Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Οικοδομικές εργασίες παρά τα ρέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οσάκις το σχέδιον του οικισμού καθορίζει οικοδομήσιμους χώρους επί των ρεμάτων που διασχίζουν τούτο ή έκτος μεν των ρευμάτων αλλά εις απόσταση μικροτέρα των 10 m, από της όχθης των, δεν επιτρέπεται ή εντός των άνω χώρων ανέγερσις οικοδομών ή περιτοιχισμάτων αν μη προηγουμένως εκτελεσθούν οι εκάστοτε ενδεικνυόμενες επί των ρευμάτων τεχνικές εργασίες τυρός διευθέτηση της κοίτης των, επικάλυψη των πρανών, των αχθών ή και ολοκλήρου του ρεύματος.

 

2. Το είδος των ανωτέρω τεχνικών εργασιών καθορίζει, προκειμένου μεν περί των μεγάλων ρευμάτων που διασχίζουν τις πόλεις, ή αρμοδία εκάστοτε Αρχή, προκειμένου δε περί των δευτερευόντων τοιούτων ή Τεχνική Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων και εν ελλείψει τοιαύτης, ή επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσία.

 

Εις την αρμόδια εκάστοτε περί των μεγάλων ρευμάτων. Αρχήν απόκειται να κρίνει πότε πρόκειται περί μεγάλου ή δευτερεύοντος ρεύματος.

 

3. Οι επιθυμούντες να εκτελέσουν εργασίες δομήσεως εντός της κατά την παράγραφο 1 περιοχής, πρέπει να εφοδιάζονται τη αιτήσει των πάρα των κατά την παράγραφο 2 Υπηρεσιών, δια διαγραμμάτων κ.λ.π. στοιχείων που καθορίζουν, τα της διευθετήσεως της κοίτης του ρεύματος κ.λ.π.

 

Μεταξύ των στοιχείων τούτων περιλαμβάνεται απαραιτήτως μελέτη κατασκευής του υπ' όψει τμήματος των έργων διευθετήσεως εγκεκριμένη αρμοδίως. Τα διαγράμματα ταύτα πρέπει να επιδεικνύονται μαζί μετά της αιτήσεως άδειας δια τις εργασίας δομήσεως, εις την επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσία. Η άδεια χορηγείται υπό της τελευταίας μόνον εφ' όσον προηγουμένως εκτελεσθούν τα έργα διευθετήσεως καθ' άπασαν την παρά το ρεύμα έκταση του εφ' ου θα ανεγερθεί το κτίριον οικοπέδου, είτε υπό του Δήμου ή Κοινότητος είτε υπό του ιδίου ενδιαφερομένου δια λογαριασμό και εις βάρος του Δήμου ή Κοινότητος. Πάντως, εφ' όσον το ρεύμα διευθετούμενο θέλει χρησιμοποιηθεί ως υπόνομος, ο ιδιοκτήτης της βαρύνεται με το ανάλογο ποσοστόν.

 

4. Εάν εκ των κατά την προηγούμενη παράγραφο τεχνικών στοιχείων διαπιστωθεί ότι δια της διευθετήσεως κ.λ.π. ουδόλως θέλει θιγεί το εφ' ου αιτείται άδεια οικοδομής οικόπεδον, ή δεν δημιουργείται κίνδυνος δι' αυτήν ταύτη την οικοδομή, παρέχεται αυτή και προ της εκτελέσεως των κατά την προηγούμενη § έργων, πλην αν λόγοι προστασίας των πρανών από διαβρώσεως απαιτούν την λήψη προστατευτικών μέτρων.

 

5. Εάν ή τμηματική κατασκευή του έργου της διευθετήσεως κρίνεται παρά της αρμοδίας ως άνω Υδραυλικής Υπηρεσίας ως τεχνικώς ή οικονομικώς ασύμφορος, τότε αντί του τμήματος της οριστικής μελέτης δύναται, μετά έγκριση της αυτής Υπηρεσίας, να κατασκευασθούν προσωρινά έργα που προστατεύουν τα πρανή προ της ιδιοκτησίας αυτού που οικοδομεί.

 

Στην περίπτωση ταύτη ή δαπάνη των εκτελεστέων προσωρινών προστατευτικών μέτρων βαρύνει αυτόν που οικοδομεί.

 

6. Οι ως άνω διατάξεις δεν αφορούν τα τοπικά μικρά επιπόλαια ρεύματα (κοινώς νεροφαγώματα), άτινα δύνανται να επιχωθούν και ισοπεδωθούν άνευ συνεπειών. Ως προς ταύτα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο μόνο του 23-05-1962 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 67/Δ/1962).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.