Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18 - Άρθρο a8

Παράρτημα VΙΙΙ: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων

 

α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 πρέπει να αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που καταρτίσθηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προκαταρκτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή, όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή, καθώς και η ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση.

 

β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο προφίλ αγοραστή, όπως προβλέπεται στο σημείο 2, στοιχείο β).

 

γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της οδηγίας 2005/51/ΕΚ.

 

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

 

α) Οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων.

 

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

 

http://simap.eu.int/

 

(1) ΕΕL 285/2001, σελίδα 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.