Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Τακτοποίηση οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός των ισχυόντων ελαχίστων ορίων διαστάσεων και εμβαδού τα οικόπεδα πρέπει να έχουν την κατάλληλη μορφήν δια την όσον το δυνατόν πληρέστερη οικοδομική εκμετάλλευση, ήτοι σχήμα εν γένει κατά το δυνατόν ορθογώνιο, πλευράς όσον το δυνατόν ευθύγραμμους και σαφώς διακρινόμενος εις πλάγια και οπίσθια όρια, γωνίας που προσεγγίζει κατά το δυνατόν την ορθή, ιδίως μεταξύ προσώπου και πλαγίων ορίων. Οικόπεδα στερούμενα της ως άνω καταλλήλου μορφής τακτοποιούνται μετά των παρακειμένων, της τακτοποιήσεως δυναμένης αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών και αναγκών να έχει περιορισμένη ή γενικότερα έκταση.

 

Επίσης επιβάλλεται ή τακτοποίησις των οικοπέδων έστω και μόνον προς απόκτηση των ως άνω ορίων διαστάσεων εφόσον κατ' αρχήν τα οικόπεδα έχουν το ελάχιστον απαιτούμενον εμβαδόν. Πάντως δεν επιτρέπεται δια της τακτοποιήσεως οικόπεδα οικοδομήσιμα να καθίστανται μη οικοδομήσιμα.

 

2. Οικόπεδον έχον το ελάχιστον απαιτούμενον εμβαδόν θεωρείται τακτοποιηθέν όταν:

 

α) Η μεταξύ δύο οιωνδήποτε συνεχόμενων πλευρών αυτού γωνία δεν είναι μικρότερα των 70° (Σχήμα 102).

 

β) Το μήκος έκαστης πλευράς ή τμήματος πλευράς (εις περίπτωσιν τεθλασμένων τοιούτων) δεν είναι μικρότερο των 4.00 m (Σχήμα 102).

 

bd.9.8.55.102

Σχήμα 102: Οικόπεδο που πληροί τους όρους α' και β' της παραγράφου 2.

 

γ) Το μέσον βάθος του οπισθίου ορίου από του προσώπου του οικοπέδου δεν είναι μικρότερο του ορισθέντος ελαχίστου ορίου βάθους (Σχήματα 103 και 104).

 

bd.9.8.55.103

Σχήμα 103: Το οικόπεδο πληροί τον όρο γ' της παραγράφου 2 εφόσον ΑΒ ≥ ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος.

 

bd.9.8.55.104

Σχήμα 104: Το οικόπεδο πληροί τον όρο γ' της παραγράφου 2 εφόσον (ΑΒ + ΓΔ + ΕΖ)/3 ≥ ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος.

 

δ) Το μήκος του προσώπου δεν είναι μικρότερο του ορισθέντος ελαχίστου ορίου προσώπου.

 

Δεν απαιτείται ή τήρησις των άνω υπό στοιχεία (α) και (β) όρων:

 

1) Εάν τεχνικώς καθίσταται ανέφικτος ή πραγματοποίησις αυτών λόγω υπάρξεως κτιρίων (Σχήμα 105) ή

 

bd.9.8.55.105

Σχήμα 105: Οικόπεδο στο οποίο καθίσταται ανέφικτη η τήρηση των όρων α' και β' της παραγράφου 2 λόγω ύπαρξης κτιρίου.

 

2) Όταν ή γωνία ή μικρότερα των 70° γωνία ή η πλευρά ή μικρότερα των 4.00 m εμπίπτουν εις το μη οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου (Σχήμα 106).

 

bd.9.8.55.106

Σχήμα 106: Οικόπεδο στο οποίο δεν είναι απαιτητή η τήρηση των όρων α' και β' της παραγράφου 2 όταν η μικρότερη των 70° γωνία και η μικρότερη των 4 m πλευρά εμπίπτουν στο μη οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου (περίπτωση καθ' ην επιβάλλεται υπό του εγκεκριμένου σχεδίου το ελεύθερο σύστημα).

 

Η τήρηση των όρων α' και β' δύναται να παραλείπεται, εάν κατά την κρίσιν της Αρχής το σχήμα και οι διαστάσεις του οικοπέδου ή και των ομόρων αυτού, δεν επιτρέπουν τεχνικώς ικανοποιητική λύουν συμφώνως προς τους όρους τούτους (Σχήμα 107).

 

bd.9.8.55.107

Σχήμα 107: Οικόπεδο στο οποίο λόγω του σχήματος και των διαστάσεων του οικοπέδου (α-β-γ-δ-ε-ζ-α) ή των όμορων αυτού δεν είναι επιτρεπτή ικανοποιητική λύση τακτοποίησης.

 

Δεν απαιτείται επίσης ή τήρησις του όρου υπό στοιχείον (δ) όταν προβλέπεται υποχρεωτική πρασιά άλλα μόνον εφόσον το μήκος της οικοδομικής γραμμής δεν είναι μικρότερο του ελαχίστου ορίου του προσώπου (Σχήμα 108).

 

bd.9.8.55.108

Σχήμα 108: Οικόπεδο στο οποίο δεν είναι απαραίτητη η τήρηση του όρου δ' όταν γ-δ ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου.

 

3. α) Δια γωνιαία οικόπεδα κείμενα επί των συναντήσεων δύο ή περισσοτέρων οδών, ή ύπαρξις του ελαχίστου προσώπου απαιτείται ως προς εκάστην οδό (Σχήμα 109).

 

bd.9.8.55.109

Σχήμα 109: Οικόπεδο γωνιαίο στον οποίο δέον α-β ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου και α-δ ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου.

 

β) Εάν το οικόπεδον κείται επί της συναντήσεως δύο οδών τεμνόμενων υπό γωνία οξεία, ορθή ή αμβλεία μέχρι μιας και ημισείας ορθής (135°), ης ή ακμή είναι αποτετμημένη, δια τον υπολογισμό του μήκους του προσώπου δύναται να συνυπολογισθεί το μήκος της αποτέμνουσας την ακμήν πλευράς μετά της ετέρας των δύο άλλων, όταν ως προς την άλλη πλευρά του πληρώνεται ο όρος δ' της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου (Σχήματα 110, 111 και 112).

 

bd.9.8.55.110

Σχήμα 110: Εάν 1-2 ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου, αρκεί (2 - 3) + (3 - 4) ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου.

 

bd.9.8.55.111

Σχήμα 111: Εάν 1-2 ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου, αρκεί (2 - 3) + (3 - 4) ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου.

 

bd.9.8.55.112

Σχήμα 112: Εάν 1-2 ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου, αρκεί (2 - 3) + (3 - 4) ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου.

 

γ) Εάν το οικόπεδον κείται επί της συναντήσεως δύο οδών τεμνόμενων υπό γωνία μικρότερο των 135°, ης ή ακμή είναι αποτετμημένη και το μήκος της αποτέμνουσας ταύτη πλευράς δεν είναι μικρότερο του ελαχίστου, ορίου προσώπου, τότε ως προς τον έλεγχο της τακτοποιήσεως του οικοπέδου δύναται ή αποτέμνουσα πλευρά να θεωρηθεί ως ιδιαίτερο αυτοτελές πρόσωπον, ως εάν το οικόπεδον κειτόταν επί ιδιαιτέρας ως προς την αυτήν οδού (Σχήμα 113).

 

bd.9.8.55.113

Σχήμα 113: Εάν 2-3 ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου, τότε (2 - 3) δυνατόν να θεωρηθεί ως ιδιαίτερο αυτοτελές πρόσωπο.

 

δ) Εάν το οικόπεδον κείται επί συναντήσεως δύο οδών τεμνόμενων υπό γωνία αμβλεία μεγαλύτερη των 135°, τότε ως μήκος προσώπου λογίζεται ολόκληρον το ανάπτυγμα της ρυμοτομικής γραμμής το αντιστοιχούν εις το οικόπεδον (Σχήμα 114).

 

bd.9.8.55.114

Σχήμα 114: Μήκος προσώπου (1 - 2) + (2 - 3)

 

Εάν το οικόπεδον κείται επί συναντήσεως δύο οδών τεμνόμενων υπό γωνία εισέχουσα, τότε ως μήκος προσώπου λογίζεται ολόκληρο το ανάπτυγμα της ρυμοτομικής γραμμής το αντιστοιχούν στο οικόπεδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 17-03-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 60/Δ/1969).

 

4. α) Εις οικόπεδα γωνιακά είναι αρκετόν όπως το ισχύον ελάχιστον βάθος τηρείται ως προς την ετέρα μόνον των δύο οδών, εάν και εφόσον to υπάρχον βάθος, ως προς την έτερον πλευρά δεν είναι μικρότερο του ελαχίστου ορίου προσώπου (Σχήμα 115).

 

bd.9.8.55.115

Σχήμα 115: Αρκεί 2 - 3 ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου, εφόσον 1 - 2 ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου βάθους και ((2 - 3) + (4 - 1))/2 ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου προσώπου.

 

β) Εις οικόπεδα κείμενα επί της συναντήσεως δύο οδών τα βάθη υπολογίζονται επί των καθέτων των αγομένων επί των προσώπων κατά τα άκρα αυτών και μέχρι της συναντήσεως των καθέτων τούτων έκαστου προσώπου θεωρουμένου ως μόνου υπάρχοντος (Σχήμα 116).

 

bd.9.8.55.116

Σχήμα 116: Περίπτωση καθ' ην δεν απαιτείται μέτρηση βάθους.

 

γ) Εις οικόπεδα έχοντα πρόσωπον επί δύο οδών χωρίς όμως να κείνται επί της συναντήσεως αυτών (διήκοντα δια μέσου του οικοδομικού τετραγώνου) δεν συντρέχει περίπτωσις μετρήσεως ή απαιτήσεως βάθους (Σχήμα 117).

 

bd.9.8.55.117

Σχήμα 117: Οικόπεδο στο οποίο δύναται να μην απαιτείται η ύπαρξη μέσου βάθους εφόσον στην περίπτωση αυτή θα απαιτούταν αύξηση του εμβαδού του οικοπέδου.

 

δ) Εις οικόπεδα κείμενα επί της συναντήσεως δύο οδών υπό γωνία οξεία ίση ή μικροτέρα των 60°, δύναται να μη απαιτείται η ύπαρξις του μέσου βάθους εφόσον δι' αυτήν θα απαιτούταν αύξησις του εμβαδού του οικοπέδου.

 

ε) Εις οικόπεδα κείμενα επί της συναντήσεως δύο ή περισσοτέρων οδών, προς καθορισμό του βάθους αυτών ή Αρχή δύναται να εφαρμόζει, κατ' αναλογίαν τα εδάφια (α), (β) και (δ) της παρούσης παραγράφου ως και την ακόλουθη παράγραφο 5 δια την αρτιότερη επίτευξη του σκοπού της τακτοποιήσεως, δυναμένη να μη απαιτεί την ύπαρξη του βάθους ως προς κάποιες οδούς, εφόσον κατά την κρίσιν της συντρέχει αποχρών προς τούτο λόγος εκ των ειδικών συνθηκών του σχήματος, των διαστάσεων και του εμβαδού των οικοπέδων ή της θέσεως των επ' αυτών τυχόν κτισμάτων.

 

5. Εις περίπτωσιν καθ' ην ως προς τμήμα μόνον του οικοπέδου πληρούνται οι κατά το παρόν άρθρον απαιτήσεις και το τμήμα τούτο κέκτηται και το ελάχιστον απαιτούμενον εμβαδόν, ενώ ως προς το όλον οικόπεδον δεν πληρούνται τυχόν τινές των απαιτήσεων τούτων, τότε κατά την κρίσιν της Αρχής λαμβανούσης υπ' όψιν το σχήμα, τις διαστάσεις και το μέγεθος του οικοπέδου και τις θέσεις των επ' αυτού τυχόν οικοδομών, δύνανται το εν λόγω οικόπεδον να χαρακτηρισθεί ως τακτοποιημένο, εφ' όσον εκ της παραδοχής ταύτης δεν ζημιώνεται ο επιδιωκόμενος τεχνικός σκοπός της τακτοποιήσεως (Σχήμα 118).

 

bd.9.8.55.118

Σχήμα 118: Το όλο οικόπεδο 1-2-3-4-1 δεν κέκτηται το μέσο βάθος καθ' όσον α - β < ελάχιστου επιτρεπόμενου βάθους. Δύναται όμως να θεωρηθεί οικοδομήσιμο εφόσον 1-2-3'-4'-1 άρτιο σε εμβαδόν και για το οικόπεδο τούτο το μέσο βάθος α' - β' ≥ ελάχιστου επιτρεπόμενου βάθους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.