Νόμος 1579/85 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (ΕΚΕΥ), που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με έδρα την Αθήνα.

 

2. Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας είναι:

 

α) Ο συντονισμός, η προαγωγή και η εκτέλεση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιστημών υγείας.

β) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και ιατρικής φροντίδας.

γ) Η διενέργεια μελετών για θέματα, που του ανατίθενται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, νοσηλευτικά ιδρύματα, κρατικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

δ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα στον τομέα των επιστημών υγείας.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και τυχόν λοιπών συναρμόδιων υπουργών και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, η διάρθρωση των υπηρεσιών, η οργάνωση και συγκρότηση ειδικών ερευνητικών κέντρων και μονάδων και οι θέσεις, τα προσόντα και ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού.

 

Οι γιατροί και οδοντογιατροί, που προσφέρουν με οποιαδήποτε σχέση και τρόπο υπηρεσίες στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας, είναι αποκλειστικά του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ιατρικών και οδοντιατρικών τμημάτων των πανεπιστημίων της Χώρας (πάντα σύμφωνα με τους νόμους [Ν] 1397/1983 και [Ν] 1268/1982).

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα όργανα διοίκησης. Στη διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, σχολών επιστημών υγείας και σχολών επαγγελμάτων υγείας-πρόνοιας.

 

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του κέντρου, με τον οποίο καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών του, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας συνεργάζεται για την προώθηση των σκοπών του με τα νοσηλευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο ειδικής επιστημονικής σύνδεσης, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Στο πλαίσιο της σύνδεσης αυτής μπορεί να εγκαθίστανται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ειδικά ερευνητικά κέντρα και μονάδες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας.

 

5. Ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα, εργαστήρια και μονάδες, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μπορούν να ενταχθούν στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας. Η ένταξή τους γίνεται με πρόταση του φορέα, στον οποίο υπάγονται και γνώμη της διοίκησης του κέντρου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου, που καταρτίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1397/1983. Ειδικότερα οι ερευνητικές μονάδες και εργαστήρια, που συγχωνεύονται ή μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1397/1983, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη της διοίκησης του φορέα, στον οποίο υπάγονται και του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας να εντάσσονται στο κέντρο.

 

6. Πόροι του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας είναι:

 

α) Επιχορήγηση από πιστώσεις, που εγγράφονται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β) Τα έσοδα, που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, νομικά πρόσωπα του νόμου [Ν] 1365/1983 (ΦΕΚ 80/Α/1983), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ασφαλιστικά ταμεία και σ' άλλα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

γ) Έσοδα από δωρεές, ακίνητα και κληροδοσίες.

δ) Έσοδα από συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα.

 

Ο ετήσιος προγραμματισμός του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1397/1983 για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ισχύουν και για το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.