Νόμος 3147/03 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής έρευνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 3 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 και την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Σύσταση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας Επωνυμία - έδρα

 

Σκοπός

 

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας με έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του με τις χώρες του εξωτερικού αποδίδεται σε αγγλική μετάφραση.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα έσοδα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές, που υπογράφονται από το γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και από το διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικού της κεντρικής υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.}

 

2.α. Το άρθρο 6 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Όργανα διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

 

Όργανα Διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας είναι:

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο,

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Ο γενικός Διευθυντής.}

 

3. Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Ποσοστό των πόρων που προέρχεται από τα έσοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο αυτών ετησίως μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για την αντιμετώπιση του προγράμματος δράσης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων. Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό γεωργίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη των συλλογικών οργάνων ή προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύναψη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου και των Κανονισμών Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.}

 

4. Το άρθρο 18 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18: Αποδοχές ερευνητικού προσωπικού

 

Οι διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕK 218/Α/1997), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας των αντίστοιχων βαθμίδων.}

 

5. Η περίπτωση α της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Μία θέση νομικού συμβούλου στην οποία προσλαμβάνεται, με απόφαση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών, γεωργίας και Δικαιοσύνης.}

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2919/2001 εφαρμόζονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν και τους κανονισμούς συλλογικά όργανα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

8. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και συντάσσει υποχρεωτικά οικονομικές καταστάσεις, κάθε έτος, μέχρι την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και δημοσιεύονται μαζί με το πιστοποιητικό τους σε μία τουλάχιστον πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. Οι οικονομικές καταστάσεις με το πιστοποιητικό ελέγχου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στις προθεσμίες που ορίζει η φορολογική νομοθεσία και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας για έγκριση.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας μπορεί να ανατίθεται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας έναντι αποζημίωσης, μετά από εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου γεωργίας, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών έργων και εργασιών. Επίσης η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. για την ανάθεση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου γεωργίας και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

10. για την προαγωγή στη βαθμίδα Γ' των ερευνητών βαθμίδας Δ, οι οποίοι είχαν υπαχθεί ή προσληφθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας με τις διατάξεις του νόμου 1845/1989 απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Δ και θετική κρίση κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του νόμου 1845/1989. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο έτη, μετά δε τη λήξη της, επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος με αίτηση του είτε εντάσσεται στους ειδικούς επιστήμονες του τεχνικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, είτε μεταφέρεται σε ανάλογη με τα προσόντα του προσωποπαγή θέση του Υπουργείου γεωργίας. για την προαγωγή και τις διοικητικές συνέπειες σε περίπτωση μη προαγωγής των ερευνητών που υπηρετούν στις υπόλοιπες βαθμίδες, οι οποίοι είχαν ενταχθεί ή προσληφθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας με τις διατάξεις του νόμου 1845/1989 ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 16 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001.

 

11. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 η αρμοδιότητα ορισμού του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του άρθρου 10 του νόμου 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001, ασκείται από τον Υπουργό γεωργίας.

 

12. Η περίπτωση β της παραγράφου 20 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για πρόσληψη ή προαγωγή, των οποίων η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 1845/1989, όπως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν από τον παρόντα νόμο για το σκοπό και μόνο αυτόν, η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, που συγκροτήθηκε με την 11781/19-07-1998 απόφαση του Υπουργού γεωργίας και η οποία έληξε στις 03-07-2001, παρατείνεται, και ο Υπουργός γεωργίας μπορεί να ανασυγκροτεί το ανωτέρω Συμβούλιο με αποφάσεις του, μέχρις ότου συγκροτηθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας,

 

13. Στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του νόμου 2945/2001 το εδάφιο θ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ) Έναν εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και των αποσπασμένων στο ίδρυμα αυτό υπαλλήλων με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.