Νόμος 2945/01 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση, κατάργηση και συμπλήρωση διατάξεων του 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο του άρθρου 3 του νόμου 1845/1989, το οποίο έχει προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997), καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και την εισήγηση στον Υπουργό Γεωργίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας που είναι αναγκαία για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

 

Ειδικότερα το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας:

 

α) Εφαρμόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

β) Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας ή φυσικών ή νομικών προσώπων και επίσης πραγματοποιεί για λογαριασμό τους μελέτες, εργαστηριακές αναλύσεις, διαγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων.

 

γ) Υποβάλλει τα πορίσματα των ερευνητικών προγραμμάτων στο Υπουργείο Γεωργίας.

 

δ) Ενεργεί για την κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων στον τομέα της αγροτικής έρευνας που διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ή σε άλλα ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας που εκτελούν ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή του Υπουργείου Γεωργίας, ελέγχει την κατοχύρωσή τους και παρέχει τεχνολογικές γνώσεις σε όλα τα σχετικά θέματα.

 

ε) Συλλέγει και αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, τις οποίες μεταφέρει για την εφαρμογή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς, τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ατομικές ή συλλογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

 

στ) Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα και αναπτύσσει διεπιστημονικές σχέσεις σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας με ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Διοργανώνει συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις για την προαγωγή της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της επιστημονικής ενημέρωσης.

 

ζ) Προκηρύσσει και χορηγεί υποτροφίες στο προσωπικό του.

 

η) Αντιμετωπίζει κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την αγροτική έρευνα και τεχνολογία.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το στοιχείο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία μέλη ως ακολούθως:

 

α) Τον Πρόεδρο που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας από επιστήμονες με κύρος, γνώσεις και διοικητική εμπειρία.

 

β) Το Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή δεν υπάρχει.

 

γ) Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος γεωτεχνικής ειδικότητας, (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), που έχει συμβάλει σημαντικά στην αγροτική έρευνα, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ε) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

στ) Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

ζ) Έναν επιστήμονα κύρους που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

η) Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το ερευνητικό προσωπικό του.

 

θ) Έναν εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και των αποσπασμένων στο ίδρυμα αυτό υπαλλήλων με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.

 

ι) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιό της.

 

ι)α) Έναν εκπρόσωπο των γεωργικών βιομηχανιών ή των επιχειρήσεων γεωργικής έρευνας, παραγωγής ή διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή γεωργικών φαρμάκων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

ι)β) Έναν εκπρόσωπο των ενώσεων ή συλλόγων προστασίας καταναλωτών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το στοιχείο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 και τελικώς με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Αν εκλείψει ή παραιτηθεί τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από το αντίστοιχο αναπληρωματικό, διορίζεται νέο τακτικό μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του για το υπόλοιπο της θητείας που εκλέγεται ή ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τον ορισμό του νέου μέλους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε με τα εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 και με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζει τους Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, Κατάστασης Προσωπικού, Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Συγκροτεί το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.

 

γ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου την εξειδίκευση της ερευνητικής πολιτικής των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, σύμφωνα με τη γενικότερη πολιτική επί της αγροτικής έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας Αποφασίζει τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων. Η απόφαση για την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

ε) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.

 

στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο, την ετήσια έκθεση ερευνητικών πεπραγμένων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και την υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση.

 

ζ) Προκηρύσσει τις κενές θέσεις και προσλαμβάνει το ερευνητικό και το λοιπό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Χορηγεί στο προσωπικό ερευνητικές και εκπαιδευτικές άδειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

 

Μεταθέτει ή αποσπά τους ερευνητές και το λοιπό προσωπικό του ιδρύματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

 

η) Αποφασίζει την απονομή τιμητικών μεταλλείων, διπλωμάτων, βραβείων, για την αναγνώριση εξαιρετικά δημιουργικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ή προσφοράς σε πάσης φύσεως φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

θ) Επιτρέπεται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές των Περιφερειακών Ιδρυμάτων Αγροτικής Έρευνας.

 

ι) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας ή εισάγονται από το Γενικό Διευθυντή, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.

 

ι)α) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και δεν είναι αρμόδιο άλλο όργανο.}

 

6. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989, που προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα επτά τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής.}

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτούς.}

 

9. Το άρθρο 9 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 και ακολούθως με τις παραγράφους 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 9: Γενικός Διευθυντής - Αρμοδιότητες

 

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α', αναγνωρισμένη προσφορά στην έρευνα, καθώς και πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία και διορίζεται με τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

Για το διορισμό ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α) Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή, με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου αυτού, για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών.

 

β) Για τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

γ) Για τη διαπίστωση των διοικητικών ικανοτήτων των υποψηφίων το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά τη γνώμη ειδικού συμβούλου επιχειρήσεων, στον οποίο ανατίθεται το έργο αυτό με δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΦΕΚ 419/Β/1990).

 

2. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν στη θέση του Γενικού Διευθυντή διοριστεί δημόσιος υπάλληλος, ο υπάλληλος αυτός αποσπάται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Αν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή επιλεγεί ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί

 

3. Ο Γενικός Διευθυντής για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 

4. Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή δεν υπάρχει

β) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μετάθεση και απόσπαση του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

δ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

ε) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, που τίθενται στη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

6. Ο Γενικός Διευθυντής επιτρέπεται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε στελέχη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

7. Το Γενικό Διευθυντή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

10. Το άρθρο 10 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 και τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 10: Επιστημονικό Συμβούλιο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Αρμοδιότητες

 

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από επτά επιστήμονες με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος, μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, με προσόντα ερευνητή Α'. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου: ορίζει, με τους αναπληρωτές τους το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ύστερα από κοινή εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. και του Γενικού Διευθυντή, από καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητές Α' των ευρύτερων επιστημονικών περιοχών της αγροτικής έρευνας, που είναι μέλη των Επιστημονικών Συμβουλίων των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

Τα θέματα στο Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ή το μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, του οποίου η ειδικότητα είναι συγγενής με το συζητούμενο κάθε φορά θέμα.

 

2. Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται Αν δεν υπάρχει ή παραιτηθεί τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από το αντίστοιχο αναπληρωματικό, ορίζεται νέο τακτικό μέλος με το αναπληρωματικό του για το υπόλοιπο της θητείας. Μέχρι τον ορισμό του νέου μέλους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

 

4. Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου μετέχουν χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

5. Το Επιστημονικό Συμβούλιο επικουρείται από γραμματεία, που στελεχώνεται από υπαλλήλους του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

6. Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

7. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Εισηγείται, δια του Γενικού Διευθυντή, στο Διοικητικό Συμβούλιο την ερευνητική πολιτική του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

β) Συντάσσει κριτήρια αξιολόγησης ειδικών ερευνητικών και αναπτυξιακών εργασιών. Οι κανόνες αυτοί λαμβάνονται υπόψη από τα εκλεκτορικά σώματα της επόμενης περίπτωσης γ' κατά την αξιολόγηση των ερευνητών.

 

γ) Συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώματα που αποφασίζουν οριστικά για την πρόσληψη και προαγωγή των ερευνητών.

 

Τα εκλεκτορικά σώματα είναι ενδεκαμελή και αποτελούνται από τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων των οικείων Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Αν ο αριθμός των προϊσταμένων δεν επαρκεί, τα λοιπά μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται με κλήρωση, που διενεργείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, από διπλάσιο αριθμό ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή άλλων ιδρυμάτων και μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ίσα μέρη από ερευνητές και μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ίδιου ή αν δεν επαρκούν, του πλησιέστερου γνωστικού αντικειμένου, με τα ίδια ή αυξημένα προσόντα εκείνων που απαιτούνται για την προς πλήρωση θέση.

 

Ένας από τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων εκλέγεται από τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος ως Πρόεδρος αυτού. Η σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή του προέδρου ενεργείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

δ) Συγκροτεί τις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές αξιολόγησης, που εισηγούνται στα εκλεκτορικά σώματα την πρόσληψη και προαγωγή των ερευνητών.

 

Τα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή άλλων ιδρυμάτων και από μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του ίδιου ή αν δεν επαρκούν, του πλησιέστερου γνωστικού αντικειμένου, με τα ίδια ή αυξημένα προσόντα εκείνων που απαιτούνται για την προς πλήρωση θέση.

 

Τα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από τα εκλεκτορικά σώματα, η σύγκληση δε αυτών για την εκλογή ενεργείται από τον πρόεδρο του σώματος,

 

Στην επιτροπή προεδρεύει ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Ερευνητικού Τμήματος του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, στο οποίο ανήκει η προς πλήρωση θέση, του ίδιου ή του πλησιέστερου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση ανήκει στη βαθμίδα Α' και στη βαθμίδα αυτή δεν ανήκει κανένας από τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ορίζει ως Πρόεδρο της επιτροπής έναν από τους ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, με βαθμίδα Α', του ίδιου ή του πλησιέστερου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

 

ε) Εισηγείται, δια του Γενικού Διευθυντή, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας τον οικονομικό προγραμματισμό των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, ύστερα από γνώμη των Επιστημονικών Συμβουλίων των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.

 

στ) Γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας αν οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών των Περιφερειακών Ιδρυμάτων Αγροτικής Έρευνας κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του Ερευνητή Α'.

 

ζ) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη των Επιστημονικών Συμβουλίων των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, το διορισμό των προϊσταμένων των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, αξιολογεί το εν γένει έργο τους και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανανέωση της θητείας τους. Η εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

η) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύνθεση των Επιστημονικών Συμβουλίων των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.

 

θ) Καθορίζει τη διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και χρηματοδότησης των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. έργων και μελετών, καθώς και τη διαδικασία πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων τους.

 

ι) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

11. Το άρθρο 11 του νόμου 1845/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11: Διάρθρωση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

 

1. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας αποτελείται από την Κεντρική υπηρεσία και τα ακόλουθα τρία Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας:

 

(α) Το Περιφερειακό ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Θράκης, Ανατολικής, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

(β) Το Περιφερειακό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με έδρα την Αθήνα και

(γ) Το Περιφερειακό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα την Πάτρα.

 

2. Τα Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας διαρθρώνονται σε Διοικητική Υπηρεσία, Τμήμα Μάρκετινγκ αποτελεσμάτων έρευνας, καθώς και σε Κέντρα Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας σε επίπεδο νομού ή επαρχίας.

 

Στα Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας ανήκουν διοικητικά τα Περιφερειακά Ερευνητικά Τμήματα και τα Εργαστήρια των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Τα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας είναι τα ακόλουθα είκοσι:

 

(α) Σιτηρών,

(β) Βάμβακος,

(γ) Ελαίας και Ελαιολάδου,

(δ) Ανθοκομίας,

(ε) Αμπέλου και Οίνου,

(στ) Δενδροκομίας και Εσπεριδοειδών,

(ζ) Κηπευτικών,

(η) Βιομηχανικών και Αρωματικών Φυτών,

(θ) Κτηνοτροφίας και Κτηνοτροφικών Φυτών,

(ι) Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

(ι)α) Μελισσοκομίας,

(ι)β) Ιχθυολογίας,

(ι)γ) Δασών και Οικοσυστημάτων,

(ι)δ) Κτηνιατρικής,

(ι)ε) Καπνού,

(ι)στ) Φυτοπροστασίας,

(ι)ζ) Υδατικών Πόρων,

(ι)η) Εδαφολογίας και Γεωργικών Μηχανών,

(ι)θ) Τεχνολογίας Τροφίμων και

(κ) Βιοτεχνολογίας.

 

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας αποτελούνται από τα ομοειδή Περιφερειακά Ερευνητικά τους Τμήματα και Εργαστήρια. Κάθε Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας συντονίζεται επιστημονικά από το αντίστοιχο Επιστημονικό Συμβούλιο.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ογδόντα δύο περιφερειακές μονάδες έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ινστιτούτα, ιδρύματα, κέντρα, σταθμού ενοποιούνται,αναδιαρθρώνονται, καταργούνται και μεταφέρονται ως Περιφερειακά Ερευνητικά Τμήματα ή Εργαστήρια, διοικητικά μεν στα τρία Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, επιστημονικά δε στα είκοσι Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.}

 

12. Το άρθρο 12 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Διευθυντής Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Προϊστάμενος Περιφερειακού Ερευνητικού Τμήματος Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Αρμοδιότητες

 

1. Ο Διευθυντής Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή βαθμίδας Α' του νόμου αυτού και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία. Ο Διευθυντής διορίζεται με τετραετή θητεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Για το διορισμό ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α) Η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτού που υπηρετεί, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου αυτού, που αναφέρονται στην προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών.

 

β) Για τη διαπίστωση των επιστημονικών προσόντων των υποψηφίων γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, για τη διαπίστωση δε των διοικητικών ικανοτήτων των υποψηφίων το Διοικητικό Συμβούλιο. μπορεί να απευθύνεται σε ειδικό σύμβουλο επιχειρήσεων, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. (ΦΕΚ 419/Β).

 

2. Η θέση του Διευθυντή Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν στη θέση αυτή διοριστεί δημόσιος υπάλληλος, ο υπάλληλος αποσπάται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού. Αν για τη θέση του Διευθυντή Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση και βαθμίδα που κατείχε πριν από την επιλογή του ή στη θέση και βαθμίδα στην οποία έχει προαχθεί.

 

3. Ο Διευθυντής Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 

4. Στο Διευθυντή Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας καταβάλλεται μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μπορεί, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, να αποφασίσει την ανανέωση της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή.

 

6. Ο Διευθυντής Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Εκπροσωπεί το Περιφερειακό ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας στις αρμόδιες αρχές της περιφέρειάς του.

 

β) Αποφασίζει για τα θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων, που ανήκουν στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με το νόμο αυτό, τους κανονισμούς οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, κατάστασης προσωπικού, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

γ) Εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας τον οικονομικό προγραμματισμό του Ιδρύματος αυτού.

 

δ) Συντάσσει, ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τη διαβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

7. Ο προϊστάμενος Περιφερειακού Ερευνητικού Τμήματος Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Η πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου αυτού προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτού που υπηρετεί, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου αυτού, που αναφέρονται στην προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των ερευνητών. Ο προϊστάμενος Περιφερειακού Ερευνητικού Τμήματος Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας πρέπει να είναι ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας της βαθμίδας Α' με αναγνωρισμένη προσφορά σε γνωστικά αντικείμενα του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, με εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην πράξη καθώς και διοικητική ικανότητα. Η θητεία του είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο προϊστάμενος λαμβάνει τις αποδοχές του ερευνητή βαθμίδας Α' με τα ίδια έτη υπηρεσίας, προσαυξημένες κατά δέκα τοις εκατό. Αν δεν μπορεί να καλυφθεί η θέση του προϊσταμένου Περιφερειακού Ερευνητικού Τμήματος από ερευνητή βαθμίδας Α', το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ορίζει προσωρινά προϊστάμενο από τη βαθμίδα Β' ή από τη βαθμίδα Γ', αν δεν υπάρχει ερευνητής της βαθμίδας Β'. Αν δεν υπάρχουν ερευνητές βαθμίδας Β' και Γ', ορίζεται προσωρινά προϊστάμενος από τη βαθμίδα Κ. Οι προσωρινά οριζόμενοι προϊστάμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της βαθμίδας στην οποία ανήκουν προσαυξημένες κατά δέκα τοις εκατό.}

 

13. Το άρθρο 13 του νόμου 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε αρχικά με την παράγραφο 8 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 και ακολούθως με τις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Επιστημονικά Συμβούλια Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας - Αρμοδιότητες

 

1. Σε κάθε Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και αποτελείται από:

 

α) Τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου.

 

β) Ίσο με τα μέλη της προηγούμενης περίπτωσης α' αριθμό καθηγητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του ίδιου με το Εθνικό Ινστιτούτο γνωστικού αντικειμένου, που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των οικείων Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές προτείνονται αναπληρωτές καθηγητές και αν δεν υπάρχουν οι τελευταίοι, επίκουροι καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, προτείνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές, κατά περίπτωση, του πλησιέστερου με το Εθνικό Ινστιτούτο γνωστικού αντικειμένου.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου, που εκλέγεται από τους ερευνητές του Ινστιτούτου αυτού.

 

2. Ένας από τους προϊσταμένους της περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου, εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ως Πρόεδρος αυτού. Για την εκλογή του Προέδρου το Συμβούλιο συγκαλεί ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας εκπροσωπεί το Ινστιτούτο αυτό.

 

3. Τα θέματα στο Επιστημονικό Συμβούλιο των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας εισηγείται ο Πρόεδρός του.

 

4. Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Αν δεν υπάρχει ή παραιτηθεί μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας τη θέση του καταλαμβάνει νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του.

 

5. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.

 

6. Οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας είναι οι εξής:

 

α) Εισηγείται τον ερευνητικό προσανατολισμό του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και αποφασίζει για την κατανομή των ερευνητικών αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων μεταξύ των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου.

 

β) Συντάσσει την ετήσια έκθεση του ερευνητικού και οικονομικού προγραμματισμού του αντίστοιχου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, καθώς και την ετήσια απολογιστική έκθεση και τις διαβιβάζει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

γ) Παρακολουθεί την εκτέλεση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων του αντίστοιχου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας.

 

δ) Γνωμοδοτεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των προϊσταμένων των Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων των αντίστοιχων Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.

 

ε) Γνωμοδοτεί για ειδικά ερωτήματα που παραπέμπει σε αυτό το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.}

 

14. Το άρθρο 15 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15: Οργάνωση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

 

1. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ιδρυμάτων Αγροτικής Έρευνας και των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να συνιστώνται, αναμορφώνονται, συγχωνεύονται ή να καταργούνται Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας και Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας μπορεί να συνιστώνται, αναμορφώνονται, συγχωνεύονται ή να καταργούνται Περιφερειακά Ερευνητικά Τμήματα και Εργαστήρια των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.}

 

15. Το άρθρο 16 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

 

Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό (ειδικό επιστημονικό και μη), διοικητικό, οικονομικό και σε προσωπικό υποστήριξης.}

 

16. Οι παράγραφοι 1, 3, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 17 του νόμου 1845/1989, όπως οι τρεις τελευταίες παράγραφοι τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 16 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το ερευνητικό προσωπικό κατέχει θέσεις ερευνητών που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες Α', Β', Γ', Δ' με τους εξής αντίστοιχους τίτλους:

 

Τακτικός ερευνητής - βαθμίδα Α'.
Αναπληρωτής ερευνητής - βαθμίδα Β'.
Εντεταλμένος ερευνητής - βαθμίδα Γ'.
Δόκιμος ερευνητής - βαθμίδα Δ'.

 

Οι ερευνητές της βαθμίδας Δ' προσλαμβάνονται με τετραετή θητεία και οι ερευνητές της βαθμίδας Γ' με τριετή θητεία που μπορεί να παρατείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

Οι ερευνητές των βαθμίδων Β' και Α' ανήκουν στο τακτικό ερευνητικό προσωπικό και των βαθμίδων Δ' και Γ' ανήκουν στο έκτακτο.

 

3. Κατά την επιστημονική κρίση του οικείου εκλεκτορικού σώματος συνεκτιμάται η συνολική προσφορά του υποψηφίου στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, καθώς και η συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

 

Πρόσθετα προσόντα μπορεί να προβλεφθούν στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Με τον ίδιο κανονισμό ρυθμίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, σχετικό με την κατάσταση του ερευνητικού προσωπικού.

 

5. Η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού στα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο τουλάχιστο φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης και κοινοποιείται στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες.

 

6. Για την πρόσληψη και την προαγωγή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την οριστική κρίση του αρμόδιου εκλεκτορικού σώματος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 10, κατά την ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή που προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 10, με ειδικά αιτιολογημένη έκθεσή της ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων εισηγείται μέσα σε σαράντα ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτή των φακέλων με τα στοιχεία των υποψηφίων,στο αρμόδιο εκλεκτορικό σώμα. Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει:

 

α)α) Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του δημοσιευμένου έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της αγροτικής έρευνας και τη συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

 

β)β) Γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.

 

γ)γ) Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.

 

Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των σαράντα ημερών που προβλέπεται για την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, η διαδικασία κρίσης συνεχίζεται χωρίς αυτήν.

 

β) Το εκλεκτορικό σώμα δια του Επιστημονικού Συμβουλίου διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο την απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει ή προάγει τους ερευνητές αφού ασκήσει έλεγχο νομιμότητας στην απόφαση του εκλεκτορικού σώματος.

 

Το εκλεκτορικό σώμα αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Για να προσληφθεί ή προαχθεί ένας υποψήφιος πρέπει να λάβει τόσες θετικές ψήφους όσα είναι και τα μέλη που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του εκλεκτορικού σώματος. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων και προτείνεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων.

 

Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν σε ερωτήσεις των εκλεκτόρων και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων, γνωστοποιείται σε αυτούς η ημερομηνία της συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος και η ημερήσια διάταξη.

 

7. Ο ερευνητής βαθμίδας Δ' διορίζεται με τετραετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση για πρόσληψη από ερευνητή με προσόντα της βαθμίδας Γ'. Ο ερευνητής, του οποίου έληξε η θητεία, μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του μέχρι την πλήρωσή της. Αν η διαδικασία πλήρωσης της θέσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, καταλήξει στην πρόσληψη άλλου υποψηφίου, ο ερευνητής της βαθμίδας Δ' παύει, αυτοδικαίως, να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Αν η διαδικασία πλήρωσης της θέσης αποβεί άγονη, η θητεία του ερευνητή βαθμίδας Δ' ανανεώνεται για δύο έτη μετά τη λήξη της οποίας επαναλαμβάνεται η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης. Αν ο ερευνητής βαθμίδας Δ' δεν επιλεγεί για τη βαθμίδα Γ', παύει, αυτοδικαίως, να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

 

8. Ο ερευνητής βαθμίδας Γ' προσλαμβάνεται με τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας του κρίνεται για προαγωγή στη βαθμίδα Β'. Αν δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του ανανεώνεται μέχρι δύο φορές,για δύο έτη κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί νέα κρίση. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση του δεν κριθεί προακτέος, παύει αυτοδικαίως να παρέχει τις υπηρεσίες του ως ερευνητής. Ο μη προαχθείς μπορεί, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της θητείας του ως ερευνητή, να ενταχθεί στους ειδικούς επιστήμονες του τεχνικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

9. Ο ερευνητής της βαθμίδας Β' προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται κάθε τρία έτη.}

 

17. Μετά το άρθρο 18 του νόμου 1845/1989 προστίθεται άρθρο 18Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 18Α:Αποδοχές μη ερευνητικού προσωπικού

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του μη ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος αυτού. Οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές των αντίστοιχων κλάδων του προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά με τα κάθε είδους επιδόματα του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).}

 

18. Το άρθρο 20 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Τεχνικό - Διοικητικό - Οικονομικό - Προσωπικό Υποστήριξης και έκτακτο προσωπικό - Νομικός Σύμβουλος

 

1. Το τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες που έχουν σχέση με την υποδομή και τη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, την υποστήριξη της αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη σύνδεση της έρευνας με τις εφαρμογές και την προσφορά υπηρεσιών σε τρίτους.

 

2. Το τεχνικό προσωπικό διακρίνεται ανάλογα με τα προσόντα του σε:

 

α) Ειδικούς επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.

 

β) Τεχνολόγους πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.

 

γ) Τεχνικούς, απόφοιτους Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, Τεχνικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή αναγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής μέσης εκπαίδευσης.

 

3. Το διοικητικό και οικονομικό προσωπικό αποτελείται από υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή αποφοίτους Λυκείου και στελεχώνει τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους.

 

4. Το προσωπικό υποστήριξης εξυπηρετεί ανάγκες των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών και απαρτίζεται από κατόχους τουλάχιστον απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

5. Για την κάλυψη παροδικής φύσης εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μπορεί να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

6. Στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας συνιστώνται οι ακόλουθες τρεις οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή:

 

α) Μία θέση νομικού συμβούλου στην οποία προσλαμβάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, οι αποδοχές του οποίου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης.

 

β) Δύο θέσεις δικηγόρων που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989).}

 

19. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού καθορίζεται το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 16 (Σημείωση: πλέον 15), οι οποίες κατανέμονται κατά αρμοδιότητα και διαρθρώνονται σε βαθμούς και καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για το διορισμό τους στις θέσεις αυτές. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των υποψηφίων αποδεικνύονται με έγγραφα. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα προσόντα για το διορισμό και την προαγωγή του τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού και του προσωπικού υποστήριξης, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να καθορίζεται και ο αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων.}

 

20. α) Μέχρι το διορισμό των μελών και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, όλες οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ανατίθεται εξαιρετικά η αρμοδιότητα της προτάσεως των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, που θα συγκροτηθούν για πρώτη φορά. Ο Γενικός Διευθυντής που υπηρετεί στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας του.

 

β) Οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για πρόσληψη ή προαγωγή, των οποίων η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 1845/1989, όπως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν από τον παρόντα νόμο για το σκοπό και μόνο αυτόν, η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, που συγκροτήθηκε με την 11781/19-07-1998 απόφαση του Υπουργού γεωργίας και η οποία έληξε στις 03-07-2001, παρατείνεται, και ο Υπουργός γεωργίας μπορεί να ανασυγκροτεί το ανωτέρω Συμβούλιο με αποφάσεις του, μέχρις ότου συγκροτηθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

 

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 1845/1989, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 2612/1998 (ΦΕΚ 112/Α/1998), καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

21. Τα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται κάθε τέσσερα έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συνιστώνται και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεση με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη για τη χρηματοδότηση των Εθνικών Ινστιτούτων για τα αμέσως επόμενα έτη.

 

22. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να κωδικοποιείται η ισχύουσα νομοθεσία για την αγροτική έρευνα και τεχνολογία, σε ενιαίο κείμενο.

 

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αλλαγή της σειράς των άρθρων, ο ορισμός υποτίτλων σε κάθε άρθρο, η διαίρεση της ύλης σε τμήματα και κεφάλαια, καθώς και η συντακτική βελτίωση χωρίς μεταβολή ή αλλοίωση της έννοιας του κειμένου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.