Νόμος 1892/90 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Κτηματολόγιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/A/1985), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986), προστίθενται τα εξής:

 

{Στο ως άνω απόσπασμα επισυνάπτεται κτηματογραφικός χάρτης του ακινήτου επί του οποίου βεβαιώνονται από την υπηρεσία και τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), μη απαιτουμένης της προσκόμισης στο συμβολαιογράφο ετέρου τοπογραφικού διαγράμματος.}

 

2. Μετά την ανωτέρω παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3, όπως παρακάτω και οι επόμενες παράγραφοι 3, 4 και 5 αριθμούνται 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

 

{3. Για την έκδοση του αποσπάσματος των κτηματογραφικών στοιχείων, της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται εφ' άπαξ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την κάλυψη των δαπανών σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Το τέλος αυτό καταβάλλεται από τον αιτούντα την έκδοση του πρώτου αποσπάσματος κτηματογραφικών στοιχείων για το ίδιο ακίνητο, καταβάλλεται επίσης παράβολο υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Σε περίπτωση που εντός εικοσαετίας από την προθεσμία που ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εκδοθεί κανένα απόσπασμα κτηματογραφικών στοιχείων λόγω μη μεταβίβασης καθ' οιονδήποτε τρόπο ακινήτου τινός, το αναλογούν ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως του ανταποδοτικού τέλους και του παραβόλου, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

 

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, και του παραβόλου καθορίζονται κατά περιοχή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος το Δεκέμβριο εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει δε από της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ακινήτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.