Νόμος 1416/84 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Πειθαρχικά συμβούλια - Προσλήψεις - Επιδόματα - Μετατάξεις κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρων 5 και 6 του νόμου [Ν] 1188/1981 είναι και πειθαρχικά συμβούλια.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1188/1981 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το ίδιο ποσοστό δέκα στα εκατό προστίθεται στο συνολικό βαθμό και αυτών που πετυχαίνουν σε διαγωνισμό που γίνεται για δήμο ή κοινότητα και ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο αυτών εφόσον είναι δημότες αυτού του δήμου ή της κοινότητας.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Το επίδομα διαχειριστικών λαθών χορηγείται στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που απασχολούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση χρημάτων ή ενσήμων, καθώς και στους ελεγκτές εσόδων - εξόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό ίσο με εκείνο που χορηγείται στους ελεγκτές και εκδότες των δημόσιων ταμείων.}

 

4. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) από δύο μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους. Για την πλήρωση θέσεων κοινοτήτων, αντί των δημοτικών υπαλλήλων ορίζονται δύο μόνιμοι κοινοτικοί υπάλληλοι.

 

Όλα τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων κλάδου ΑΡ και ΜΕ, κατά τις οποίες, όταν λείπουν υπάλληλοι κλάδων ΑΤ, τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από τους κλάδους αυτούς.}

 

5. Στο άρθρο 132 του νόμου [Ν] 1188/1981 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Κατ' εξαίρεση αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 3 επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου χωρίς αίτησή του από κοινότητα σε κοινότητα του ίδιου νόμου, αν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου υπηρετούν δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι ύστερα από συγχώνευση κοινοτήτων ή λόγω επαναφοράς είτε κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 76/1974 (ΦΕΚ 266/Α/1974), του νόμου [Ν] 193/1975 (ΦΕΚ 223/Α/1975) και του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1232/1982 είτε σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. Η μετάταξη αυτή γίνεται όταν οι οικονομικές δυνατότητες σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες της κοινότητας στην οποία υπηρετεί, δεν δικαιολογούν να υπηρετούν όλοι σε αυτή. Η θέση που κατείχε αυτός που μετατάσσεται καταργείται αυτοδικαίως με τη μετάταξή του. Κατά τα λοιπά για τη μετάταξη αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία, που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι και 3 αυτού του άρθρου.}

 

6. Στο άρθρο 31 του νόμου [Ν] 1188/1981 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, μπορεί να ορίζονται και άλλοι κλάδοι και να καθορίζονται οι θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται γι' αυτές, ανάλογα με τους κλάδους, τις θέσεις και τα προσόντα διορισμού που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών.}
 

7. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος, νομικού προσώπου και συνδέσμου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας από τις υπηρεσίες των οργανισμών που αυτοί εκπροσωπούν, να συνάπτει σύμβαση έργου με φυσικά πρόσωπα, για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών αυτών. Για την αναγκαιότητα σύναψης της σύμβασης αυτής αποφαίνεται το οικείο συμβούλιο με πράξη του που εγκρίνεται από το νομάρχη.

 

8. Για να εφαρμοσθούν αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται η εγγραφή στον προϋπολογισμό σχετικής πίστωσης.

 

9. Η αρμοδιότητα των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων, ιδρυμάτων και νομικών προσώπων τους, καθώς και συνδέσμων αυτών, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 1188/1981, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 754/1978, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, ασκείται από τους νομάρχες. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων θα είναι μέσα στα όρια που θα καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/1983) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η καταγγελία της σύμβασης ή η ανανέωσή της γίνεται από τον αρμόδιο νομάρχη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.