Ανασγκαστικός νόμος 314/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας έγκρισις, επέκτασις ή τροποποίησις των σχεδίων πόλεων και κωμών, ως και ο καθορισμός των όρων δομήσεως, ενεργείται εφεξής δι' αποφάσεως του Νομάρχου μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και του οικείου Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, του συσταθέντος δια της υπ' αριθμού [Α] Α81177/1967 κοινής αποφάσεως του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί διατηρήσεως Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητος Υπουργείου Δημοσίων Έργων και λοιπών Συμβουλίων και Επιτροπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητος του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 586/Β/1967), δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δι' όμοιας αποφάσεως του Νομάρχου επιβάλλεται ή παρατείνεται και η κατά το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. απαγόρευσις των εργασιών δομήσεως ή υπό όρους εκτέλεσης αυτών.

 

2. Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται:

 

α) επί οικισμών εχόντων πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων και

β) επί οικισμών εχόντων πληθυσμό άνω των 5.000 και μέχρις 20.000 κατοίκων,

 

προκειμένου μόνον περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου σχεδίου, άνευ μεταβολής των όρων δομήσεως και άνευ επεκτάσεως αυτού.

 

Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους καθώς και η τροποποίηση και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, μπορεί να γίνει με όμοια απόφαση του νομάρχη στις περιπτώσεις και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εγκρίνονται εξαιρέσεις από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

Όπου ο Νομάρχης, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει τροποποιήσεις σχεδίων ή τροποποιήσεις και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης ή και να επιβάλλει προκήπια έχει και την αρμοδιότητα να επιβάλλει ή να παρατείνει την αναστολή των οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983, με τις παραγράφους 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 και παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985, με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985.

 

3. Του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:

 

α) η περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης,

β) η περιοχή του τέως Δήμου Θεσσαλονίκης,

γ) η Παραλιακή Ζώνη Βουλιαγμένης - Σουνίου,

δ) οι λουτροπόλεις,

ε) οι αρχαιολογικοί χώροι και

στ) οι περιοχές αίτινες ήθελον ορισθεί δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δι' ειδικούς εκάστοτε λόγους, μνημονευόμενους στην απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 1 βλέπε απόφαση ΣτΕ 592/2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.