομής ή δια χυτών γαιότοιχων (καλούπια) επιτρέπεται μόνον όπου επιτρέπεται και ή εξ όμοιων υλικών ανέγερσις των οικοδομών.

 

2. Η ανωτέρω επιφάνεια των μεταξύ ιδιοκτησιών διαχωριστικών περιφραγμάτων πρέπει να διαμορφώνεται με ετεροφερείς προς τις εκατέρωθεν ιδιοκτησίας κλίσεις.

 

3. Δεν αντίκειται εις τις διατάξεις του παρόντος ή δια κοινής συμφωνίας μεταξύ των ομόρων ιδιοκτητών κατασκευή του κοινού διαχωριστικού περιφράγματος κατ' άλλον τρόπον, ως π.χ. κιγκλιδωτό ή δι' απλού συρματοπλέγματος ή δια καταλλήλων θάμνων ή με ύψος μικρότερο του κατά το άρθρο 69 οριζομένου, ουχί όμως ποτέ με ύψος μεγαλύτερο των ορίων του αυτού άρθρου, ή και να μη κατασκευασθεί καθόλου περίφραγμα. Εάν και εφόσον ή τοιαύτη συμφωνία ενέχει την έννοια της αμφιμερούς ή μονομερούς παραιτήσεως από δικαιωμάτων των γειτόνων ιδιοκτητών επί των ακινήτων αυτών προς σύστασιν δουλείας υπέρ αμφοτέρων ή υπέρ του έτερου μόνον των γειτονικών ακινήτων, τότε αυτή συνάπτεται κατά το άρθρο 76 παράγραφος 2 και διέπεται υπό του άρθρου 75 του παρόντος.

 

Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από της ανωτέρω παράγραφος 1 ή κατασκευή, κατόπιν συμφωνίας των ομόρων γειτόνων, θύρας επί του κοινού περιφράγματος. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται ως στο άρθρο 76 παράγραφος 2 και διέπεται υπό του άρθρου 75 του παρόντος. Δεν αντίκειται εις την ως άνω παράγραφος 1 ή κατασκευή οπών εις το περίφραγμα προς εγκατάσταση οιωνδήποτε αποχετεύσεων ή παροχετεύσεων.

 

4. Τα μεταξύ των ιδιοκτησιών και των κοινοχρήστων χώρων περιφράγματα όπου το σχέδιον του οικισμού ή ειδικός κανονισμός αυτού προβλέπει παρά το πρόσωπον του οικοπέδου την υποχρεωτική τήρηση ακαλύπτου χώρου (π.χ. ασυνεχές, μικτό ή πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα), κατασκευάζονται συμπαγή μέχρις ύψους ενός μέτρου το πολύ από του πεζοδρομίου, από του σημείου δε τούτου και άνω επιβάλλεται να κατασκευάζονται δια κιγκλιδώματος ή δικτυωτού.

 

Κατά τον αυτόν τρόπον επιβάλλεται να κατασκευάζονται και τα προς τα πλάγια όρια τμήματα των περιφραγμάτων τα περιλαμβανόμενα εντός των υποχρεωτικών πρασιών.

 

5. Παρέκκλισις από της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται μόνον εις τις περιπτώσεις βιομηχανικών κτιρίων ή σχολείων ή άσυλων εν γένει και μόνον εφόσον αποχρώντες λόγοι ασφαλείας ή λειτουργίας, μη δυνάμενοι να εξυπηρετηθούν άλλως, επιβάλλουν τούτο.

 

6. Δώματα, εξώστες, κλίμακες και οιαδήποτε προσιτά δάπεδα εφόσον ή στάθμη, αυτών υπέρκειται της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου πλέον του 1.50 m, πρέπει να περιβάλλονται δια στηθαίου συμπαγούς ή κιγκλιδωτού (κατά τους τυχόν ισχύοντας εκάστοτε αριθμούς) στέρεας κατασκευής και επαρκούς ύψους προς προφύλαξη από πτώσεως. Πάντως το ύψος τούτο δεν δύναται να είναι μικρότερο των 0,90 m ουδέ μεγαλύτερο του 1.10 m. Δύναται να επιτραπεί υπό της Αρχής προσωρινή αύξησις του ύψους αυτού δι' ελαφρού κιγκλιδώματος προς αντιμετώπισιν τυχόν ειδικών λόγων ασφαλείας.

 

7. Όταν μεταξύ συνεχόμενων δωμάτων γειτονικών ιδιοκτησιών ή μεταξύ δώματος εξικνούμενου μέχρι του ορίου της ιδιοκτησίας και της παρακείμενης αυλής υπάρχει υψομετρική διαφορά μικρότερα των 2.50 μέτρων, επιτρέπεται προς ασφαλέστερου διαχωρισμό των ιδιοκτησιών ή υπερύψωσις του ως άνω συμπαγούς ή κιγκλιδωτού στηθαίου του δώματος δι' ελαφρού κιγκλιδώματος μέχρις ύψους 2.50 m από του χαμηλότερου δώματος ή της αυλής.

 

8. Καθ' ας περιπτώσεις παρουσιάζεται διαφορά στάθμης εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων, υφίσταται δε κίνδυνος καταπτώσεως του εδάφους, επιβάλλεται ή κατασκευή τοίχου προς επικάλυψη της γυμνής επιφανείας ή εν ανάγκη και αντιστηρίξεως των γαιών. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως περί την ανάγκην κατασκευής τοιούτου τοίχου αποφαίνεται ή Αρχή, υπό την έγκριση της όποιας διατελούν οι διαστάσεις και ο τρόπος εν γένει θεμελιώσεως και ανεγέρσεως των τοίχων τούτων κατά τις απαιτήσεις της στατικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.