Νόμος 1599/86 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Στοιχεία δελτίου ταυτότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δελτία ταυτότητας περιέχουν τα επόμενα στοιχεία του κατόχου:

 

α. Φωτογραφία

β. Επώνυμο

γ. Όνομα

δ. Επώνυμο και όνομα πατέρα

ε. Επώνυμο και όνομα μητέρας

στ. Φύλο

ζ. Επώνυμο και όνομα συζύγου

η. Χρονολογία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος)

θ. Τόπο γέννησης

ι. Ιθαγένεια

ι)α. Θρήσκευμα

ι)β. Αριθμός δημοτολογίου

ι)γ. Δημότης

ι)δ. Εκλογική εγγραφή

ι)ε. Διεύθυνση κατοικίας

ι)στ. Υπογραφή κατόχου

ι)ζ. Ομάδα αίματος

ι)η. Δωρητής Ιστών και Οργάνων Σώματος

 

Τα στοιχεία των ανωτέρω β' και γ' περιπτώσεων αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες (ΕΛΟΤ 743).

 

Στο δελτίο ταυτότητας ενσωματώνεται ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, το οποίο εμπεριέχει τη φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της μηχανικά αναγνώσιμης ζώνης του δελτίου, 2 δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χεριών του κατόχου και ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

2. Τα στοιχεία, που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καταχωρούνται υποχρεωτικά, πλην των στοιχείων των περιπτώσεων ι)ζ' (ομάδα αίματος) και ι)η (ΔΙΟΣ) Δωρητής Ιστών και Οργάνων Σώματος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται εφ' όσον τα ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος στην περίπτωση του στοιχείου Δωρητής Ιστών και Οργάνων Σώματος απαιτείται να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται:

 

α. Ο τύπος και οι προδιαγραφές του δελτίου ταυτότητας, καθώς και η διάρκεια ισχύος του, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ετών.

 

β. Τα δικαιολογητικά στοιχεία, που υποβάλλονται για την έκδοσή του.

 

γ. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ο τύπος της αίτησης, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της, καθώς και οι συνέπειες και κυρώσεις στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης υποβολής της.

 

δ. πρόσθετα στοιχεία του κατόχου, πέρα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1988/1991 (ΦΕΚ 189/Α/1991) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.