Νόμος 947/79 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Εισφορά σε χρήμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιοκτήτες των εις την περιοχήν χαρακτηριζόμενη εις οικιστική, περιλαμβανομένων και διατηρουμένων ή διαμορφουμένων νέων ακινήτων συμμετέχουν δια καταβολής χρηματικής εισφοράς εις την αντιμετώπισιν της απαιτουμένης δαπάνης δια την κατασκευήν των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων, εις τα οποία περιλαμβάνονται ιδία έργα οδοποιίας, περιλαμβανομένων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, διαμορφώσεως κοινοχρήστων χώρων, κατασκευής γεφυρών, έργα αποχετεύσεως πάσης φύσεως, περιλαμβανομένου και του καθορισμού των αποβλήτων, δίκτυα παροχών, έργα συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων, δίκτυα μέσων μαζικής μεταφοράς και παν εν γένει έργον αποβλέπον εις την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως. Η εισφορά αυτή ορίζεται εις δέκα επί τοις εκατόν (10%) της οικοπεδικής αξίας εκάστης ιδιοκτησίας, δια τις ιδιοκτησίας τις περιλαμβανόμενες εις ζώνες ενεργού πολεοδομίας ή αστικού αναδασμού και εις δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15%) της αυτής αξίας δια τις ιδιοκτησίας τις περιλαμβανόμενες εις ζώνη κανονιστικών όρων δομήσεως. Προκειμένου περί ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων που περιλήφθηκαν εις οικιστική περιοχήν η ανωτέρω εισφορά υπολογίζεται επί της αξίας τού χαρακτηριζομένου ως οικοδομήσιμου χώρου αυτών.

 

2. Το, κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενο ποσοστόν μειώνεται εις το ήμισυ, προκειμένου περί ιδιοκτησιών, οι οποίες περιλαμβάνονται εντός οικισμού υφισταμένου προ του 1923 και που δεν εντάχθηκε μέχρι τούδε εις τοιούτον σχέδιον, και οι οποίες ήδη εντάσσονται εις οικιστική περιοχήν προς αναμόρφωση της πόλεως, ή τού οικισμού, εν ω κείνται.

 

3. Η εισφορά εις χρήμα υπολογίζεται επί της οικοπεδικής αξίας την οποίαν έχει εκάστη διατηρούμενη ή διαμορφούμενη νέα ιδιοκτησία, μετά την αφαίρεση της, κατά το άρθρο 17 εισφοράς εις γην κατά τον χρόνον ενάρξεως της πολεοδομικής ενεργοποιήσεως της οικείας ζώνης. Ως τοιούτος χρόνος, δια μεν την ζώνη ενεργού πολεοδομίας λαμβάνεται ο χρόνος επανεγκαταστάσεως ή της το πρώτον ενεργούμενης εγκαταστάσεως εις τα εκ της ενεργοποιήσεως της ζώνης δημιουργηθέντα κτίρια ή οικόπεδα δια δε την ζώνη αστικού αναδασμού ο χρόνος της πραγματοποιήσεως της διανομής των εκ του αναδασμού προκυψασών ιδιοκτησιών και, τέλος, δια την ζώνη κανονιστικών όρων δομήσεως ο χρόνος λήψεως οικοδομικής αδείας δι' εκάστην οικοδομή.

 

4. Η ως άνω εισφορά καταβάλλεται προς το Δημόσιον ή τον υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενο φορέα, εντός έτους από του κατά την προηγούμενη παράγραφο χρόνου ενάρξεως της πολεοδομικής ενεργοποιήσεως της οικείας ζώνης ενεργού πολεοδομίας ή αστικού αναδασμού. Προκειμένου περί ζώνης κανονιστικών όρων δομήσεως η εισφορά καταβάλλεται προ της λήψεως της οικοδομικής αδείας. Η καταβολή δύναται να ενεργηθεί και εις εξ εξαμηνιαίας δόσεις, εξοφλούμενες εντόκως. Τα εκ της ως άνω εισφοράς προερχόμενα έσοδα περιέρχονται εις ίδιον δι' εκάστην οικιστική περιοχήν λογαριασμό,προστιθέμενα δε εις τα εκ της επιχορηγήσεως του άρθρου 58 παράγραφος 1 ή και εξ άλλων πηγών σχετικά κονδύλια, διατίθενται αποκλειστικώς προς χρηματοδότηση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων της περιοχής ταύτης. Εάν μετά την εκτέλεσιν των έργων διαπιστώνεται ότι τα εκ της εν λόγω εισφοράς εισπραχθέντα ποσά υπερβαίνουν τα τέσσερα πέμπτα των δαπανηθέντων δια τα ως άνω έργα ποσών, το υπόλοιπον επιστρέφεται εις τους ιδιοκτήτες, αναλόγως της καταβληθείσης υφ' εκάστου εισφοράς.

 

5. Ο ιδιοκτήτης πάσης υποκείμενης κατά τα ανωτέρω εις χρηματική εισφορά ιδιοκτησίας δύναται πάντοτε να προσφερθεί εις εξόφληση αυτής δια της παραχωρήσεως ίσου ποσοστού τμήματος της επιφανείας της ιδιοκτησίας του ταύτης, κατά την πραγματοποίηση της εισφοράς εις γην. Εις την περίπτωσιν ταύτη, το ύψος της εισφοράς προκειμένου περί ιδιοκτησιών κειμένων εντός ζώνης κανονιστικών όρων δομήσεως μειώνεται εις δέκα επί τοις εκατόν (10%).

 

6. Η διαδικασία και ο τρόπος εκτιμήσεως της αξίας των ιδιοκτησιών και καταβολής της ως άνω εισφοράς, τα της τηρήσεως του κατά την παράγραφο 4 λογαριασμού, τα της διαθέσεως της εισφοράς προς αντιμετώπισιν των βασικών έργων υποδομής της περιοχής, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής εις τους δικαιούχους των τυχόν επιστρεπτέων ποσών, καθώς και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 

7. Πάσα διαφορά μεταξύ του υπόχρεου προς καταβολή της εισφοράς προσώπου και του Δημοσίου εν σχέσει προς την επιβολή ή τον υπολογισμό και το ύψος ταύτης υπάγεται εις την αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου. Τα της διαδικασίας εν γένει προς επίλυσιν των ως άνω διαφορών, τα της ασκήσεως των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου, ως και οι λόγοι αναιρέσεως ρυθμίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου εντός εξαμήνου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου τη με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δια την σύνταξιν του εν λόγω προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 702/1977.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.