Νόμος 1739/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και την υποβολή για έγκριση των προγραμμάτων ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται τα έργα των φορέων του δημόσιου τομέα και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης - του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980).

 

Τα προγράμματα αυτά διακρίνονται σε:

 

α. μακροχρόνια εθνικά, που έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από πέντε έτη,

 

β. μεσοχρόνια εθνικά, που περιλαμβάνουν έργα εθνικής κλίμακας και σημασίας και έχουν χρονική διάρκεια από δύο ως πέντε έτη,

 

γ. μεσοχρόνια κατά υδατικό διαμέρισμα που έχουν χρονική διάρκεια από δύο ως πέντε έτη, και

 

δ. ειδικών σκοπών.

 

2. Η χρονική διάρκεια που καλύπτει κάθε μακροχρόνιο πρόγραμμα ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

3. Το μακροχρόνιο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης των υδατικών πόρων καταρτίζεται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με βάση προτάσεις των αρμόδιων κατά κατηγορία χρήσης αρχών και των φορέων έρευνας που αναφέρονται στις παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 1, υποβάλλεται για γνωμοδότηση στη Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων (ΔΕΥΔ) και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

4. Τα μεσοχρόνια εθνικά και κατά υδατικό διαμέρισμα προγράμματα καταρτίζονται συγχρόνως και εντάσσονται στα πλαίσια των μεσοχρόνιων προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1, όσον αφορά τα όρια των περιφερειών.

 

5. Το μεσοχρόνιο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης των υδατικών πόρων καταρτίζεται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του μακροχρόνιου, με βάση προτάσεις των αρμόδιων κατά κατηγορία χρήσης αρχών και φορέων έρευνας, που αναφέρονται στις παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων και υποβάλλεται για γνωμοδότηση στη Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων. Στη Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων επίσης υποβάλλεται γνωμοδότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Υδάτων (ΠΕΥΔ) σχετικά με την πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το προβλεπόμενο από το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 1622/1986.

 

6. Κάθε μεσοχρόνιο πρόγραμμα ανάπτυξης των υδατικών πόρων κατά υδατικό διαμέρισμα καταρτίζεται από την αντίστοιχη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων, στα πλαίσια της εξειδίκευσης του μεσοχρόνιου εθνικού προγράμματος της παραγράφου 5 για το υδατικό διαμέρισμα, που γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων μεσοχρόνιων περιφερειακών και νομαρχιακών προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του νόμου [Ν] 1622/1986 και μέσα στα πλαίσια αυτών. Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται για γνωμοδότηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Υδάτων και εγκρίνεται από τους υπουργούς της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Τα εγκεκριμένα κατά υδατικό διαμέρισμα προγράμματα εξειδικεύονται για κάθε λεκάνη απορροής ή άλλη υδατική περιοχή από τις περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών πόρων. Στη συνέχεια τα εξειδικευμένα προγράμματα υποβάλλονται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Υδάτων.

 

Για την εξειδίκευση αυτή δεν απαιτείται έγκριση άλλης αρχής, εκτός αν γενικός γραμματέας περιφέρειας ή νομάρχης ή το 1/3 των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Υδάτων υποστηρίξουν με γραπτή ένσταση ότι αυτό εξέρχεται από τα πλαίσια του εγκεκριμένου κατά υδατικό διαμέρισμα προγράμματος. Επί των ενστάσεων αποφασίζουν, ύστερα από εισήγηση της περιφερειακής υπηρεσίας και γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής Υδάτων, οι υπουργοί της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

7. Τα μεσοχρόνια προγράμματα των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού περιλαμβάνουν ενδεικτικά στοιχεία για την ετήσια χρηματοδότηση των έργων, μελετών και ερευνών που έχουν ενταχθεί σε αυτά.

 

Η ένταξη των έργων, μελετών και ερευνών στον ετήσιο προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων γίνεται με μέριμνα των αρμόδιων κατά κατηγορία χρήσης αρχών, των φορέων έρευνας, των περιφερειών και των νομαρχιών, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1622/1986. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας παρακολουθεί σε ετήσια βάση την εφαρμογή των μεσοχρόνιων προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο και κατά υδατικό διαμέρισμα.

 

8. Τα ειδικά προγράμματα είναι όσα δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω, όπως, ενδεικτικά, προγράμματα μεταφοράς φερτών υλών, ιχνηθετήσεων. Αυτά υποβάλλονται στη Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων και εγκρίνονται από τους υπουργούς της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και υποβολής των προγραμμάτων για έγκριση, τη διαδικασία εκπόνησης των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, εθνικών και κατά υδατικό διαμέρισμα, τον τρόπο εναρμόνισης της διαδικασίας αυτής με την αντίστοιχη του δημοκρατικού προγραμματισμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.