Νόμος 1491/84 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ύδρευση όμορων δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικισμός δήμου ή κοινότητας μπορεί να υδρευτεί από δίκτυο ύδρευσης όμορου δήμου ή κοινότητας, εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα στον οποίο διοικητικά ανήκει αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσει έργο ύδρευσης του οικισμού αυτού. Για την εκτέλεση του έργου ύδρευσης απαιτείται και συναίνεση του δήμου ή κοινότητας στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται ο οικισμός.

 

2. Σε περίπτωση άρνησης του οικείου δήμου ή κοινότητας για την παροχή της κατά την προηγούμενη παράγραφο συναίνεσης αποφασίζει σχετικά ο Περιφερειακός Διευθυντής, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει ανάγκη ύδρευσης του οικισμού και αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης έργου ύδρευσης από το δήμο ή την κοινότητα στην οποία ανήκει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 7 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

3. Για τη χρήση του έργου ύδρευσης που θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται ανάλογα τέλη και δικαιώματα από το δήμο ή την κοινότητα, με δαπάνες του οποίου εκτελέστηκε το έργο.

 

4. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων μπορεί να έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την εκτέλεση έργου αποχέτευσης ή τη διενέργεια καθαριότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.