Νόμος 1579/85 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Κίνητρα γιατρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γιατροί, που δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 67/1968 και έχουν επιλεγεί για διορισμό στις θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που προκηρύχθηκαν με την απόφαση [Α] Α3Β/7500/1984, δεν έχουν κώλυμα για τον διορισμό τους, αλλά αμέσως μετά από αυτόν αποσπώνται για ένα χρόνο σε κέντρο υγείας ή νομαρχιακό νοσοκομείο ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1609/1986 (ΦΕΚ 86/Α/1986).

 
2. Γιατροί που κατέχουν τέως συναφείς ειδικότητες μπορούν να καταλάβουν θέση επιμελητή Α' ή διευθυντή στις ειδικότητες αυτές, εφόσον έχουν συμπληρώσει 2 και 4 χρόνια αντίστοιχα από τη λήψη της συναφούς ειδικότητας.

 
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1397/1983 μπορεί να εφαρμόζονται και σε άγονες ειδικότητες γιατρών ή άλλων κλάδων προσωπικού κατά περιοχή.

 
4. Για την εκπαίδευση των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ιδρύματα και ειδικά κέντρα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δεν απαιτούνται οι προϋποθέσεις της προϋπηρεσίας και ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

 
5. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να μεταφέρονται επιστημονικά τμήματα, ειδικές μονάδες και οι θέσεις του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού αυτών από ένα νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα στην περιοχή του νομού, εφόσον το επιβάλλει η διάρθρωση των νοσοκομείων για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται και το προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες αυτές. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Για την αυτή αιτία και με την ίδια διαδικασία μπορεί να μεταφέρονται κενές οργανικές θέσεις επιστημονικού προσωπικού από νοσοκομείο ενός νομού σε νοσοκομείο άλλου νομού της αυτής ή άλλης υγειονομικής περιφέρειας, εφόσον οι ανάγκες του νοσοκομείου ή και κέντρων υγείας το επιβάλλουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988).

 
6. Για μια τετραετία οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορούν να διεκδικούν θέσεις ανωτέρου βαθμού χωρίς την προϋπόθεση του εδαφίου 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1397/1983.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 132 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.