Νόμος 1845/89 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας αποτελεί τον κύριο φορέα εφαρμογής της πολιτικής για την αγροτική έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της με έμφαση την εφαρμοσμένη έρευνα, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και για την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, που είναι αναγκαία για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

 

Ειδικότερα το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας:

 

α) Εφαρμόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

β) Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας ή φυσικών ή νομικών προσώπων και επίσης πραγματοποιεί για λογαριασμό τους μελέτες, εργαστηριακές αναλύσεις, διαγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων.

 

γ) Υποβάλλει τα πορίσματα των ερευνητικών προγραμμάτων στο Υπουργείο Γεωργίας.

 

δ) Ενεργεί για την κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων στον τομέα της αγροτικής έρευνας που διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ή σε άλλα ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας που εκτελούν ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ή του Υπουργείου Γεωργίας, ελέγχει την κατοχύρωσή τους και παρέχει τεχνολογικές γνώσεις σε όλα τα σχετικά θέματα.

 

ε) Συλλέγει και αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, τις οποίες μεταφέρει για την εφαρμογή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς, τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ατομικές ή συλλογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

 

στ) Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα και αναπτύσσει διεπιστημονικές σχέσεις σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας με ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Διοργανώνει συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις για την προαγωγή της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της επιστημονικής ενημέρωσης.

 

ζ) Προκηρύσσει και χορηγεί υποτροφίες στο προσωπικό του.

 

η) Αντιμετωπίζει κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την αγροτική έρευνα και τεχνολογία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005), με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

2. Το αντικείμενο δραστηριότητας του Εθνικού Οργανισμού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του και οι πόροι του, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985), περιέχονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

 

3. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων Λυκόβρυσης - Αττικής, Ξυλόκαστρου - Κορινθίας, Σίνδου - Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κομοτηνής, Λάρισας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου - Κρήτης επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτών, που περιέχονται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας, μπορεί να εκχωρούνται αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα έρευνας σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.