Νόμος 1845/89 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Επιστημονικό Συμβούλιο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από:

 

α) Πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, από τους οποίους τέσσερις (4) καθηγητές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ερευνητές βαθμίδας Α' εν ενεργεία ή μη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β) Δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α', που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

Τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους επιστήμονες της περίπτωσης α'.

 

Τα θέματα στο Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.

 

Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

2. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι από 1 μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται.

 

4. Χρέη γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που ορίζεται από τον γενικό διευθυντή του.

 

5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

6. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

7. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Αξιολογεί και αποτιμά το ερευνητικό έργο των ινστιτούτων και συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των ερευνητικών προγραμμάτων, την οποία και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

β) Εισηγείται την έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων των ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας με προτεραιότητα την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα.

 

γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό ή την πρόσληψη και την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού, με γνώμη της οικείας επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.

 

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό των διευθυντών των Ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή την ανανέωση της θητείας τους.

 

ε) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

στ) Γνωμοδοτεί για την ύπαρξη των απαραίτητων επιστημονικών προσόντων κατά τη διαδικασία του διορισμού του γενικού διευθυντή.

 

8. Για την υποβοήθηση του έργου του Επιστημονικού Συμβουλίου συνιστώνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας επιτροπές κρίσης ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων έρευνας κατά ειδικότητα, καθώς και επιτροπές αξιολόγησης για διορισμό, πρόσληψη και προαγωγή ερευνητικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο κάθε επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.