Νόμος 1469/84 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8)α του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4104/1960, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στις καταστάσεις προσωπικού, που προβλέπονται από την επόμενη παράγραφο, τους μισθωτούς του με τα ακριβή στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και το αργότερο ως τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των αντίστοιχων εισφορών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 825/1978 καθώς και των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, σε περίπτωση μη καταχώρησης μισθωτών στις ανωτέρω καταστάσεις μέσα στην προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων εισφορών ή καταχώρησης αυτών με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής, πλην των λοιπών συνεπειών, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν ή άλλους νόμους, ο εργοδότης επιβαρύνεται και με εφάπαξ ποσό εισφορών ίσο με το 50% των οφειλόμενων εισφορών από τις αιτίες αυτές.

 

Ιδίως όταν ο εργοδότης παραλείπει να καταχωρεί στις καταστάσεις προσωπικού, μέσα στις προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τους απασχολούμενους σε αυτόν αλλοδαπούς ή συνταξιούχους γήρατος ή αναπηρίας οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού και του Δημοσίου, το ανωτέρω ποσοστό επιβάρυνσης ορίζεται σε 75% των οφειλόμενων από την αιτία αυτή εισφορών. Το ποσό της επιβάρυνσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τον τεκμαρτά μισθό της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει την ημέρα επιβολής του προστίμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991) και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995).

 

Με κανονισμό δύναται να ορισθεί η με μηχανογραφικά συστήματα παρακολούθηση από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ασφαλιστικών στοιχείων των ασφαλισμένων του και των λογαριασμών των εισφορών. Με τον ίδιο κανονισμό θα ορισθούν οι εργοδότες κατά περιοχή ή κατηγορία, που θα εντάσσονται στα ανωτέρω μηχανογραφικά συστήματα, τα στοιχεία, που για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων αυτών θα πρέπει να τηρούν και να υποβάλλουν στο Ίδρυμα οι εργοδότες, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον αυτό κανονισμό δύνανται να θεσπισθούν σε βάρος των εργοδοτών, που θα καθυστερούν την προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και σε βάρος εκείνων, που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται από το εδάφιο δ' της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, οικονομικές επιβαρύνσεις, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 25% των αντίστοιχων εισφορών για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης, μέχρι 5% για κάθε επόμενο δεκαήμερο καθυστέρησης και συνολικά μέχρι 100%.

 

Ιδίως όταν ο εργοδότης παραλείπει να καταχωρίζει στις καταστάσεις προσωπικού, μέσα στις προθεσμίες του πρώτου εδαφίου, τους απασχολούμενους παρ' αυτού αλλοδαπούς, πλέον των κατά περίπτωση επιβαρύνσεων των προηγούμενων εδαφίων, επιβαρύνεται και με πρόστιμο ίσο με τις υπέρ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισφορές, που αντιστοιχούν στις αποδοχές πέντε μηνών πλήρους απασχόλησης, αδιαφόρως της διάρκειας της εργασίας του αλλοδαπού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), η οποία όμως στη συνέχεια καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1976/1991.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε) Να χορηγούν, εφόσον πρόκειται περί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού τους, εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ως και οι κρατήσεις που έγιναν σ' αυτές.}

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι καταβαλλόμενοι για την έκδοση των οικοδομικών αδειών πάσης φύσεως φόροι, τέλη, εισφορές και κρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου, πλην της αμοιβής μελέτης μηχανικών και των εισφορών υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ειδικού λογαριασμού δώρων εργατοτεχνιτών οικοδόμων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, εισπράττονται από το δημόσιο και αποδίδονται στους δικαιούχους. Ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.}

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:

 

{Με κανονισμό επίσης μπορεί να προβλεφθεί, ότι για τον υπολογισμό των εισφορών οι απασχολούμενοι σε οποιασδήποτε φύσης οικοδομικές και τεχνικές εργασίες θα κατατάσσονται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ορισμένες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, ανάλογα των γενικών και ειδικών συνθηκών απασχόλησης και αμοιβής τους. Η κατάταξη αυτή θα γίνεται κατά κατηγορίες (τεχνίτη, βοηθού τεχνίτη, εργάτη, μαθητευόμενου) είτε ενιαία είτε κατά επαγγελματική ειδικότητα και κατά τοπικές περιοχές ή γενικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι εισφορές θα υπολογίζονται, κατ' ελάχιστο όριο, επί των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων της κατάταξης εφόσον δεν αποδεικνύεται η καταβολή μεγαλύτερου ημερομισθίου. Οι προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής της ανωτέρω κατάταξης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορισθούν με τον ίδιο κανονισμό.}

 

5. Η διάταξη του άρθρου 1262 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα ισχύει και ως προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απαιτήσεις του από εργοδοτικές και εργατικές εισφορές και πρόσθετα τέλη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.