Νόμος 1579/85 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Πρόσληψη προσωπικού ειδικών προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αντιμετώπιση αναγκών σε μη ιατρικό προσωπικό κάθε φύσης και ειδικότητας των ειδικών μονάδων της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου αυτού, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι να καταρτισθούν οι νέοι οργανισμοί ή να συσταθούν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από το νόμο [Ν] 1397/1983 και τα άρθρα 13 και 14 του νόμου [Ν] 1540/1985.

 

2. Η ύπαρξη των παραπάνω αναγκών διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

 

Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού, η ειδικότητα και η διάρκεια της σύμβασης.

 

3. Η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν υπερβαίνει τους έξη (6) μήνες και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον εξακολουθεί και υπάρχει η ανάγκη για την οποία έγινε η αρχική πρόσληψη.

 

4. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης, το χρόνο εργασίας, τις αποδοχές και τη λήξη της σύμβασης εργασίας του προσωπικού, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 5 (παράγραφοι 2, 3 και 5), 6, 7 και 8 του Κεφαλαίου Β' του νόμου [Ν] 993/1979 (ΦΕΚ 281/Α/1979).

 

5. Η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1540/1985 είναι ότι δικαίωμα διορισμού σε μόνιμες θέσεις ή κατάταξης σε προσωρινές θέσεις σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983 σε συνδυασμό με τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 1476/1984 (ΦΕΚ 136/Α/1984) έχει όλο το προσωπικό των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983 που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 1540/1985 καθώς και εκείνο που προσλήφθηκε μετά ή θα προσληφθεί έως τη δημοσίευση των οργανισμών που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1397/1983. Επίσης για όλο το παραπάνω προσωπικό έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1540/1985 και κατά τα λοιπά και οι υπόλοιπες παράγραφοι του ίδιου άρθρου.

 

6. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1540/1985 είναι ότι δικαίωμα διορισμού σε μόνιμες θέσεις ή κατάταξης σε προσωρινές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1476/1984 και με τις προϋποθέσεις α, β και γ, μόνο, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, έχει όλο το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, καθώς και όσο προσλήφθηκε μετά ή θα προσληφθεί έως τη δημοσίευση των νέων οργανισμών, που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1397/1983. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1476/1984 για την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων του παραπάνω προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (έκδοση νέου οργανισμού, υποβολή αιτήσεων, κρίση υπηρεσιακών συμβουλίων, αποφάσεις διορισμών).

 

7. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νοσοκομεία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

8. Η τελευταία φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1540/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{και του άρθρου 13 του παρόντος.}

 

9. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 18 ισχύει και για τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των ειδικών κέντρων που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.