Νόμος 3399/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989), όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί τον κύριο φορέα εφαρμογής της πολιτικής για την αγροτική έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της με έμφαση την εφαρμοσμένη έρευνα, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και για την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, που είναι αναγκαία για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.}

 

2. Το άρθρο 6 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 31 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6:Όργανα διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Όργανα διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

3. Το άρθρο 7 του νόμου 1845/1989, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη ως εξής:

 

α) Τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

β) Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Τρεις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους γεωτεχνικής ειδικότητας (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), που έχουν συμβάλει σημαντικά στην αγροτική έρευνα, με τους αναπληρωτές τους, και ιδίως καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εν ενεργεία ή μη εκ των οποίων, προκειμένου περί καθηγητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο ένας προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

ε) Τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκ των οποίων δύο υπάλληλοι με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, με τους αναπληρωτές τους.

 

στ) Έναν επιστήμονα κύρους, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ζ) Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το ερευνητικό προσωπικό του.

 

η) Έναν εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης και των αποσπασμένων στο Ίδρυμα αυτό υπαλλήλων, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.

 

θ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

 

ι) Έναν εκπρόσωπο των γεωργικών βιομηχανιών ή των επιχειρήσεων γεωργικής έρευνας, παραγωγής ή διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή γεωργικών φαρμάκων, με τον αναπληρωτή του.

 

ι)α) Έναν εκπρόσωπο των ενώσεων ή συλλόγων προστασίας καταναλωτών, με τον αναπληρωτή του.

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ίδια απόφαση ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1. Αν ως πρόεδρος ορίζεται εν ενεργεία καθηγητής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πρέπει αυτός να ανήκει στην κατηγορία μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού μερικής απασχόλησης.

 

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από ένα (1) μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται Αν εκλείψει ή παραιτηθεί τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από το αντίστοιχο αναπληρωματικό, διορίζεται νέο τακτικό μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του για το υπόλοιπο της θητείας που εκλέγεται ή ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τον ορισμό του νέου μέλους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, χωρίς ψήφο, ο νομικός σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

5. Η αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

6. Στον πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο νομικό σύμβουλο και στο γραμματέα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συμβουλίου αυτού, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής.}

 

5. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989, που προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προΐσταται των υπηρεσιών και υπογράφει όλα τα έγγραφα. Τις αρμοδιότητες αυτές μπορεί να μεταβιβάζει κατά περίπτωση στο Γενικό Διευθυντή, στους Διευθυντές και σε στελέχη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.}

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Επιστημονικό Συμβούλιο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης - Αρμοδιότητες

 

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από:

 

α) Πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, από τους οποίους τέσσερις (4) καθηγητές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ερευνητές βαθμίδας Α' εν ενεργεία ή μη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β) Δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α', που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους επιστήμονες της περίπτωσης α'.

 

Τα θέματα στο Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.

 

Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

2. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι από ένα (1) μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται

 

4. Χρέη γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης που ορίζεται από τον γενικό διευθυντή του.

 

5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

6. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

7. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Αξιολογεί και αποτιμά το ερευνητικό έργο των ινστιτούτων και συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των ερευνητικών προγραμμάτων, την οποία και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

β) Εισηγείται την έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων των ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης με προτεραιότητα την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα.

 

γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό ή την πρόσληψη και την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού, με γνώμη της οικείας επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.

 

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό των διευθυντών των Ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή την ανανέωση της θητείας τους.

 

ε) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

στ) Γνωμοδοτεί για την ύπαρξη των απαραίτητων επιστημονικών προσόντων κατά τη διαδικασία του διορισμού του γενικού διευθυντή.

 

8. Για την υποβοήθηση του έργου του Επιστημονικού Συμβουλίου συνιστώνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης επιτροπές κρίσης ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων έρευνας κατά ειδικότητα, καθώς και επιτροπές αξιολόγησης για διορισμό, πρόσληψη και προαγωγή ερευνητικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο κάθε επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

7. Το άρθρο 11 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 και την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3170/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11: Διάρθρωση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

1. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τα Ινστιτούτα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναδιαρθρώνονται (με ενοποίηση ή κατάργηση) οι υφιστάμενες περιφερειακές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης ως Ινστιτούτα, να συνιστώνται αναμορφώνονται, συγχωνεύονται ή να καταργούνται Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.}

 

8. Το άρθρο 12 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 3170/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Διευθυντής Ινστιτούτου - Αρμοδιότητες

 

1. Ο διευθυντής του ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

2. Ο διευθυντής του ινστιτούτου πρέπει να έχει τα προσόντα του ερευνητή βαθμίδας Α' ή Β', αναγνωρισμένη προσφορά σε ερευνητικούς τομείς συναφείς με δραστηριότητα του ινστιτούτου, εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην πράξη, καθώς και αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα.

 

3. Η πλήρωση των κενών θέσεων των διευθυντών των ινστιτούτων προκηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια επιλογής των διευθυντών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 10 και 13 του νόμου αυτού, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

5. Η θητεία του διευθυντή ινστιτούτου είναι από ένα (1) μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Διευθυντής Ινστιτούτου μετά από τριετή συνεχή θητεία μπορεί αν ζητήσει να κριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης για ένταξη στη βαθμίδα για την οποία εκρίθη ότι είχε τα προσόντα κατά την πρόσληψή του. Διευθυντής Ινστιτούτου ύστερα από εξαετή συνεχή θητεία εντάσσεται με αίτησή του αυτοδικαίως στη βαθμίδα αυτή.

 

6. Οι αρμοδιότητες του διευθυντή ινστιτούτου είναι οι εξής:

 

α) Προΐσταται των υπηρεσιών του ινστιτούτου.

 

β) Εκπροσωπεί το ινστιτούτο στις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής και αλλοδαπής.

 

γ) Αποφασίζει για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης του ινστιτούτου, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

δ) Συντάσσει ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου το γενικό πρόγραμμα (ετήσιο και πολυετές) των δραστηριοτήτων, καθώς και τον προϋπολογισμό του ινστιτούτου, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του γενικού προγράμματος δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ε) Συντάσσει ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό του ινστιτούτου.

 

στ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ινστιτούτου που δεν ανατίθεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ινστιτούτου και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

9. Το άρθρο 13 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 16 του νόμου 3170/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου - Αρμοδιότητες

 

1. α) Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποτελείται από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη, αναλόγως του μεγέθους του ινστιτούτου, των δραστηριοτήτων του και του αριθμού του ερευνητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό. Ο αριθμός των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

β) Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ των ερευνητών των βαθμίδων Α και Β' του αντίστοιχου ινστιτούτου ή και επιστημόνων που δεν υπηρετούν σε αυτό και έχουν τα ανάλογα επιστημονικά προσόντα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τη δραστηριότητα του ινστιτούτου. Στην τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.

 

γ) Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία του είναι από ένα (1) μέχρι δύο (2) έτη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρός του.

 

2. Οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου είναι οι εξής:

 

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων του ινστιτούτου.

 

β) Εισηγείται στον διευθυντή του ινστιτούτου το γενικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋπολογισμό. ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του ινστιτούτου, καθώς και τη λήψη κάθε μέτρου για την αύξηση της παραγωγικότητάς του.

 

γ) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον διευθυντή του ινστιτούτου.

 

δ) Γνωμοδοτεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο για το διορισμό και ανανέωση της θητείας του διευθυντή.}

 

10. Το άρθρο 15 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του νόμου 3170/2003, αναριθμείται σε άρθρο 14 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Οργάνωση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζονται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί επίσης να καθορίζονται θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

11. Το άρθρο 16 του νόμου 1845/1989 αναριθμείται σε άρθρο 15.

 

12. Το άρθρο 17 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, την παράγραφο 16 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 και την παράγραφο 10 του άρθρου 16 του νόμου 3170/2003, αναριθμείται σε άρθρο 16 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Ερευνητικό προσωπικό - Διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης και προαγωγής

 

1. Το ερευνητικό προσωπικό κατέχει θέσεις ερευνητών που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες Α', Β', Γ, Δ' με τους εξής αντίστοιχους τίτλους:

 

Τακτικός ερευνητής - βαθμίδα Α'
Αναπληρωτής ερευνητής - βαθμίδα Β'
Εντεταλμένος ερευνητής - βαθμίδα Γ'
Δόκιμος ερευνητής - βαθμίδα Δ'.

 

Οι ερευνητές των βαθμίδων Δ. και Γ' προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

2. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης και προαγωγής που απαιτούνται για κάθε βαθμίδα ορίζονται τα εξής:

 

α) Για τη βαθμίδα Δ': Διδακτορικό δίπλωμα σε ειδικότητα σχετική με την αγροτική έρευνα. Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου, που να αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία.

 

β) Για τη βαθμίδα Γ': Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί ερευνητικά έργα, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

 

γ) Για τη βαθμίδα Β': Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει ερευνητικά προγράμματα, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα στα επί μέρους έργα του ερευνητικού προγράμματος και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία.

 

Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και να έχει αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης.

 

δ) Για τη βαθμίδα Α': Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής, να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς τομείς της ειδικότητάς του και να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

 

3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση διπλώματα ευρεσιτεχνίας του κρινόμενου και η συμμετοχή του στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και προϊόντων. Πρόσθετα προσόντα μπορεί να προβλεφθούν στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τον ίδιο κανονισμό ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετική με την κατάσταση του ερευνητικού προσωπικού.

 

4. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ερευνητικού προσωπικού είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες.

 

5. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στα ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες.

 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία της έδρας του ινστιτούτου.

 

Η προκήρυξη κοινοποιείται και στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες.

 

6. Για την πρόσληψη και την προαγωγή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της τριμελούς επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου αυτού.

 

7. Για την προαγωγή στη βαθμίδα Γ' απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Δ' και θετική κρίση κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά δε τη λήξη της επανακρίνεται Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, απολύεται

 

8. Για την προαγωγή στη βαθμίδα Β' απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Γ' και θετική κρίση κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο (2) έτη κάθε φορά. Κατά τη λήξη καθεμιάς θητείας επανακρίνεται Αν και μετά την τελευταία κρίση δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του δεν ανανεώνεται Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της κρίσης να μεταφερθεί στο προσωπικό της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου αυτού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή σε προσωποπαγή θέση υπαλλήλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με τα προσόντα του, οπότε λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης αυτής. Η θέση αυτή καταργείται μετά την αποχώρησή του, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή. Κατά το διάστημα από τη λήξη της θητείας μέχρι την οριστική κρίση για μεταφορά στη θέση την οποία ζήτησε, ο ερευνητής παραμένει στη θέση του και λαμβάνει τις αποδοχές του.

 

9. Ο Ερευνητής της βαθμίδας Β' προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται κάθε τρία (3) έτη.

 

10. Ερευνητής που έχει διακριθεί με τη συγγραφική του επίδοση, τη διεθνή προβολή στο χώρο της αγροτικής έρευνας και γενικά τη συμβολή του στην προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, μπορεί να κριθεί προακτέος κατ' εξαίρεση για ανώτερη βαθμίδα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

 

11. Οι βαθμίδες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης, να καταλαμβάνονται από ερευνητές Δ', Γ', Β', Α., βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων στις βαθμίδες γίνεται κάθε έτος μέχρι τέλος Μαρτίου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

12. Οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό γίνονται μέχρι τέλους Μαΐου κάθε έτους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.