Νόμος 1416/84 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Κοινές υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες, με αποφάσεις των συμβουλίων τους, που εγκρίνονται από το νομάρχη, μπορούν να αποφασίζουν το διορισμό ή την πρόσληψη προσωπικού για την από κοινού αντιμετώπιση των αναγκών τους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα για την κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης. Στις περιπτώσεις πρόσληψης γραμματέων για την εξυπηρέτηση κοινοτήτων, το προσωπικό των οποίων υπάγεται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981, συνυπολογίζεται για την εκτίμηση της οικονομικής τους δυνατότητας και η κρατική οικονομική ενίσχυση του άρθρου 313 του παραπάνω νόμου, η οποία παρέχεται και στην περίπτωση αυτή.

 
2. Η σύσταση των απαραίτητων θέσεων και ο διορισμός ή η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1188/1981, στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το μεγαλύτερο πληθυσμό με απόφαση του συμβουλίου του.

 
3. Για το παραπάνω προσωπικό οι αρμόδιοι δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων καταρτίζουν από κοινού ενιαίο κανονισμό εργασίας που δημοσιεύεται στα καταστήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εξυπηρετούνται από τις κοινές υπηρεσίες. Η διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης δεν κινείται πριν από την κατάρτιση αυτού του κανονισμού.

 
4. Η καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και οι συναφείς εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς γίνεται από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο έχουν συσταθεί οι θέσεις και στον προϋπολογισμό του οποίου έχει εγγραφεί το ποσό. Κατανέμεται με απόφαση του νομάρχη σε βάρος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούνται ανάλογα με τον πληθυσμό του καθενός. Η δαπάνη, που αναλογεί σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι υποχρεωτική, εγγράφεται στους προϋπολογισμούς τους και αποδίδεται στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καταβάλλει τις αποδοχές.

 
5. Για κάθε θέμα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων αυτών και για τη σύνταξη εκθέσεων υπηρεσιακής τους ικανότητας αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας στην οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις.

 
6. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνίες, με τις οποίες ο ένας ή περισσότεροι από αυτούς αναλαμβάνουν να θέσουν στη διάθεση των λοιπών τα μέσα και τις υπηρεσίες τους, για να διευκολύνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 56 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.