Νόμος 1579/85 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύσταση ειδικών κέντρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την παροχή εξειδικευμένης περίθαλψης στους αντίστοιχους τομείς της ιατρικής επιστήμης και το συντονισμό της παροχής της εξειδικευμένης αυτής περίθαλψης από νοσηλευτικά ιδρύματα της Χώρας, μπορεί να συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983 ειδικά ογκολογικά και καρδιοχειρουργικά κέντρα, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την έρευνα, την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και την οργάνωση αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας.

 

2. Με το συστατικό ή άλλο όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του σκοπού τους και εκδίδεται ο οργανισμός τους σε αντιστοιχία με τις αρχές οργάνωσης των ειδικών νοσοκομείων του νόμου [Ν] 1397/1983.

 

Στην επιστημονική επιτροπή των ειδικών κέντρων που ορίζεται με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1397/1983 συμμετέχει και μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ιατρικών τμημάτων των πανεπιστημίων της Χώρας, όπως ορίζεται με τον οργανισμό τους.

 

3. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου των ειδικών επιστημονικών κέντρων του άρθρου αυτού ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1397/1983 και εξειδικεύονται και εναρμονίζονται με το σκοπό τους.

 

Κατά τα λοιπά και για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1397/1983 που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

 

4. Υγειονομικά και ερευνητικά ιδρύματα Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχουν έργο πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή πρόληψης, μπορεί να μετατρέπονται σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα παροχής υπηρεσιών υγείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή να συγχωνεύονται με νοσοκομειακές μονάδες του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953. Η μετατροπή ή συγχώνευση γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται ο σκοπός, η επωνυμία, η έδρα, οι αρμοδιότητες των διοικητικών συμβουλίων και η κινητή και ακίνητη περιουσία. Η σύνθεση και συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1397/1983.

 

Για την υπηρεσιακή κατάσταση και τακτοποίηση του προσωπικού, που υπηρετεί κατά τη μετατροπή ή τη συγχώνευση του κάθε ιδρύματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983 και των άρθρων 13 και 14 του νόμου [Ν] 1540/1985 (ΦΕΚ 67/Α/1985). Τα ιδρύματα αυτά οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό τους.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 9 και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1397/1983 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα ιδρύματα αυτά. Για τις περιφερειακές τους υπηρεσίες νοσηλευτικής ή πρωτοβάθμιας φροντίδας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

 

5. Επιστημονικά τμήματα και θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953, που καταργούνται ή συγχωνεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983, μπορούν να μεταφέρονται και να συγχωνεύονται ή να προστίθενται στον οργανισμό ενός ή περισσότερων ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 με το προεδρικό διάταγμα κατάργησης ή συγχώνευσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετούνται οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές.

 

6. Περιφερειακές νοσηλευτικές ή άλλες υπηρεσίες νοσηλευτικών ή άλλων ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και ιδρυμάτων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού μπορούν να μεταφέρονται, να συγχωνεύονται ή να προσθέτονται στον οργανισμό άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 της περιοχής του νομού στην οποία λειτουργούν ή και να μετατρέπονται σε κέντρα υγείας αυτών.

 

Η μεταφορά, συγχώνευση, προσθήκη ή μετατροπή σε κέντρα υγείας των υπηρεσιών, καθώς και των θέσεων του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και του πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού αυτών, γίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσηλευτικού ή υγειονομικού ιδρύματος, του οποίου αποτελούσαν περιφερειακές υπηρεσίες.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετούνται οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το λοιπό προσωπικό, που υπηρετεί στις θέσεις αυτές.

 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή με τον οργανισμό του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 117/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, μπορεί να επαναπροσδιορίζεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ο σκοπός της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, να αναδιαρθρώνονται οι θέσεις και οι βαθμοί και να ρυθμίζεται η τακτοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

 

8. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, μετά την έναρξη λειτουργίας του, ορίζεται μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης της ευρύτερης περιοχής του νοσοκομείου, ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους της, που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

9. Με τα προεδρικά διατάγματα ίδρυσης νοσοκομείων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983 μπορεί, μέχρι να εκδοθεί ο οργανισμός τους, να ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός και ο συνολικός αριθμός των κρεβατιών τους. Με τον οργανισμό μπορεί να τροποποιείται για τα θέματα αυτά το ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα.

 

10. Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση, ως και έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Η μετακίνηση εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Σε έκτακτες περιπτώσεις η έγκριση μπορεί να παρασχεθεί και εκ των υστέρων. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται ο τόπος μετάβασης, ο σκοπός και οι ημέρες της εκτός έδρας μετακίνησης και το μέσο μεταφοράς. Ο υπολογισμός της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης γίνεται με βάση τις αποδοχές του πρώτου κλιμακίου του μισθολογίου του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984).

 

Για την ημερήσια αποζημίωση, τα έξοδα κίνησης και τον τρόπο αναγνώρισης και καταβολής των δαπανών αυτών ισχύουν αυτά που ορίζονται κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους υπάλληλους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.