Νόμος 1845/89 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τεχνικό - Διοικητικό - Οικονομικό - Προσωπικό Υποστήριξης και έκτακτο προσωπικό - Νομικός Σύμβουλος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες που έχουν σχέση με την υποδομή και τη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, την υποστήριξη της αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη σύνδεση της έρευνας με τις εφαρμογές και την προσφορά υπηρεσιών σε τρίτους.

 

2. Το τεχνικό προσωπικό διακρίνεται ανάλογα με τα προσόντα του σε:

 

α) Ειδικούς επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.

 

β) Τεχνολόγους πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.

 

γ) Τεχνικούς, απόφοιτους Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, Τεχνικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή αναγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής μέσης εκπαίδευσης.

 

3. Το διοικητικό και οικονομικό προσωπικό αποτελείται από υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή αποφοίτους Λυκείου και στελεχώνει τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους.

 

4. Το προσωπικό υποστήριξης εξυπηρετεί ανάγκες των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών και απαρτίζεται από κατόχους τουλάχιστον απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

5. Για την κάλυψη παροδικής φύσης εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μπορεί να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

6. Στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας συνιστώνται οι ακόλουθες τρεις οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή:

 

α) Μία θέση νομικού συμβούλου στην οποία προσλαμβάνεται, με απόφαση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών, γεωργίας και Δικαιοσύνης.

 

β) Δύο θέσεις δικηγόρων που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.