Νόμος 1845/89 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Πόροι Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Ατέλειες και προνόμια - Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας είναι:

 

α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.

β) η ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλου φορέα.

γ) επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς.

δ) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.

ε) έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του,

στ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων,

ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή,

 

2. Τα έσοδα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές, που υπογράφονται από το γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και από το διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικού της κεντρικής υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

4. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας απαλλάσσεται από δικαστικά τέλη για όλες τις δίκες του και απολαμβάνει όλες τις ατέλειες και τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια που έχει το Δημόσιο.

 

5. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας γίνεται μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, ύστερα από αίτηση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, και αφορά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση του ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας μέχρι την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους. Ο ετήσιος ισολογισμός και η έκθεση των ορκωτών λογιστών δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, μία πρωινή και μία απογευματινή.

 

Ο υπουργός Γεωργίας μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.