Νόμος 1558/85 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Καθορισμός αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων, Έρευνας και Τεχνολογίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης καταργούνται.

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο καταργούμενα υπουργεία, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και προσωπικού μεταφέρονται ως γενικές γραμματείες κατά το άρθρο 27 και εντάσσονται σε υπουργεία που συνιστώνται κατά το προηγούμενο άρθρο ως εξής:

 

α. Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

β. Το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ. Το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

δ. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι ακόλουθες υφιστάμενες υπηρεσίες με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους, το προσωπικό που υπηρετεί σ' αυτές και τον τεχνικό εξοπλισμό υπάγονται σε υπουργεία του προηγούμενου άρθρου, ως εξής

 

α. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού που παραμένει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

β. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

γ. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

δ. Οι υπηρεσίες της Νέας Γενιάς του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Πολιτισμού.

ε. Το Ελληνικό Συνέδριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

στ. Οι Νομικές Υπηρεσίες Διοίκησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ζ. Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού.

η. Τα τμήματα ιστορικών αρχείων και βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 27/Α/1999).

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Πρωθυπουργού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε υπουργείου.

Με όμοια διατάγματα μπορεί να μεταφέρονται αρμοδιότητες από υπουργείο σε υπουργείο, να καταργούνται ή συγχωνεύονται υφιστάμενα και να ανασυνιστώνται υπουργεία που έχουν καταργηθεί η συγχωνευθεί με το νόμο αυτόν ή δυνάμει της προβλεπόμενης από αυτόν εξουσιοδότησης και να συγκροτούνται υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες υπουργείου ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες σε νέο υπουργείο.

Με όμοια διατάγματα μεταφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 51/1975 (ΦΕΚ 125/Α/1975).

 

Μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 1985 οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου, στο οποίο ήταν ενταγμένες οι μεταφερόμενες υπηρεσίες.

 

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού εγκρίνονται οι οργανισμοί των υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως προς το περιεχόμενο των οποίων έχει εφαρμογή το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 51/1975 (ΦΕΚ 125/Α/1975). Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να τροποποιούνται με όμοιο διάταγμα.

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού, μπορεί να καθορίζονται και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων ο βαθμός της εποπτείας καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής της πάνω στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, εκτός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, είτε για καθένα από αυτά είτε κατά ομάδες.

 

7. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η έδρα του Υπουργείου Αιγαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.