Νόμος 1579/85 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ο νόμος [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου [Ν] 1397/1983, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Καταρτίζει, εκδίδει και διαθέτει την ελληνική φαρμακοποιία, το εθνικό συνταγολόγιο και άλλα έντυπα ή βιβλία επιστημονικού περιεχομένου, σχετικού με τους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που κρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο απαραίτητα για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων καθορίζεται η τιμή διάθεσης όλων των εντύπων ή βιβλίων και άλλων εκδόσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύπτει τα έξοδα της έκδοσής τους, καθώς και σε ποιους φορείς διατίθενται δωρεάν τα παραπάνω έντυπα.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Εκδίδει με δαπάνες του ταινίες γνησιότητας που πρέπει να φέρουν όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τις διαθέτει δωρεάν στους παραγωγούς και αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθορίζονται ο τύπος των ταινιών, ο τρόπος διάθεσης, η χρήση τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1397/1983, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αντιπρόεδροι Α και Β αναπληρώνουν με την ίδια σειρά τον πρόεδρο στα καθήκοντά του όταν απουσιάζει ή κωλύεται.}

 

4. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 9 παρατείνεται μέχρι 31-12-1986.

 

Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 28 παρατείνεται μέχρι 31-12-1987.

 

5. Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων είκοσι πέντε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται τα προσόντα των προσλαμβανόμενων για την κατάληψη των θέσεων αυτών και ο τρόπος άσκησης του έργου τους.

 

Κατά τα λοιπά για το προσωπικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου [Ν] 993/1979 (ΦΕΚ 281/Α/1979) όπως τροποποιήθηκαν.}

 

6. Οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι πόροι που καθορίζονται από τα εδάφια στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλονται από τους υπόχρεους παραγωγούς αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των αντίστοιχων ειδών με βάση καταστάσεις που έχουν την έννοια υπεύθυνων δηλώσεων.

 

Οι καταστάσεις είναι μηνιαίες και καταχωρίζονται σ' αυτές τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και η συνολική αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται σ' αυτά και που υπόκεινται στις παραπάνω εισφορές. Οι εισφορές αυτές, που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω καταστάσεις, καταβάλλονται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία το αργότερα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα, από το μήνα, που αφορούν τα τιμολόγια, ο οποίος θεωρείται ως πρώτος μήνας. Αντίγραφο της μηνιαίας αυτής κατάστασης μαζί με το αποδεικτικό είσπραξης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας υποβάλλεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.}

 

Διαφορές, που τυχόν προκύπτουν κατά τον έλεγχο των παραπάνω εισφορών από τις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, μετά τον συμψηφισμό των τυχόν επιπλέον καταβολών βεβαιώνεται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1965/1991 (ΦΕΚ 146/Α/1991) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988).

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι δαπάνες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημόσιων έργων και προμηθειών.}

 

8. Στο άρθρο 32 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 784/1978 (ΦΕΚ 100/Α/1978) που αφορούν προμήθειες των νοσοκομείων εξακολουθούν να ισχύουν όπου δε θίγονται από το νόμο αυτόν.}

 

Β. 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 813/1978 (ΦΕΚ 137/Α/1978), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1316/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η κατά τον νόμο [Ν] 328/1976 (ΦΕΚ 128/Α/1976) πρόσληψη συνεταίρου ή η συστέγαση φαρμακείων και φαρμακαποθηκών στο ίδιο κατάστημα δεν συνεπάγεται μεταβολή της μισθωτικής σχέσης και του μισθώματος που έχει συμφωνηθεί και καταβάλλεται. Σε περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε από τους συνεταίρους ή αποσυστέγασης, για τους παραμένοντες στο μίσθιο φαρμακοποιούς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και η μίσθωση του καταστήματος θεωρείται ότι αρχίζει από την ημερομηνία διάλυσης του συνεταιρισμού ή της αποσυστέγασης, εξακολουθεί δε να ισχύει η μισθωτική σχέση και το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί και καταβάλλεται.}

 

2. Στο άρθρο 17)α της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1397/1983 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Τροποποίηση του καταστατικού της εθνικής φαρμακοβιομηχανίας γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από πρόταση και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.}

 

3. Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 96/1973 προστίθενται παράγραφοι 8 έως 13 ως εξής:

 

{8. Για την εκτέλεση από τα φαρμακεία των ιατρικών συνταγών των ασφαλισμένων κάθε ασφαλιστικός οργανισμός (φορέας), που λειτουργεί με μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή υπηρεσίας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνάπτει με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο συλλογική σύμβαση, της οποίας οι όροι δεσμεύουν αυτοδικαίως όλους τους φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο.

 

Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει, ως υποχρεωτικούς όρους τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων και τη ρύθμιση των σχέσεων του φορέα με τους φαρμακοποιούς.

 

Η συλλογική σύμβαση είναι αόριστου χρόνου και καταγγέλλεται μόνο για λόγους που αναφέρονται στη μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών ή σε αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από τη σύναψή της.

 

Πριν από την καταγγελία της σύμβασης κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία επίλυσης των διαφορών, που προβλέπεται από το πιο κάτω προεδρικό διάταγμα. Αν η διαδικασία αυτή αποτύχει, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί στον αντισυμβαλλόμενο δήλωση καταγγελίας, η οποία ισχύει αφού παρέλθει δίμηνο από την κοινοποίησή της.

 

Μετά από τη σύναψη της συλλογικής σύμβασης δεν ισχύουν ατομικές συμβάσεις του φορέα με φαρμακοποιούς εκτός αν η καταγγελία της συλλογικής σύμβασης δεν γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

 

Μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση οι συνταγές του φορέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων και των φαρμακοποιών και ειδικότερα: τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι ιατρικές συνταγές των φορέων και οι καταστάσεις των λογαριασμών τους, ο τρόπος εκτέλεσης των συνταγών, ο τρόπος και τα όργανα του ελέγχου φαρμακευτικής περίθαλψης, οι επιβαλλόμενες στους φαρμακοποιούς κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών, ο τρόπος υποβολής και εξόφλησης των λογαριασμών φαρμάκων, καθώς και ο τρόπος ελέγχου και εκκαθάρισής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης.

 

Η διαδικασία αυτή θεωρείται περατωμένη μετά πάροδο διμήνου από τη γνωστοποίηση της διαφοράς στο αρμόδιο για την επίλυσή της όργανο.

 

10. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την καταγγελία μέχρι την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης οι συνταγές του φορέα εκτελούνται σύμφωνα με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα. Για τη ρύθμιση θεμάτων, που αποτελούν αντικείμενο της συλλογικής σύμβασης και η αντιμετώπισή τους κρίνεται απολύτως αναγκαία για την περίθαλψη των ασφαλισμένων, εκδίδεται υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γενική ή κατά φορέα, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς και τους φαρμακοποιούς.

 

11. Η καθυστέρηση εξόφλησης από το φορέα των λογαριασμών φαρμακείων παρέχει το δικαίωμα στον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο να αποφασίζει τη διακοπή από τους φαρμακοποιούς μέλη της επί πιστώσει εκτέλεσης συνταγών ασφαλισμένων του φορέα, μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς λογαριασμοί.

 

12. Στους φορείς που δεν λειτουργεί φαρμακευτική υπηρεσία συστήνεται με τροποποίηση των οικείων οργανισμών η υπηρεσία αυτή και δημιουργούνται ανάλογες θέσεις, κατά κλάδους και βαθμούς, φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείων.

 

Αν, αφού παρέλθει διετία από την ισχύ του νόμου αυτού, δεν έχει συσταθεί σε κάποιο φορέα, για οποιοδήποτε λόγο, φαρμακευτική υπηρεσία, ο έλεγχος των λογαριασμών φαρμάκων και της φαρμακευτικής περίθαλψης του φορέα ανατίθεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη φαρμακευτική υπηρεσία άλλου φορέα με ανάλογη αποζημίωση. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να συγχωνευθούν σε μια οι φαρμακευτικές υπηρεσίες διαφόρων φορέων.

 

13. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, είναι δυνατή η επέκταση εφαρμογής ή η προσαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σε άλλους φορείς, που παρέχουν φαρμακευτική περίθαλψη.}

 

4. Η περίπτωση 3 της παραγράφου Ζ του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1539/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών φαρμακοποιών, που ασκούν το φαρμακευτικό επάγγελμα συνεχώς ή διακεκομμένα επί 35 χρόνια και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας των και δικαιούνται πλήρους συντάξεως από το Δημόσιο ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών κ.λ.π.), ανακαλούνται με πράξη της αρμόδιας αρχής.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-1987.

 

Από την ημέρα της συνταξιοδότησης και μετά ο αδειούχος φαρμακοποιός δεν έχει το δικαίωμα να μετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε εταιρείες φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.}

 

5. Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών φαρμακοποιών, που συμπληρώνουν 35 χρόνια ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ηλικία 65 ετών, δεν ανακαλούνται μέχρι της συμπληρώσεως 40 ετών ασφαλίσεως στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, εφόσον οι φαρμακοποιοί αυτοί συστεγαστούν μετ' άλλων φαρμακοποιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.