Νόμος 1491/84 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ικανοποίηση αναγκών ύδρευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης προηγείται όλων των άλλων χρήσεων του νερού.

 

2. Δικαίωμα χρήσης νερού μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί μέχρι την πραγματική ανάγκη του κυρίου, νομέα, επικαρπωτή, κατόχου, ως και οποίου έχει, από αυτούς, δικαίωμα χρήσης του νερού, για την ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης του πληθυσμού.

 

3. Με πράξη του νομάρχη, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, διαπιστώνονται οι ανάγκες ύδρευσης του πληθυσμού και οι πραγματικές ανάγκες των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και αποφασίζεται η διάθεση του απομένοντος και αναγκαίου για την ύδρευση νερού.

 

Με την ίδια πράξη μπορεί να υποχρεώνονται τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού να διαθέτουν μερικώς ή ολικώς τη χρήση των εγκαταστάσεών τους και να παραχωρούν τον απαιτούμενο χώρο επιφάνειας και υπεδάφους για την εκτέλεση των απαραίτητων έργων ή εργασιών.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, θα ρυθμιστούν τα θέματα της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου για τις περιπτώσεις που πρόκειται να καλυφθούν ανάγκες ύδρευσης από νερά που βρίσκονται στην περιφέρεια άλλου νομού.

 

4. Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εκτελείται πριν καταβληθεί στο θιγόμενο η οφειλόμενη αποζημίωση. Με την ίδια πράξη καθορίζεται αναλυτικά το ύψος της αποζημίωσης και ο υπόχρεος για την καταβολή της καθώς και οι εικαζόμενοι δικαιούχοι.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών να υποβάλλει αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου, δικάζον κατά τη διαδικασία των άρθρων 18, 19, 20, 21, 22 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, όπως ισχύει σήμερα, για τον καθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης. Η απόφαση του δικαστηρίου αυτού εκδίδεται και δημοσιεύεται υποχρεωτικά εντός 30 ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

5. Τυχόν άσκηση προσφυγής στον Υπουργό Εσωτερικών, ως και αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ο τρόπος δημοσίευσης και γνωστοποίησης της πράξης της παραγράφου 3, τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η πράξη αυτή, τα σχετικά με τις προθεσμίες και τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.