Νόμος 1512/85 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διευθύνσεις πολεοδομίας ή τα τμήματα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών ή τα πολεοδομικά γραφεία είναι κατά περίπτωση αρμόδια να τηρούν τα κτηματογραφικά στοιχεία των περιοχών οι οποίες καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τήρηση των κτηματογραφικών στοιχείων γίνεται από ειδικό για το σκοπό αυτόν γραφείο (γραφείο κτηματογράφησης), που αποτελεί οργανική μονάδα των παραπάνω υπηρεσιών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθορίζονται για ολόκληρη τη Χώρα τα κτηματογραφικά στοιχεία των πιο πάνω περιοχών, το περιεχόμενο και ο τρόπος της τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και στοιχείων, η διάρθρωση και η λειτουργία του ειδικού γραφείου κτηματογράφησης των παραπάνω πολεοδομικών υπηρεσιών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του οικείου νομάρχη με την οποία διαπιστώνεται ότι ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των κτηματογραφικών στοιχείων ορισμένης περιοχής, απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας η κατάρτιση συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάρτιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής που ορίζεται με αυτήν την απόφαση, αν δεν προσκομιστεί στο συμβολαιογράφο απόσπασμα από τα κτηματογραφικά στοιχεία που τηρεί το γραφείο κτηματογράφησης της πολεοδομικής υπηρεσίας της περιοχής του ακινήτου. Το απόσπασμα αυτό επισυνάπτεται και μνημονεύεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο. Ο τύπος του αποσπάσματος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, που ανακοινώνεται στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της Χώρας μέσα στη μηνιαία προθεσμία της παραγράφου αυτής.

 

Στο ως άνω απόσπασμα επισυνάπτεται κτηματογραφικός χάρτης του ακινήτου επί του οποίου βεβαιώνονται από την υπηρεσία και τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), μη απαιτουμένης της προσκόμισης στο συμβολαιογράφο ετέρου τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Τα συμβόλαια για σύσταση μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα του Δήμου Καλλιθέας της Νομαρχίας Πειραιά, τα οποία καταρτίστηκαν από 08-11-1993 έως 31-12-1993, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, θεωρούνται έγκυρα εξ' υπαρχής, εφόσον, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσκομιστεί στον οικείο υποθηκοφύλακα, με φροντίδα των συμβολαιογράφων που συνέταξαν τα συμβόλαια αυτά, το απόσπασμα από τα κτηματογραφικά στοιχεία που τηρεί το οικείο Γραφείο Κτηματολογίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 1892/1990, (ΦΕΚ 101/Α/1990) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

3. Για την έκδοση του αποσπάσματος των κτηματογραφικών στοιχείων, της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται εφ' άπαξ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την κάλυψη των δαπανών σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Το τέλος αυτό καταβάλλεται από τον αιτούντα την έκδοση του πρώτου αποσπάσματος κτηματογραφικών στοιχείων για το ίδιο ακίνητο, καταβάλλεται επίσης παράβολο υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Σε περίπτωση που εντός εικοσαετίας από την προθεσμία που ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εκδοθεί κανένα απόσπασμα κτηματογραφικών στοιχείων λόγω μη μεταβίβασης καθ' οιονδήποτε τρόπο ακινήτου τινός, το αναλογούν ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως του ανταποδοτικού τέλους και του παραβόλου, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

 

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, και του παραβόλου καθορίζονται κατά περιοχή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος το Δεκέμβριο εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει δε από της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ακινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

4. (πρώην 3). Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του οικείου νομάρχη της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπεται η καταχώρηση οποιασδήποτε πράξης που υπόκειται κατά το νόμο σε μεταγραφή, εγγραφή στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, αν αυτή δεν συνοδεύεται από το απόσπασμα των κτηματογραφικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. Μετά την καταχώρηση της πράξης οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών αποστέλλουν αμέσως στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αντίγραφο της περίληψης της πράξης, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του παραπάνω αποσπάσματος κτηματογραφικών στοιχείων. Το γραφείο κτηματογράφησης της πολεοδομικής υπηρεσίας ενημερώνει αμέσως τα κτηματογραφικά στοιχεία που τηρεί.

 

5. (πρώην 4). Μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας της παραγράφου 2 κάθε δικαστήριο, που δικάζει αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ή ένδικο μέσο που αναφέρεται σε εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου, με εξαίρεση την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αναστέλλει την πρόοδο της δίκης, αν μέχρι την ημέρα της συζήτησης δεν έχει προσκομιστεί από οποιοδήποτε διάδικο το απόσπασμα των κτηματογραφικών στοιχείων της παραγράφου 2. Κάθε διάδικος μπορεί να επισπεύσει τη συζήτηση της υπόθεσης προσκομίζοντας το παραπάνω απόσπασμα. Η μη προσαγωγή του αποσπάσματος προτείνεται, σε κάθε στάση της δίκης και εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

 

6. (πρώην 5). Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται μέσα στα ακίνητά τους τη διενέργεια των αναγκαίων τοπογραφικών ή κτηματογραφικών εργασιών ή εργασιών αποτύπωσης, που εκτελούνται από συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου ή από ανάδοχους μελετητές για λογαριασμό των υπηρεσιών αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.