Νόμος 2742/99 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:

 

α. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 360/1976, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

β. Οι παράγραφοι 4)α και 4)γ του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992.

γ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997, καθώς και η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

δ. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Το άρθρο 24 του νόμου 1650/1986, όπως αυτό αντικαθίσταται με την Παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου αυτού, έχει εφαρμογή και στα Γενικά Πολεοδομικό Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, που εγκρίνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997.

 

3. Όρια, κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 360/1976, και οι οποίες βρίσκονται εντός των καταρτιζόμενων κατά τις διατάξεις του παρόντος Γενικού,Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και εντός περιοχών ειδικών χωρικών παρεμβάσεων, αναθεωρούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή καταργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του νόμου αυτού. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διαδικασίες τροποποίησης της απόφασης 16/1981 του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995), εάν για την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται σε αυτήν έχει ήδη γνωμοδοτήσει το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο.

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) διαγράφεται, αφ' ης στιγμής ίσχυσε, η φράση και κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα Τριών (3) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

 

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, η κατάρτιση και έγκριση Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης χωρεί ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 αποφάσεις της Επιτροπής ή αντίστοιχα οι προδιαγραφές του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και μπορεί να διενεργείται και χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του νόμου αυτού.

 

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η κατάρτιση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης χωρεί ανεξάρτητο από το αν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 απόφαση της Επιτροπής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6.

 

7. α. Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του άρθρου 15 μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

 

β. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διαδικασίες ίδρυσης φορέων διαχείρισης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, εάν για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται σε αυτές έχει ήδη γνωμοδοτήσει το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.