Νόμος 622/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι καταβαλλόμενοι για την έκδοση των οικοδομικών αδειών πάσης φύσεως φόροι, εισφορές και κρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου, πλην της αμοιβής μελέτης μηχανικών και των εισφορών υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ειδικού λογαριασμού δώρων εργατοτεχνικών οικοδόμων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, εισπράττονται από το δημόσιο και αποδίδονται στους δικαιούχους. Ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α/1997).

 

2. Δι' εκάστην οικοδομική άδεια καταβάλλεται υπό του ιδιοκτήτου παράβολον υπέρ του Δημοσίου συγκείμενο εκ ποσοστού 0.5% επί του συνολικού ποσού των πάσης φύσεως κρατήσεων, τελών και εισφορών πλην των υπέρ του Δημοσίου τοιαύτων, μη δυνάμενο εις πάσαν περίπτωσιν να υπερβεί τα 2.50 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση [Α] ΓΓΔ/1803/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.