Νόμος 1882/90 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

 

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι 35 m2, ή για τη μέχρι 4.200.000 δραχμές αξία τους.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι 70 m2, ή για τη μέχρι 8.400.000 δραχμές αξία τους.

 

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 15 m2 ή κατά 2.000.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του.

 

γ) Για αγορά οικοπέδου από έγγαμο ή άγαμο για ποσό της αξίας αυτού μέχρι ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) δραχμές, εφ' όσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια οποιουδήποτε νομού της χώρας, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, και για ποσό μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές, εφ' όσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια των νομών αυτών.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) για δύο άτομα 70 m2, προσαυξανόμενο κατά 15 m2 για καθένα παιδί.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 834/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, εφ' όσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για το μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές τμήμα της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας τους και μέχρι εμβαδόν σαράντα (40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε αυτές συντελούνται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Η σύσταση, απόσβεση ή η μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον ακίνητο πραγματικής δουλείας από τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 1118 και επόμενα του Αστικού Κώδικα}

 

5. Η περίπτωση Β στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) καταργείται.

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) μέχρι και του στοιχείου (β) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο τίμημα μεταβίβασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο, βαρύνει τον αγοραστή}

 

7. Η περίπτωση γ του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η μεταβίβαση, στην οποία αγοραστής είναι το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές}

 

8. Στο άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Επί μεταβίβασης βάσει ειδικών διατάξεων ακινήτων του Δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε ιδιώτες ως αξία θεωρείται το τίμημα που αναγράφεται στο παραχωρητήριο ή κάθε άλλη σχετική πράξη που εκδίδεται}

 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982).}

 

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο αναγράφεται τίμημα μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση το τίμημα αυτό}

 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής:

 

{γ) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων εκτός σχεδίου ακινήτων}

 

12. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) απόφασης δικαστικής, με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, στο όνομα κάποιου προσώπου, λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο όνομα του προσώπου, στο οποίο γίνεται η αναγνώριση, υπάρχει μεταγραμμένος τίτλος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από το νόμο και}

 

13. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ο εκ προσυμφώνου αγοραστής βαρύνεται με το φόρο που αναλογεί στο τίμημα της μεταβίβασης που αναγράφεται στο προσύμφωνο και}

 

14. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) καταργείται.

 

15. Η λέξη κειμένου της προτελευταίας σειράς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) αντικαθίσταται με τη λέξη κειμένων.

 

16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) καταργείται.

 

17. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 14 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) καταργείται.

 

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.