Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί πάσης αμφισβητήσεως περί της υπαγωγής ή μη εργασίας ή οικοδομής ή εγκαταστάσεως ή οικοπέδων ή τμήματος οικισμού εις τους ορισμούς του παρόντος ή των ειδικών τυχόν πολεοδομικών ή οικοδομικών σχεδίων ή κανονισμών ή περί της εφαρμογής των διατάξεων τούτων εν γένει αποφαίνεται οριστικώς και τελεσιδίκως ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες επιπλέον των κατά το κεφάλαιον XIV υποχρεώσεων αυτών, οφείλουν να παρακολουθούν εάν οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες εκτελούνται κατόπιν οικοδομικής αδείας της αρμοδίας Αρχής και συμφώνως προς αυτήν και εν περιπτώσει οιασδήποτε παραβάσεως να καταγγέλλουν ταύτη εις την ως άνω αρμόδια Αρχήν και εις την επί τόπου Αστυνομική Αρχή.

 

3. Οι αστυνομικές Αρχές ως εκτελεστική Αρχή, υποχρεούνται συν τοις άλλοις εις περίπτωσιν οιασδήποτε οικοδομικής εργασίας:

 

α) να ελέγχουν και οίκοθεν εάν ο οικοδομών έχει λάβει την νόμιμη οικοδομική άδεια της αρμοδίας Αρχής ή αν έχει αναθεωρήσει αυτήν προς παράταση της ισχύος της και να επιβάλλουν αναγκαστικώς εν ελλείψει άδειας ή αναθεωρήσεως αυτής την διακοπή των εργασιών, ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια Αρχή,

 

β) να ελέγχουν εάν η εκτελούμενη εργασία ανταποκρίνεται προς την στο κείμενο της οικοδομικής άδειας συνοπτική περιγραφή αυτής και να επιβάλλουν αναγκαστικώς, εν περιπτώσει διακριβώσεως προφανούς παραβάσεως, την διακοπή των εργασιών, γνωστοποιούν τούτο εις την αρμόδια Αρχήν ή να ειδοποιούν αμέσως αυτήν εν περιπτώσει οιωνδήποτε αμφιβολιών σχετικώς με τις εργασίας ή την άδεια,

 

γ) να διακόπτουν αναγκαστικώς οικοδομικές εργασίας κατόπιν ειδοποιήσεως της αρμοδίας Αρχής και να εποπτεύουν προς παρεμπόδιση της λαθραίας συνεχίσεως αυτών,

 

δ) να παρέχουν την προστασία αυτών προς την αρμόδια Αρχήν κατόπιν αιτήσεως αυτής δια την υπ' αυτής αναγκαστική εκτέλεσιν εργασιών ή κατεδαφίσεων,

 

δ) (πρώην ε) να παρέχουν την προστασία αυτών προς ιδιώτες δια την ακώλυτη εκτέλεσιν υπ' αυτών κατόπιν νομίμου άδειας εργασιών, τις όποιας διατάχθηκαν αυτοί να εκτελέσουν αναγκαστικώς υπό της Αρχής. Η τοιαύτη προς ιδιώτες προστασία παρέχεται κατόπιν εγγράφου της αρμοδίας Αρχής,

 

στ) να ελέγχουν και οίκοθεν την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 34 παράγραφος 2, 35, 37 παράγραφος 1 εδάφια γ' και ε', 42 παράγραφος 3, 45 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του παρόντος, προβαίνουσες εκάστοτε εις λήψη των ενδεδειγμένων δια την τήρηση των ως άνω διατάξεων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, και ειδοποιούν εν ανάγκη την αρμόδια Αρχήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.