Νόμος 1416/84 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Απόσπαση υπαλλήλων σε φορείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, σε φορείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα ή αμιγείς επιχειρήσεις δημοτικές ή κοινοτικές ή σε αναπτυξιακούς συνδέσμους ή σε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων ή στην κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται.

 

2. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση στους παραπάνω φορείς λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως συνεχής πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους και οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για το χρόνο της απόσπασης καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο αποσπάστηκαν. Η απόσπαση μπορεί να αρθεί οποτεδήποτε από τα όργανα που την αποφάσισαν με πρωτοβουλία τους ή ύστερα από αίτηση του φορέα στον οποίο έγινε η απόσπαση.

 

3. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές και η αποζημίωση που προβλέπονται για την περίπτωση αυτή από τη νομοθεσία που διέπει την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.