Νόμος 1579/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με έδρα την Αθήνα.

 

2. Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

3. Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

(1) Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διοικείται από οκταμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α. Τέσσερα (4) πρόσωπα,που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τα οποία ο ένας είναι ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα λοιπά δε να είναι επιστημονικού επιπέδου ή να έχουν σχετική εμπειρία.

 

β. Έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοικήσεως, που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

γ. Έναν εκπρόσωπο των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που εκλέγεται από τους εργαζόμενους σε αυτό, μαζί με τον αναπληρωτή του. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 160 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπ' αριθμών [Π] ΑΠ ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) και [Π] ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988) υπουργικών αποφάσεων Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Μέχρι την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του.

 

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που προτείνεται από αυτόν.

 

ε. Έναν εκπρόσωπο των ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εκλέγεται από τους ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας μαζί με τον αναπληρωτή του. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 160 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπ' αριθμών [Π] ΑΠ ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) και [Π] ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988) υπουργικών αποφάσεων Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Μέχρι την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του.

 

Για κάθε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ορίζεται και ο αναπληρωτής του.

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.

 

(2). Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού.

 

(3). Επιτρέπεται ελευθέρως η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του αντιπροέδρου ή προέδρου, για οποιονδήποτε λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού. Μέχρι να ορισθεί ο αντικαταστάτης, το συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα από τα λοιπά μέλη του.

 

(4). Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση. Στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ως προς το διορισμό προέδρου και αντιπροέδρου έχουν ισχύ και οι διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

(5). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προέδρου, αντιπροέδρου, και των υπολοίπων μελών του, η διαδικασία εκλογής όσων εκλέγονται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας καταρτίζεται ο οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Με τον οργανισμό ορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του, συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού κατά κλάδο και ορίζονται τα προσόντα για την κατάληψή τους

 

5. Με τον οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας μπορεί να συνιστώνται στις πρωτεύουσες των νομών περιφερειακές υπηρεσίες που λειτουργούν ως αυτοδύναμα παραρτήματα για την προσφορά υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής τους στα πλαίσια του σκοπού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

Η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των παραρτημάτων ορίζονται με τον οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των παραρτημάτων του. Με τον εσωτερικό κανονισμό ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

6. Η στελέχωση της ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας γίνεται αποκλειστικά από γιατρούς του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που συνιστώνται και πληρούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου [Ν] 1397/1983.

 

7. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μεταφέρεται και συγχωνεύεται το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, που έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 430/1978 (ΦΕΚ 89/Α/1978).

 

Οι θέσεις προσωπικού του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, εκτός από τις θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχουν συσταθεί για το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που παραμένουν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών και οι γιατροί που τις κατέχουν τοποθετούνται σε τμήματα ή ειδικές μονάδες της ειδικότητάς τους.

 

Ο χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα έκδοσης του οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

8. Κέντρα Άμεσης Βοήθειας και Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε πόλεις της Χώρας, ως οργανικές υπηρεσίες νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συγχωνεύονται με τα παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που συνιστώνται και λειτουργούν αντίστοιχα στις πόλεις αυτές με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου.

 

9. Ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, πλην των κτιριακών, τα αυτοκίνητα και άλλα μεταφορικά μέσα των μονάδων που συγχωνεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Όλες οι αρμοδιότητες των συγχωνευομένων μονάδων περιέρχονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, μπορεί να συνιστώνται στις πρωτεύουσες των νομών Κέντρα Άμεσης Βοήθειας ως αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

Με το συστατικό ή άλλο όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των συνιστώμενων Κέντρων Άμεσης Βοήθειας.

 

Τα συνιστώμενα κατά την παράγραφο αυτή Κέντρα Άμεσης Βοήθειας μπορούν να συνιστούν παραρτήματα και σε άλλες πόλεις - πρωτεύουσες νομών της ιδίας υγειονομικής περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή στα παραρτήματα αυτά συγχωνεύονται τα παραρτήματα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας που έχουν συσταθεί στις πόλεις αυτές. Τα θέματα που προκύπτουν από την συγχώνευση αυτή ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα σύστασης των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας, ή άλλο όμοιο προεδρικό διάταγμα. Τα Κέντρα Άμεσης Βοήθειας που συνιστώνται σύμφωνα με αυτή την παράγραφο, υπάγονται στον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, όπως ειδικότερα καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

11. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και τα Κέντρα Άμεσης Βοήθειας, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συνδέονται και συνεργάζονται με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις άλλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν υπό τη συντονιστική αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα τους, καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται εγκαίρως στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Για το λόγο αυτόν όλοι οι οδηγοί, πληρώματα ασθενοφόρων και λοιπό προσωπικό των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα τους, θα εκπαιδεύονται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

12. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εγγράφονται κάθε χρόνο σε ίδιο φορέα και κωδικό αριθμό πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας που συνιστώνται με το άρθρο αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.