Νόμος 2335/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α/1984), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ιδίως όταν ο εργοδότης παραλείπει να καταχωρεί στις καταστάσεις προσωπικού, μέσα στις προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τους απασχολούμενους σε αυτόν αλλοδαπούς ή συνταξιούχους γήρατος ή αναπηρίας οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού και του Δημοσίου, το ανωτέρω ποσοστό επιβάρυνσης ορίζεται σε 75% των οφειλόμενων από την αιτία αυτή εισφορών. Το ποσό της επιβάρυνσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τον τεκμαρτά μισθό της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει την ημέρα επιβολής του προστίμου.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{2. Η πρόσθετη ειδική εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου των απασχολουμένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων και σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και των ασφαλισμένων της Διεύθυνσης Ασφαλίσεως Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, που απασχολούνται σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, ορίζεται σε 7,50% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων και βαρύνει κατά ποσοστό 2,50% τους ασφαλισμένους και 5% τους εργοδότες.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 1993 (πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Εργασίας 37/11-06-1993) καθορίζεται πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 0,26% και πρόσθετη εργατική εισφορά 0,10%, οι οποίες συνεισπράττονται με τις υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισφορές από 01-01-1994.

 

Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων και του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί υπάγονται σε έναν, τουλάχιστον, κλάδο ασφάλισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί των αποδοχών που υπολογίζονται και οι εισφορές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά πενταετία από την ισχύ της παρούσας διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των οργανώσεων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δύναται να τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 01-01-1993 και μετά και που θεωρούνται νεοασφαλισμένοι κατά το νόμο [Ν] 2084/1992.

 

Για τις αναδρομικές εισφορές του λογαριασμού αυτού και μόνο, δεν έχει εφαρμογή η δίμηνη προθεσμία παρακράτησης εργατικής εισφοράς, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951.

 

Οι αναδρομικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης από 01-01-1994 έως και του μήνα της δημοσίευσης του νόμου αυτού, εργοδοτών και εργαζομένων, θα καταβληθούν σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες συνεχείς μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία επιβάρυνση. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

 

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας (ΕΚΛΑ), στον οποίο περιέρχονται οι παραπάνω εισφορές, οι οποίες και αποδίδονται το αργότερο μέσα στο μεθεπόμενο από την είσπραξή τους μήνα.

 

Για την είσπραξη των εισφορών αυτών καταβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποζημίωση το ποσοστό της οποίας ορίζεται σε 4% στα εισπραττόμενα έσοδα από εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

 

Η απόδοση της αποζημίωσης αυτής θα γίνεται με την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με την ίδια σχετική διαδικασία που προβλέπεται για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και την Εργατική Εστία.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως συμπληρώθηκαν με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η κατά τα ανωτέρω διαμόρφωση της εισφοράς για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών και Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων ολοκληρώνεται την 01-01-1998.

 

Οι πιο πάνω ασφαλισμένοι καταβάλλουν για τα έτη 1995, 1996 και 1997 το ποσό της εισφοράς που κατέβαλαν στις 31-12-1994 προσαυξημένο, αντίστοιχα, κατά το 1/4, 2/4 και 3/4 του ποσού της διαφοράς μεταξύ της εισφοράς αυτής και της εισφοράς που προκύπτει κατ' έτος από την κατά τα ανωτέρω διαμόρφωση. Διαφορές που προκύπτουν από τυχόν καταβολή αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών μετά την 01-01-1995 συμψηφίζονται με μελλοντικές οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών και Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων, καθώς και για τους από 01-01-1993 υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2217/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι στο ΤΣΕ εκτελωνιστές κατατάσσονται αυτοδίκαια και για τους δύο κλάδους σύνταξης και ασθένειας στην έκτη (6η) ασφαλιστική κατηγορία του ΤΕΒΕ, που ισχύει για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους του.

 

Οι παραπάνω ασφαλισμένοι μπορούν με δήλωσή τους να καταταγούν σε οποιαδήποτε ανώτερη της έκτης ασφαλιστική κατηγορία, η οποία θα είναι οπωσδήποτε η ίδια και για τους δύο κλάδους σύνταξης και ασθένειας.

 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις της [Α] με αριθμό Φ35/84/1991 (ΦΕΚ 40/Β/1991) απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

6. Οι από 01-01-1993 ασφαλισμένοι στο ΤΣΕ κατατάσσονται και για τους δύο κλάδους στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία του ΤΕΒΕ που ισχύει για τους από 01-01-1993 και μετά ασφαλισμένους του Ταμείου.

 

Οι παραπάνω ασφαλισμένοι μπορούν με δήλωσή τους να καταταγούν σε οποιαδήποτε ανώτερη της πρώτης (1ης) ασφαλιστική κατηγορία, η οποία θα είναι οπωσδήποτε η ίδια και για τους δύο κλάδους σύνταξης και ασθένειας.

 

ηλώσεις που είχαν υποβληθεί μετά την 30.11.1994 και είχαν απορριφθεί

ως εκπρόθεσμοι, επανεξετάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής τους.

 

Τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

Κατά τα άλλα, ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 127/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993).}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3198/1955 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Αντίγραφο της καταγγελίας σύμβασης εργασίας που κοινοποιείται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 διαβιβάζεται υποχρεωτικά εντός μηνός από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στο αρμόδιο υποκατάστημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.