Κανονισμός 2008/213 - Άρθρο p6

Παράρτημα VI


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατηγορίες

Ονομασία των υπηρεσιών

Αριθμοί αναφοράς CPC (2)

Αριθμοί αναφοράς CPV

1

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

6112, 6122, 633, 886

Από 50100000-6 έως 50884000-5 (εκτός 50310000-1 έως 50324200-4 και 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) και Από 51000000-9 έως 51900000-1

2

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (3), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου αλληλογραφίας

712 (εκτός 71235), 7512, 87304

Από 60100000-9 έως 60183000-4 (εκτός 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), και από 64120000-3 έως 64121200-2

3

Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών: μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου

73 (εκτός 7321)

Από 60410000-5 έως 60424120-3 (εκτός 60411000-2, 60421000-5), και 60500000-3 Από 60440000-4 έως 60445000-9

4

Χερσαία (3) και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5

5

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

752

Από 64200000-8 έως 64228200-2 72318000-7, και από 72700000-7 έως 72720000-3

6

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:

α) υπηρεσίες ασφαλίσεων

β) τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες (4)

ex 81, 812, 814

Από 66100000-1 έως 66720000-3 4

7

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

84

Από 50310000-1 έως 50324200-4 από 72000000-5 έως 72920000-5 (εκτός 72318000-7 και από 72700000-7 έως 72720000-3), 79342410-4

8

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (5)

85

Από 73000000-2 έως 73436000-7 (εκτός 73200000-4, 73210000-7, 73220000-

9

Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

862

Από 79210000-9 έως 79223000-3

10

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

864

Από 74130000-9 έως 74133000-0 και 74423100-1, 74423110-4

11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (6) και συναφείς υπηρεσίες

865, 866

Από 73200000-4 έως 73220000-0 από 79400000-8 έως 79421200-3 και 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8

12

Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού, υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου, συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

867

Από 71000000-8 έως 71900000-7 (εκτός 71550000-8) και 79994000-8

13

Διαφημιστικές υπηρεσίες

871

Από 79341000-6 έως 79342200-5 (εκτός 79342000-3 και 79342100-4

14

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

874, 82201 έως 82206

Από 70300000-4 έως 70340000-6, και από 90900000-6 έως 90924000-0

15

Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

88442

Από 79800000-2 έως 79824000-6 Από 79970000-6 έως 79980000-7

16

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες

94

90400000-1 έως 90743200-9 (εκτός 90712200-3 Από 90910000-9 έως 90920000-2 και 50190000-3, 50229000-6 50243000-0

 

1 Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC.

2 Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ.

3 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18.

4 Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που συνίστανται στην απόκτηση ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, οικοπέδων, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή που αφορούν σύσταση δικαιωμάτων επ' αυτών, ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα, προηγουμένως ή κατόπιν της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

5 Με εξαίρεση τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή ή/και στους αναθέτοντες φορείς για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή ή/και από τους αναθέτοντες φορείς.

6 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.