Νόμος 1473/84 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδικές περιπτώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - Απαλλαγή από το φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α/1950) προσθέτεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Αν σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας ακίνητου ή σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται από το μεταβιβάζοντα επίκληση της κτήσης τούτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία στο πρόσωπό του, εκτός από το φόρο για τη μεταβιβαστική αυτή σύμβαση, οφείλεται και φόρος μεταβίβασης για την κτήση με χρησικτησία, εκτός αν στο όνομα του μεταβιβάζοντος υπάρχει τίτλος μεταγραμμένος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί η κατά νόμο φορολογική δήλωση ή τα οικεία βιβλία μεταγραφών έχουν καταστραφεί.

 

Ο φόρος μεταβίβασης, για την κτήση με χρησικτησία, υπολογίζεται στην αξία της κυριότητας του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος του χρόνου κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου και βαρύνει το μεταβιβάζοντα, αφαιρουμένων των επωφελών δαπανών που έγιναν από το χρησιδεσπόζοντα.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για ακίνητα που βρίσκονται στο σύνολό του ή μερικώς, σε ζώνη ακτίνας μεγαλύτερης από 500 μέτρα από το χειμέριο κύμα ή βρίσκονται σε περιοχές δήμων και κοινοτήτων μέχρι 5.000 κατοίκους.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1587/1950, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση δημιουργίας μιας ή περισσότερων μερικότερων κοινωνιών για τα μερίδια που απαρτίζουν τις κοινωνίες αυτές.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1587/1950 προσθέτεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Επίσης ο φόρος που προσδιορίζεται με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης Γ' της παραγράφου αυτής μειώνεται στο τέταρτο στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου του παρόντος.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) η φράση επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου, αντικαθίσταται με τη φράση επί οικοπέδου οικοδομήσιμου.

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 αντικαθίσταται και προσθέτονται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που δεν έχει τελεσθεί γάμος και υπάρχουν τέκνα, η απαλλαγή αυτή παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις στην άγαμη μητέρα ή στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, εφόσον του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και όταν ο αγοραστής είναι άγαμος ενήλικος, αλλά παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή έγγαμος που έχει τέκνα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, που παρουσιάζουν την ίδια αναπηρία, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι κύριος εξ' αδιαιρέτου ποσοστού οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου και αγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό, ώστε να γίνει κύριος ολόκληρου του ακινήτου.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Προκειμένου για αγορά ακινήτου που πραγματοποιείται μέσα σε μία πενταετία από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, αν τούτο βρίσκεται στις διοικητικές περιφέρειες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η απαλλαγή παρέχεται και μόνο εφόσον ο αγοραστής έμενε μόνιμα σ' αυτές, τουλάχιστον τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν απαιτείται στην περίπτωση που η αγορά του ακινήτου πραγματοποιείται στις περιφέρειες των νομών αυτών από μόνιμους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς πρόσφυγες, καθώς και αγοραστές οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν την ως άνω διετή διαμονή, λόγω στράτευσης τους, εφόσον πριν από τη στράτευσή τους διέμεναν και μετά την απόλυση τους από το στράτευμα διαμένουν μόνιμα στις περιοχές των νομών αυτών.}

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 η φράση δέον απαραιτήτως να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο αντικαθίσταται με τη φράση δέον απαραιτήτως να είναι οικοδομήσιμο.

 

8. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 προσθέτεται παράγραφος 14, η οποία έχει ως εξής:

 

{14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και κατά την αγορά πρώτης κατοικίας από ενήλικους αγάμους με εξαίρεση τα σπουδάζοντα τέκνα των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500. 000) δραχμές ή μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές προκειμένου για αγορά οικοπέδου.}

 

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 01-01-1984. Ο φόρος που τυχόν βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε επιπλέον, για αγορές ακινήτων που έγιναν από 01-01-1984 και μεταγενέστερα, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.