Νόμος 1221/81 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 947/1979 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Αρξάμενες διαδικασίες επεκτάσεως εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εγκρίσεως νέων τοιούτων, εφ' ων μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος έχει ληφθεί θετική γνωμοδότησις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ή έχει ληφθεί απόφασις και έχει υποβληθεί σχετικά πλήρης, κατά τα οριζόμενα υπό του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., πρότασις του οικείου Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, δύναται να συνεχισθούν και ολοκληρωθούν δια το σύνολον ή μέρος της προτεινομένης περιοχής κατά την διαδικασίαν του ως άνω νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 και υπό τους περιορισμούς όρους και υποχρεώσεις της ισχυούσης νομοθεσίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

 

Οι ως άνω διαδικασίες εφαρμόζονται αποκλειστικώς και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται περί πυκνοδομημένων περιοχών κυρίας κατοικίας και υπό την προϋπόθεση ότι εναρμονίζονται απολύτως προς τα βασικά σημεία, τους στόχους και τις κατευθύνσεις των περί αυτών εγκεκριμένων ρυθμιστικών και χωροταξικών σχεδίων ή τις σχετικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, κατά την περί των προϋποθέσεων τούτων απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος εκδιδόμενη μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Εις τις κατά τις διατάξεις των προστιθεμένων εδαφίων εντασσόμενες εις το σχέδιον περιοχές επιβάλλεται χρηματική εισφορά κατά τις ακολούθους διακρίσεις:

 

Δια το τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι και 200 m2 1% επί της αξίας αυτών.

Δια το τμήμα ιδιοκτησίας πλέον των 200 m2 έως και 1.000 m2 15% της αξίας αυτών.

Δια το τμήμα ιδιοκτησία πλέον των 1.000 m2 έως και 5.000 m2 20% της αξίας αυτών.

Δια το τμήμα ιδιοκτησίας πλέον των 5.000 m2 25% της αξίας αυτών.

 

Δια τον προσδιορισμό της αξίας των ιδιοκτησιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος. Ως ιδιοκτησία δια την εφαρμογήν των προστιθεμένων εδαφίων νοείται το σύνολον των ιδιοκτησιών εκάστου ιδιοκτήτου οι οποίες περιλαμβάνονται εντός του εγκρινομένου κατά τα άνω σχεδίου.

 

Η ως άνω εισφορά καταβάλλεται προς τους Δήμους ή τις Κοινότητας εις 12 τριμηνιαίες δόσεις και διατίθεται δι' έργα και απαλλοτριώσεις υπέρ της εισερχόμενης εις το σχέδιον περιοχής.

 

Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχής τινός ως πυκνοδομημένης.

 

Οι διατάξεις των προστιθεμένων εδαφίων δύνανται να εφαρμοσθούν και επί περιοχών, οι οποίες κηρύχθηκαν ως οικιστικές βάσει του παρόντος νόμου. Τα σχετικά διατάγματα εις τις ως άνω περιπτώσεις ανακαλούνται.

 

Νέα σχέδια Οικισμών ή σχέδια επεκτάσεως συνταχθέντα υπό του Υπουργείου Γεωργίας προς αποκατάστασιν αστέγων ή σχέδια επεκτάσεως οικισμών εξ αναδασμού εγκρίνονται δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Οι ιδιοκτησίες, οι περιλαμβανόμενες εις τα ως άνω σχέδια, δεν υπόκεινται εις εισφορά της πέραν της προβλεπομένης δια κοινοχρήστους χώρους από τα οικεία διαγράμματα, η δε εισφορά εις χρήμα ορίζεται εις 3% της αξίας της ιδιοκτησίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαγραμμισμένα εδάφια καταργήθηκαν με το άρθρο 38 παράγραφος 9 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.