Νόμος 1349/83 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1975/1942 περί συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί του Εθνικού Αστεροσκοπείου και των Σταθμών αυτού κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ 295/Α/1942), όπως το άρθρο αυτό ισχύει σήμερα, αποτελείται από 7 μέλη, από τα οποία τα τέσσερα είναι συγχρόνως και προϊστάμενοι των Ινστιτούτων. Μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας επιστήμονες των θετικών επιστημών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, οι αναπληρωτές των λοιπών μελών, η θητεία τους καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Προϊστάμενοι των Ινστιτούτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και των Σταθμών του στις θέσεις που προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα [ΠΔ] 744/1978, ορίζονται επιστήμονες που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα, των αντικειμένων του Αστεροσκοπείου με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι επιστήμονες αυτοί, αν δεν είναι υπάλληλοι του Αστεροσκοπείου, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η οποία δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές των επιστημόνων αυτών κανονίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας, στην οποία ορίζεται και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

3. Η Εθνική Αστρονομική Επιτροπή που προβλέπεται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3725/1957 περί ιδρύσεως Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 144/Α/1957) εποπτεύεται από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και αποτελείται από πέντε επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα των αντικειμένων της Αστρονομίας εν γένει που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

4. Οι υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου και των Σταθμών του μπορεί να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

5. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού, που υπηρετούσε κατά την 31-12-1982 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, θεωρούνται νόμιμες, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που τηρήθηκε κατά την αρχική πρόσληψη και τις μετέπειτα ανανεώσεις και παραστάσεις.

 

Οι συμβάσεις αυτές παρατείνονται ή ανανεώνονται από 01-01-1983 σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 1320/1983 Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις.

 

6. Η κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 1262/1982 έγκριση υποχρεώσεων, που έχουν αναληφθεί σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων, ή μελετών, αφορά σε ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων ή μελετών μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 1262/1982.

 

Στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας συνιστάται Επιτροπή που προβλέπεται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 76/1974 περί επαναφοράς κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 168/1974 περί ρυθμίσεως αφορώντων εις το προσωπικό των Τραπεζών για την κρίση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία και δεν είχαν κριθεί λόγω παρέλευσης της προθεσμίας σύστασης της Επιτροπής και που συντίθεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

 

Η παραπάνω Επιτροπή καταργείται αυτοδίκαια μετά την κρίση όλων των σχετικών αιτήσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.