Νόμος 1579/85 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μεταφορά επειγόντων περιστατικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των παραρτημάτων του ή των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, με απόφαση του οικείου νομάρχη συνιστάται σε κάθε νομό, πλην της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) ως ειδικό γραφείο ή υπηρεσία 24ωρης λειτουργίας, που εδρεύει σε νοσηλευτικό ίδρυμα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953, για την μεταφορά των έκτακτων περιστατικών, μέσα ή έξω από το νομό. Η στελέχωση από υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλων φορέων το δημοσίου τομέα, η ένταξη των ασθενοφόρων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα του δημοσίου τομέα, ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης όλων των δαπανών του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις του οικείου νομάρχη.

 

Μετά την λειτουργία των μονάδων του προηγούμενου άρθρου τα Κέντρα Άμεσης Βοήθειας της παραγράφου αυτής καταργούνται.

 

2. Για τη μελέτη ειδικών θεμάτων ή προβλημάτων μπορούν να συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή αξιολόγησης από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και από ιδιώτες. Στα μέλη των πιο πάνω επιτροπών και ομάδων εργασίας ή αξιολόγησης, που μετακινούνται για το σκοπό αυτόν, εκτός έδρας και έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους υπάλληλους. Στους ιδιώτες μέλη των επιτροπών και ομάδων εργασίας ή αξιολόγησης, που μετακινούνται εκτός έδρας, καταβάλλεται ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και έξοδα κίνησης, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Οι δαπάνες διαμονής και διατροφής των νοσοκομειακών γιατρών και λοιπού προσωπικού των κλιμακίων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που προκαλούνται από την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τις μετακινήσεις τους για κάλυψη αναγκών ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού προβληματικών περιοχών της Χώρας, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τους προϋπολογισμούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953.

 

Τα δικαιολογητικά, ο τρόπος πληρωμής των δαπανών αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Για τυχόν δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτόν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.